Nariadenie vlády č. 45/1954 Zb.Nariadenie, ktorým sa mení a doplňuje vládne nariadenie o štátnej arbitráži

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1954-45
Čiastka 28/1954
Platnosť od 23.10.1954 do31.12.1962
Účinnosť od 23.10.1954 do31.12.1962
Zrušený 121/1962 Zb.
Znenie 23.10.1954

45

Vládne nariadenie

zo dňa 21. septembra 1954,

ktorým sa mení a doplňuje vládne nariadenie o štátnej arbitráži

Vláda Československej republiky nariaďuje so súhlasom prezidenta republiky podľa § 1 ústavného zákona č. 47/1950 Zb., o úpravách v organizácii verejnej správy, a podľa § 14 ods. 1 zákona č. 2/1954 Zb., o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva Československej republiky na rok 1954:


Čl. I

Vládne nariadenie č. 47/1953 Zb., o štátnej arbitráži, v znení vládneho nariadenia č. 77/1953 Zb., sa mení a doplňuje takto:

1. § 7 znie:

(1) Štátna arbitráž nerozhoduje:

a) spory uvedené v § 28 ods. 1 a 2 a v § 29 ods. 1, iba ak orgán nadriadený stranám, pri ktorom je zriadená rezortná alebo družstevná arbitráž, dá súhlas na to, aby spor rozhodla štátna arbitráž;

b) spory z prepravných zmlúv v doprave železničnej (včítane prepravy na vlečkách), v doprave automobilovej, vodnej a leteckej, ak je jednou stranou dopravná organizácia pre verejnú prepravu, ako aj spory o poplatky súvisiace s vykonávaním týchto prepráv;

c) majetkové spory, pri ktorých aspoň jednou zo strán je jednotné roľnícke družstvo;

d) majetkové spory, ktoré nevznikli zo vzťahov upravených predpismi o hospodárskych zmluvách alebo predpismi o iných opatreniach, ktorými sa zabezpečuje plnenie úloh štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva; v tomto rámci štátna arbitráž nerozhoduje najmä majetkové spory o náhradu škody spôsobenej dopravnými prostriedkami, spory vo veciach upravených predpismi o národnom poistení, vo veciach ukončenia chráneného nájmu bytov a spory o vylúčenie vecí z exekúcie.

(2) Spory uvedené v odseku 1 písm. b), c) a d) rozhodujú súdy; v týchto sporoch sú všetky strany uvedené v § 1 spôsobilé byť účastníkom konania pred súdmi.“

2. V § 8 písm. a) sa za slová „krajskému družstevnému orgánu“ vkladajú slová „(rôznym krajským družstevným orgánom)“ a písm. b) sa doplňuje slovami „poprípade rezortná alebo družstevná arbitráž“.

3. § 10 ods. 1 znie:

(1) Štátna arbitráž Československej republiky rozhoduje spory, pre ktoré nie je kompetentná iná štátna arbitráž, a ktoré nepatria ani pred arbitráž rezortnú (§ 28) alebo družstevnú (§ 29).“

4. K § 11 sa pripojuje odsek 4 tohto znenia:

(4) Rozhodovaním sporov uvedených v § 9 písm. a) a b) a v § 10 ods. 1, ktorých predmet spadá prevažne do pôsobnosti určitého ministerstva, môže Štátna arbitráž Československej republiky po dohode s týmto ministerstvom poveriť orgány jeho rezortnej arbitráže.“

5. § 15 znie:

„Štátna arbitráž nie je viazaná návrhami strán; môže založiť, zmeniť alebo zrušiť právny pomer medzi stranami.“

6. § 17 znie:

(1) O všetkých podstatných porušeniach štátnej, plánovacej alebo zmluvnej disciplíny a o iných závadách a nedostatkoch v činnosti podnikov, organizácií a zariadení socialistického sektora i orgánov štátnej správy, ktoré vyšli najavo pri arbitrážnom konaní, podáva zprávu štátna arbitráž príslušným nadriadeným orgánom a v nutných prípadoch generálnej prokuratúre.

(2) Ten, kto zprávu dostal, je povinný do tridsať dní odpovedať a zaujať najmä stanovisko k prípadnému návrhu štátnej arbitráže, ako odstrániť závady a vylúčiť ich opakovanie.

