Nariadenie č. 64/1954 Zb.Nariadenie, ktorým sa mení a doplňuje nariadenie o finančnej pomoci jednotným roľníckym družstvám a súkromne hospodáriacim roľníkom

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1954-64
Čiastka 39/1954
Platnosť od 30.12.1954
Účinnosť od 30.12.1954
Aktuálne znenie 30.12.1954

64

Nariadenie

ministrov financií a pôdohospodárstva

zo dňa 23. decembra 1954,

ktorým sa mení a doplňuje nariadenie o finančnej pomoci jednotným roľníckym družstvám a súkromne hospodáriacim roľníkom

Ministri financií a pôdohospodárstva ustanovujú podľa § 13 ods. 3 zákona č. 2/1954 Zb., o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva Československej republiky na rok 1954:


Čl.I

Nariadenie ministrov financií a pôdohospodárstva č. 86/1953 Zb., o finančnej pomoci jednotným roľníckym družstvám a súkromne hospodáriacim roľníkom, sa mení a doplňuje takto:

V § 3 sa nahradzuje odsek 3 novými odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:

(3) Pracovníkom, ktorí prejdú do poľnohospodárstva z priemyslu alebo z iných odvetví a stanú sa členmi jednotných roľníckych družstiev, môžu štátne sporiteľne na doporučenie výkonných orgánov miestnych národných výborov poskytnúť úver na stavebnú úpravu vlastných obytných a hospodárskych budov a zariadení na dobu 3 až 15 rokov pri úrokovej sadzbe 2%. Úver sa poskytne najvyššie do sumy, ktorú bude člen jednotného roľníckeho družstva v priebehu tejto doby v stave zo svojich príjmov uhradiť.

(4) Úvery podľa odsekov 1 až 3 poskytujú štátne sporiteľne podľa smerníc Ministerstva financií.“


Čl.II

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Dr. Dolanský v. r.

Ďuriš v. r.

Smida v. r.