Nariadenie vlády č. 35/1955 Zb.Nariadenie o zmene a doplnení vládneho nariadenia č. 98/1952 Zb., o Štátnej obchodnej inšpekcii

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1955-35
Čiastka 19/1955
Platnosť od 09.08.1955 do27.12.1962
Účinnosť od 09.08.1955 do27.12.1962
Zrušený 122/1962 Zb.
Znenie 09.08.1955

35

Vládne nariadenie

zo 6. júla 1955

o zmene a doplnení vládneho nariadenia č. 98/1952 Zb., o Štátnej obchodnej inšpekcii

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 15 ods. 1 zákona č. 12/1955 Zb., o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva Československej republiky na rok 1955:


Čl. I

Ustanovenia §§ 4 a 5 vládneho nariadenia č. 98/1952 Zb. sa menia a znejú:

㤠4

(1) Ak zistia orgány Štátnej obchodnej inšpekcie, že došlo k porušeniu zákonov, uznesení a nariadení vlády, ako aj nariadení, smerníc a príkazov vo veciach vnútorného obchodu,

a) dávajú vedúcim obchodných podnikov a podnikov spoločného stravovania záväzné pokyny a lehoty na odstránenie zistených nedostatkov a priestupkov proti predpisom vo veciach vnútorného obchodu a kontrolujú ich splnenie,

b) ukladajú na mieste blokové pokuty pracovníkom obchodných podnikov a podnikov spoločného stravovania,

c) ukladajú previnivším sa pracovníkom obchodných podnikov a podnikov spoločného stravovania pokuty od 100 Kčs do 2000 Kčs; môžu tiež navrhovať nadriadeným orgánom uloženie disciplinárnych trestov,

d) odovzdajú vyšetrujúcim orgánom materiál k trestnému stíhaniu osôb, ktoré spôsobili nedodržiavanie maloobchodných cien, zámeny druhov predávaného tovaru, oklamanie kupujúcich alebo iné nedovolené machinácie.

(2) Na opatrenia podľa odseku 1 písm. c) je oprávnený len krajský obchodný inšpektor.

(3) Orgány Štátnej obchodnej inšpekcie majú pri vykonávaní svojej činnosti právo:

a) vstupovať do výrobných, skladových a iných priestorov obchodných podnikov a organizácií a podnikov spoločného stravovania,

b) zakazovať predaj tovaru nevhodného na zásobovanie obyvateľstva,

c) vylúčiť z používania nesprávne váhy a miery,

d) v nutných prípadoch zistiť zostatky tovaru a pokladničné hotovosti v tých obchodných podnikoch a podnikoch spoločného stravovania, kde boli odhalené vážne nedostatky v obchode.

(4) Obchodné podniky a organizácie a podniky spoločného stravovania sú povinné predložiť inšpektorom Štátnej obchodnej inšpekcie na požiadanie všetky doklady, zprávy a vysvetlivky, nevyhnuteľné na prevádzanie ich úloh.

§ 5

(1) Proti rozhodnutiam krajských obchodných inšpektorov o uložení pokuty možno sa odvolať do 15 dní k hlavnému obchodnému inšpektorovi, ktorý o odvolaní rozhodne s konečnou platnosťou do troch týždňov odo dňa, keď mu bolo doručené.

(2) Pokuty možno uhradzovať administratívnymi zrážkami zo mzdy; môžu sa vymáhať aj súdnou exekúciou. Pokuty pripadajú štátu.“


Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister vnútorného obchodu po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Zápotocký v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Krajčír v. r.