(3) Štátna arbitráž je povinná viesť presnú evidenciu a kontrolu o zprávach podľa odseku 1 a o odpovediach podľa odseku 2; ak považuje odpoveď za nedostatočnú, musí naliehať na vykonanie opatrenia, ktoré navrhla v zpráve, alebo iného vhodného opatrenia.“

7. V § 18 ods. 1 sa pred slová „plánovaciu alebo zmluvnú disciplínu“ vkladá slovo „štátnu“.

8. § 20 ods. 2 sa doplňuje vetou:

„Rozhodnutie možno vykonať, len ak požiada oprávnená strana o jeho výkon do jedného roka od právoplatnosti rozhodnutia a v konaní náležite pokračuje.“

9. § 22 ods. 3 a 4 sa nahradzuje novým odsekom 3 tohto znenia:

(3) Kompetentný hlavný arbiter môže na návrh alebo z vlastného podnetu rozhodnutie zmeniť alebo ho zrušiť a buď prikázať spor na nové prejednanie alebo urobiť iné opatrenie, ak rozhodnutím boli porušené právne predpisy alebo zásady hospodárskej politiky Československej republiky; také opatrenie môže urobiť pri predzmluvných sporoch najneskoršie do tridsať dní, pri majetkových sporoch najneskoršie do šesťdesiat dní od právoplatnosti rozhodnutia. V sporoch uvedených v § 11 ods. 1 a 2 má toto právo i hlavný arbiter Československej republiky, poprípade hlavný arbiter pre Slovensko. Strana, ktorá nesúhlasí s rozhodnutím štátnej arbitráže, môže do pätnásť dní od právoplatnosti rozhodnutia požiadať hlavného arbitra, aby použil svoje právo zmeniť alebo zrušiť také rozhodnutie.“

10. § 23 znie:

(1) Vláda, Sbor povereníkov a rada krajského národného výboru môžu z dôvodov uvedených v § 22 ods. 3 zmeniť rozhodnutie kompetentného hlavného arbitra urobené podľa § 22 ods. 3 alebo ho zrušiť, a buď prikázať spor na nové prejednanie, alebo urobiť iné opatrenie; z rovnakých dôvodov môžu tieto orgány takto postupovať, ak hlavný arbiter na návrh na preskúmanie rozhodnutia neurobil niektoré z opatrení uvedených v § 22 ods. 3. V sporoch uvedených v § 11 ods. 1 a 2 má tieto práva len vláda, poprípade Sbor povereníkov.

(2) Ak žiada o preskúmanie rozhodnutia urobeného podľa § 22 ods. 3 strana alebo orgán nadriadený niektorej zo strán, musí sa žiadosť podať na tej štátnej arbitráži, o rozhodnutie ktorej ide, najneskoršie do tridsať dní odo dňa, keď strana alebo jej nadriadený orgán dostali rozhodnutie hlavného arbitra.“

11. § 26 znie:

(1) Hlavný arbiter Československej republiky vydáva všeobecné smernice pre činnosť orgánov štátnej, rezortnej a družstevnej arbitráže.

(2) Hlavný arbiter Československej republiky zvoláva pravidelné porady pracovníkov štátnej, rezortnej a družstevnej arbitráže a vykonáva prieskum a kontrolu ich práce.“

12. § 27 znie:

„Podrobné predpisy o organizácii, právomoci a príslušnosti štátnej arbitráže a o konaní pred ňou vydá hlavný arbiter Československej republiky a podľa potreby ich vyhlási v úradnom liste; podrobné predpisy na vykonanie § 7 ods. 1 písm. d) vydá po dohode s Najvyšším súdom.“

13. § 28 znie:

(1) Jednotliví ministri zriaďujú podľa potreby pri svojich ministerstvách orgány rezortnej arbitráže a pri povereníctvach oblastné orgány rezortnej arbitráže, ktoré medzi stranami priamo podriadenými týmto ministerstvám, poprípade povereníctvam rozhodujú spory uvedené v odseku 2; podľa potreby zriaďujú ministri orgány rezortnej arbitráže a oblastné orgány rezortnej arbitráže aj pri iných ústredných úradoch (ich oblastných orgánoch) im podriadených.

