Opatrenie č. 26/1956 Zb.Zákonné opatrenie o zjednotení disciplinárnych predpisov v odbore Ministerstva spojov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1956-26
Čiastka 15/1956
Platnosť od 07.07.1956 do31.12.1965
Účinnosť od 07.07.1956 do31.12.1965
Zrušený 65/1965 Zb.
Redakčná poznámka

Schválené uznesením Národného zhromaždenia č. 37/1956 Zb. zo dňa 1. augusta 1956.

Znenie 07.07.1956

26

Zákonné opatrenie predsedníctva Národného zhromaždenia

z 28. júna 1956

o zjednotení disciplinárnych predpisov v odbore Ministerstva spojov

Predsedníctvo Národného zhromaždenia Československej republiky sa uznieslo podľa § 66 ústavy na tomto zákonnom opatrení:


§ 1

Význam úloh, ktoré plnia zamestnanci v odbore Ministerstva spojov, vyžaduje, aby sa posilnenie štátnej a pracovnej disciplíny na všetkých úsekoch tohto odboru sa vydal jednotný disciplinárny poriadok. Jednotný disciplinárny poriadok pre všetkých zamestnancov v odbore Ministerstva spojov vydá minister spojov so súhlasom vlády.

§ 2

Dňom začiatku účinnosti jednotného disciplinárneho poriadku strácajú pre zamestnancov v odbore Ministerstva spojov platnosť ustanovenia doterajších predpisov o stíhaní služobných previnení kárnymi trestami.


§ 3

Toto zákonné opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister spojov po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Zápotocký v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Dolanský v. r.

Kopecký v. r.

Inž. Jankovcová v. r.

Poláček v. r.

Barák v. r.

Inž. Šimůnek v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Plojhar v. r.

Dr. Šlechta v. r.

Bakuľa v. r.

David v. r.

Ďuriš v. r.

Krajčír v. r.

Krosnář v. r.

Machačová v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Tesla v. r.

Uher v. r.

Beran v. r.

Jonáš v. r.

Reitmajer v. r.

Dr. Škoda v. r.

Bukal v. r.

Dvořák v. r.

Dr. Kahuda v. r.

Gen. pluk. Lomský v. r.

Dr. Neuman v. r.

Ouzký v. r.

Pospíšil v. r.

Inž. Púčik v. r.

Dr. Vlasák v. r.

Zatloukal v. r.