Zákon č. 10/1957 Zb.Zákon, ktorým sa mení a doplňuje zákon o národných výboroch

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1957-10
Čiastka 8/1957
Platnosť od 16.03.1957 do11.06.1960
Účinnosť od 20.05.1957 do11.06.1960
Zrušený 65/1960 Zb.
Znenie 20.05.1957

10

Zákon

zo 6. marca 1957,

ktorým sa mení a doplňuje zákon o národných výboroch

Národné zhromaždenie Československej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 13/1954 Zb. o národných výboroch sa mení a doplňuje takto:

1. § 3 znie:

(1) Národné výbory sú volené pracujúcim ľudom. Ľud vysiela do národných výborov svojich najlepších predstaviteľov, ktorí sú hodní toho, aby sa stali zástupcami ľudu, a ktorí dávajú záruku, že budú svoje úlohy riadne plniť.

(2) Do krajských národných výborov sa volí 1 člen na 7000 obyvateľov, pričom v krajoch s počtom obyvateľov do 525 000 sa volí 75 členov.

(3) Do okresných národných výborov sa volí na každých 1000 obyvateľov 1 člen; v okresoch do 35 000 obyvateľov sa volí 35 členov a v okresoch nad 60 000 obyvateľov sa volí 60 členov.

(4) Do mestských národných výborov sa volí 1 člen najmenej na 100 obyvateľov a najviacej na 500 obyvateľov podľa veľkosti mesta; v mestách nad 150 000 obyvateľov sa volí 300 členov.

(5) Do miestnych národných výborov a do obvodných národných výborov sa volí 1 člen najmenej na 50 obyvateľov a najviacej na 200 obyvateľov podľa veľkosti obce (obvodu); v obciach do 400 obyvateľov sa volí 9 alebo 11 členov, v obciach od 400 do 600 obyvateľov 12 členov a v obciach (obvodoch) nad 40 000 obyvateľov sa volí 200 členov.

(6) Do Ústredného národného výboru hlavného mesta Prahy sa volí na každých 4000 obyvateľov 1 člen. Do obvodných národných výborov v hlavnom meste Prahe sa volí na každých 500 obyvateľov 1 člen; v obvodoch do 17 500 obyvateľov sa volí 35 členov a v obvodoch nad 75 000 obyvateľov sa volí 150 členov.

(7) Do Ústredného národného výboru mesta Bratislavy sa volí na každých 1500 obyvateľov 1 člen. Do obvodných národných výborov v Bratislave sa volí na každých 500 obyvateľov 1 člen; v obvodoch do 25 000 obyvateľov sa volí 50 členov.

(8) Podrobnejšie určenie počtu členov národných výborov a spôsob vykonania volieb určuje zákon o voľbách do národných výborov.“

2. § 14 ods. 3 znie:

(3) Národný výbor zvolí na svojom prvom zasadaní predsedov a ostatných členov stálych komisií; stále komisie sú najmenej trojčlenné. Stála komisia môže zo svojich členov zvoliť tajomníka, prípadne zástupcu predsedu komisie.“

3. K § 14 sa pripojuje odsek 4, ktorý znie:

(4) Ak je to potrebné v záujme riadneho plnenia úloh stálej komisie národného výboru, môže byť jej členom aj osoba, ktorá nie je členom národného výboru.“

4. § 23 ods. 1 znie:

(1) Predseda národného výboru vedie zasadanie národného výboru, zastupuje národný výbor, pokiaľ podľa uznesenia rady nie je zastupovaním poverený iný člen rady, a podpisuje spolu s tajomníkom nariadenia a iné rozhodnutia národného výboru a jeho rady. Zabezpečuje riadnu činnosť rady, najmä zvoláva a vedie jej schôdzky a zabezpečuje plnenie jej uznesení.“

5. § 24 znie:

(1) Rada ústredného národného výboru má 17 členov. Rada obvodných národných výborov v hlavnom meste Prahe a v Bratislave má 15 členov.

(2) Rada krajského národného výboru má 13 členov.

(3) Rada okresného národného výboru má 11 členov.

(4) Rada mestského národného výboru má 15 členov.

(5) V obciach a mestských obvodoch s počtom obyvateľov nad 20 000 má rada miestneho (obvodného) národného výboru 15 členov, v obciach a mestských obvodoch od 6000 do 20 000 obyvateľov 13 členov, v obciach a mestských obvodoch od 2500 do 6000 obyvateľov 9 členov a v obciach a mestských obvodoch od 900 do 2500 obyvateľov 7 členov. V obciach od 400 do 900 obyvateľov má rada miestneho národného výboru 5 členov, v obciach do 400 obyvateľov 3 alebo 5 členov podľa toho, či má miestny národný výbor 9 alebo 11 členov.

(6) So súhlasom rady národného výboru vyššieho stupňa môže byť počet členov rady podľa skutočnej potreby zvýšený alebo znížený; na zvýšenie alebo zníženie počtu členov rady ústredných a krajských národných výborov je potrebný súhlas vlády. To isté platí o zvýšení alebo znížení počtu námestníkov predsedu národného výboru.“


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 20. májom 1957; vykonajú ho všetci členovia vlády.


Zápotocký v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Dolanský v. r.

Kopecký v. r.

Inž. Jankovcová v. r.

Poláček v. r.

Barák v. r.

Inž. Šimůnek v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Plojhar v. r.

Dr. Šlechta v. r.

Bakuľa v. r.

David v. r.

Ďuriš v. r.

Krajčír v. r.

Krosnář v. r.

Machačová v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Tesla v. r.

Uher v. r.

Beran v. r.

Jonáš v. r.

Reitmajer v. r.

Dr. Škoda v. r.

Bukal v. r.

Dvořák v. r.

Dr. Kahuda v. r.

Generál plukovník Lomský v. r.

Dr. Neuman v. r.

Ouzký v. r.

Pospíšil v. r.

Inž. Púčik v. r.

Dr. Vlasák v. r.

Zatloukal v. r.