(2) Orgány rezortnej arbitráže rozhodujú

a) predzmluvné spory;

b) spory z hospodárskych zmlúv alebo iných opatrení, ktorými sa zabezpečuje plnenie úloh štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva;

c) majetkové spory, ktoré vznikli zo vzťahov upravených predpismi o hospodárskych zmluvách alebo iných opatreniach uvedených v písm. b);

d) spory, ktorých rozhodovaním ich poverí Štátna arbitráž Československej republiky (§ 11 ods. 4).

(3) Pre rezortnú arbitráž platia primerane ustanovenia §§ 1, 2, 4 a 7, § 11 ods. 3, § 12, §§ 15 až 21 a §§ 24 a 25; rezortná arbitráž je povinná začať arbitrážne konanie tiež z podnetu hlavného arbitra Československej republiky.

(4) Rezortná arbitráž môže z dôvodov vhodnosti postúpiť spor štátnej arbitráži pri krajskom národnom výbore, ktorá je uznesením o tom viazaná.

(5) Predpisy o organizácii rezortnej arbitráže, o jej príslušnosti, o konaní pred ňou a o preskúmavaní jej rozhodnutí vydajú kompetentní ministri“.

14. § 29 znie:

(1) Ústredné sväzy družstiev môžu zriadiť orgány družstevnej arbitráže pri týchto sväzoch a oblastné orgány družstevnej arbitráže pri slovenských sväzoch družstiev. S výnimkou sporov, spadajúcich do právomoci štátnej arbitráže (§ 8 písm. a), rozhodujú orgány družstevnej arbitráže spory uvedené v § 28 ods. 2, ku ktorým došlo medzi podriadenými družstvami, poprípade družstevnými sväzmi a ich podnikmi.

(2) Pre družstevnú arbitráž platia obdobne ustanovenia § 28 ods. 3 a 4.

(3) Predpisy o organizácii družstevnej arbitráže, o jej príslušnosti, o konaní pred ňou a o preskúmavaní jej rozhodnutí vydajú kompetentné ústredné sväzy družstiev.“


Čl. II

Doterajšie orgány rezortnej arbitráže a oblastné orgány rezortnej arbitráže zostávajú aj naďalej v činnosti; v platnosti zostávajú naďalej aj predpisy vydané podľa § 28 ods. 4 vl.nar. č. 47/1953 Zb., pokiaľ nie sú v rozpore s ustanovením § 28 ods. 1 až 4 citovaného nariadenia v znení čl. I tohto nariadenia.

Čl. III

(1) Orgány štátnej (rezortnej) arbitráže i súdy dokončia věci začaté u nich pred účinnosťou tohto nariadenia, i keď by podľa ustanovení čl. I č. 1 alebo č. 13 tieto veci do ich právomoci už nepatrili: ustanovenie § 12 vládneho nariadenia č. 47/1953 Zb. tým nie je dotknuté.

(2) Pri sporoch, v ktorých bolo urobené rozhodnutie štátnej arbitráže predodňom, keď toto nariadenie nadobudne účinnosť, sa pre žiadosť strany o preskúmanie rozhodnutia použijú doterajšie predpisy.

Čl. IV

Minister spravodlivosti sa splnomocňuje, aby upravil a v Zbierke zákonov vyhlásil úplné znenie vládneho nariadenia č. 47/1953 Zb., ako vyplýva z neskorších predpisov.

Čl. V

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykonajú ho všetci členovia vlády.


Zápotocký v. r.

Široký v. r.

Dr. Dolanský v. r.

gen. arm. Dr. Čepička v. r.

Kopecký v. r.

Uher v. r.

Barák v. r.

Beran v. r.

David v. r.

Dvořák v. r.

Ďuriš v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Jonáš v. r.

Krajčír v. r.

Krosnář v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Málek v. r.

Maurer v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Dr. Neuman v. r.

Nosek v. r.

Plojhar v. r.

Poláček v. r.

Pospíšil v. r.

Ing. Púčik v. r.

Reitmajer v. r.

Smida v. r.

Ing. Šimůnek v. r.

Dr. Škoda v. r.

Dr. Šlechta v. r.

Štoll v. r.