Nariadenie č. 60/1954 Zb.Nariadenie, ktorým sa určujú sídla a obvody ľudových súdov v Dunajskej Strede, Čalove, Trnave a Seredi

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1954-60
Čiastka 38/1954
Platnosť od 30.12.1954 do10.04.1960
Účinnosť od 01.01.1955 do10.04.1960
Zrušený 41/1960 Zb.
Znenie 01.01.1955

60

Nariadenie ministra spravodlivosti

zo dňa 9. decembra 1954,

ktorým sa určujú sídla a obvody ľudových súdov v Dunajskej Strede, Čalove, Trnave a Seredi

Minister spravodlivosti nariaďuje podľa § 14 č. 2 zákona č. 66/1952 Zb., o organizácii súdov:


§ 1

V súhlase so zásadou, podľa ktorej sa sídla a obvody ľudových súdov zhodujú so sídlami a obvodmi okresných národných výborov, zriaďujú sa:

1. namiesto doterajšieho Ľudového súdu v Dunajskej Strede, ktorého pôsobnosť sa vzťahuje na územné obvody okresných národných výborov v Dunajskej Strede a Čalove, tieto ľudové súdy:

a) Ľudový súd v Dunajskej Strede s pôsobnosťou pre územný obvod Okresného národného výboru v Dunajskej Strede.

b) Ľudový súd v Čalove s pôsobnosťou pre územný obvod Okresného národného výboru v Čalove;

2. namiesto doterajšieho Ľudového súdu v Trnave, ktorého pôsobnosť sa vzťahuje na územné obvody okresných národných výborov v Trnave a Seredi, tieto ľudové súdy:

a) Ľudový súd v Trnave s pôsobnosťou pre územný obvod Okresného národného výboru v Trnave,

b) Ľudový súd v Seredi s pôsobnosťou pre územný obvod Okresného národného výboru v Seredi.

§ 2

Tým sa menia ustanovenia § 1 č. 1 písm. q) a r) nariadenia ministra spravodlivosti z 11. mája 1954, č. 22 Zb., ktorým sa určujú sídla a obvody ľudových súdov a sídla a obvody krajských súdov.


§ 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januárom 1955.


Široký v. r.

Dr. Škoda v. r.