Nariadenie vlády č. 54/1954 Zb.Nariadenie o osobitnom príspevku k dôchodkom z dôchodkového zabezpečenia v roku 1954

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1954-54
Čiastka 35/1954
Platnosť od 11.12.1954 do31.12.1954
Účinnosť od 01.01.1954 do31.12.1954
Znenie 01.01.1954

54

Vládne nariadenie

zo dňa 2. decembra 1954

o osobitnom príspevku k dôchodkom z dôchodkového zabezpečenia v roku 1954

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 6 ods. 3 zákona č. 102/1951 Zb., o prebudovaní národného poistenia:


§ 1

(1) K dôchodkom z dôchodkového zabezpečenia, na ktoré požívatelia majú nárok v decembri 1954, sa poskytne osobitný príspevok, ak dôchodok alebo úhrn dôchodkov požívateľa neprevyšuje sumu 300 Kčs mesačne. Ak sa stretne v jednej osobe niekoľko dôchodkov, ku ktorým by náležal osobitný príspevok, vyplatí sa príspevok len jeden; ak sú v rôznej výške, ten z nich, ktorý je vyšší.

(2) Dôchodkom sa rozumie suma dôchodku bez výchovného, príplatku na deti, príplatku ošetrovacieho alebo slepeckého a bez zvýšenia pre bezvládnosť, avšak spolu s prípadným zvýšením z dôchodkového pripoistenia vykonávaného Štátnym úradom dôchodkového zabezpečenia.

(3) Osobitný príspevok k dôchodkom robí:

a) k vdovským dôchodkom (dôchodkom družiek), k sirotským dôchodkom, k sociálnemu dôchodku sirôt, k dôchodkom rodičov a iných pozostalých 60 Kčs;

b) k ostatným dôchodkom 100 Kčs.

§ 2

Osobitné príspevky nenáležia:

a) k dôchodku manželky;

b) k dôchodku úrazovému, ak nie je úrazom znížená zárobková schopnosť aspoň o 50 %;

c) k invalidnému dôchodku podľa zákona č. 164/1946 Zb., o starostlivosti o vojenských a vojnových poškodencov a obete vojny a fašistickej perzekúcie, ak nie je znížená zárobková schopnosť aspoň o 45 %;

d) k dôchodkom vyplácaným do cudziny;

e) dôchodcom zárobkovo činným v čase od 1. septembra 1954.

§ 3

Osobitné príspevky neprávom prijaté môže ich plátca odpočítať od iných dávok, na ktoré má príjemca voči nemu nárok.

§ 4

Ustanovenia tohto nariadenia sa použijú obdobne na dary a platy poskytované podľa voľnej úvahy z prostriedkov dôchodkového zabezpečenia.


§ 5

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. decembrom 1954; vykoná ho predseda Štátnej komisie dôchodkového zabezpečenia.


Dr. Dolanský v. r.