Opatrenie č. 12/1956 Zb.Zákonné opatrenie predsedníctva Národného zhromaždenia o zrušení Jednotného fondu pracujúcich

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1956-12
Čiastka 8/1956
Platnosť od 28.04.1956
Účinnosť od 28.04.1956
Redakčná poznámka

Schválené uznesením Národného zhromaždenia č. 37/1956 Zb. zo dňa 1. augusta 1956.

Aktuálne znenie 28.04.1956

12

Zákonné opatrenie predsedníctva Národného zhromaždenia

z 12. apríla 1956

o zrušení Jednotného fondu pracujúcich

Predsedníctvo Národného zhromaždenia Republiky československej sa uznieslo podľa § 66 ústavy na tomto zákonnom opatrení:


§ 1

Jednotný fond pracujúcich sa ruší k 31. decembru 1955. Jeho likvidáciu vykoná Ústredná rada odborov po dohode s Ministerstvom financií.


§ 2

Zrušujú sa:

1. ustanovenia §§ 24, 24a) a 32 dekrétu č. 104/1945 Zb., o závodných a podnikových radách, v znení zákona č. 188/1948 Zb.,

2. ustanovenia §§ 45 a 46 vládneho nariadenia č. 216/1946 Zb., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia dekrétu č. 104/1945 Zb.

§ 3

Toto zákonné opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykonajú ho všetci členovia vlády.


Zápotocký v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Dolanský v. r.

Kopecký v. r.

Inž. Jankovcová v. r.

Poláček v. r.

Dr. Škoda v. r.

Barák v. r.

Inž. Šimůnek v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Plojhar v. r.

Dr. Šlechta v. r.

Bakuľa v. r.

David v. r.

Ďuriš v. r.

Krajčír v. r.

Krosnář v. r.

Krutina v. r.

Machačová v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Štoll v. r.

Tesla v. r.

Uher v. r.

Beran v. r.

Jonáš v. r.

Reitmajer v. r.

Smida v. r.

Dr. Bartuška v. r.

Bukal v. r.

Dvořák v. r.

Dr. Kahuda v. r.

Generál plukovník Lomský v. r.

Málek v. r.

Maurer v. r.

Dr. Neuman v. r.

Ouzký v. r.

Pospíšil v. r.

Inž. Púčik v. r.

Dr. Vlasák v. r.

Zatloukal v. r.