Nariadenie vlády č. 44/1954 Zb.Nariadenie o organizácii verejnej dopravy v odbore Ministerstva dopravy

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1954-44
Čiastka 28/1954
Platnosť od 23.10.1954 do31.08.1996
Účinnosť od 01.01.1966 do31.08.1996
Zrušený 168/1996 Z. z.
Znenie 01.01.1966

44

Vládne nariadenie

zo dňa 31. augusta 1954

o organizácii verejnej dopravy v odbore Ministerstva dopravy

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 14 ods. 1 zákona č. 2/1954 Zb., o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva Československej republiky na rok 1954:


§ 1

Účelom tohto nariadenia je určiť základy organizácie verejnej dopravy v odbore Ministerstva dopravy tak, aby zabezpečovala stále zvyšovanie bezpečnosti, výkonnosti a hospodárnosti dopravy a prispievala k prehĺbeniu súčinnosti všetkých jej odvetví.

§ 2

(1) Zásady organizácie verejnej dopravy a s ňou súvisiacich hospodárskych činností, prevádzaných Ministerstvom dopravy a jemu podriadenými organizačnými útvarmi, ako i zásady organizácie starostlivosti o cudzinecký cestovný ruch ustanovuje vláda.

(2) V medziach týchto zásad minister dopravy zriaďuje, mení a zrušuje jednotlivé organizačné útvary, určuje ich organizačnú formu, názov, sídlo, pôsobnosť a územný obvod; podrobnú organizáciu týchto útvarov upravuje minister dopravy štatútmi.

(3) Minister dopravy ustanovuje značky, ktoré môžu organizačné útvary užívať a označovať nimi aj súčiastky majetku, ktorý majú v správe.

§ 3

(1) Zrušený od 1. 1. 1956.

(2) Organizačné útvary zriadené ako samostatné právnické osoby sa zapisujú do podnikového registra. V návrhu zápisu do tohto registra uvedie organizačný útvar svoj názov, deň zriadenia, sídlo a spôsob zastupovania a podpisovania.

§ 4

Organizačné útvary zriadené podľa tohto nariadenia môžu vykonávať a obstarávať, a to i vo zvláštnych pomocných závodoch, samostatne všetky práce a pomocné úkony, ktoré slúžia predmetu ich podnikania alebo vybudovaniu a udržovaniu ich zariadení, najmä vyrábať aj náhradné súčiastky, bez toho aby na to potrebovali oprávnenie podľa osobitných predpisov.

§ 5

(1) Predpisy o hospodárení, financovaní, platobnom styku a peňažnej kontrole národných podnikov platia pre všetky hospodárske organizácie v odbore Ministerstva dopravy; minister financií po dohode s ministrom dopravy môže zo závažných dôvodov určiť odchýlky pre určitú hospodársku organizáciu.

(2) Z majetku spravovaného organizačnými útvarmi, podriadenými Ministerstvu dopravy, ktoré boli zriadené ako samostatné právnické osoby, nemožno žiadať ani dosiahnuť uspokojenie pohľadávok proti štátu.

§ 6

(1) Minister dopravy so súhlasom vlády vydá pre zamestnancov na Ministerstve dopravy i v podriadených organizačných útvaroch:

a) zrušené od 1. 1. 1966,

b) jednotné základné predpisy o povinnosti, poprípade o oprávnení zamestnancov nosiť rovnošatu alebo služobný odznak a o zovňajšej úprave, spôsobe obstarávania a podmienkach užívania rovnošaty a služobného odznaku,

c) jednotné základné predpisy o osobných hodnostiach a hodnostnom označení a o vzájomných vzťahoch zamestnancov.

§ 7

(1) Pôsobnosť vo veciach starostlivosti o domáci cestovný ruch vykonáva v rámci starostlivosti o rozvoj turistiky Štátny výbor pre telesnú výchovu a šport.

(2) Organizačné opatrenia, ktorými minister dopravy pred začiatkom účinnosti tohto nariadenia zabezpečil poskytovanie služieb v odbore cudzineckého cestovného ruchu, sa považujú za opatrenia podľa tohto nariadenia.

§ 8

Zrušujú sa všetky predpisy, ktoré sú v rozpore s týmto nariadením. Najmä sa zrušujú:

a) vládne nariadenie č. 33/1952 Zb., o zriadení Ministerstva železníc a o reorganizácii železníc,

b) vládne nariadenie č. 34/1952 Zb., o organizácii cestnej, leteckej a vodnej dopravy a cestovného ruchu, v znení vládneho nariadenia č. 30/1953 Zb.; nedotknuté však ostávajú ustanovenia časti prvej a § 24 zákona č. 311/1948 Zb., o národných dopravných podnikoch, v znení vyhlášky č. 149/1950 Zb.

§ 9

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister dopravy po dohode so zúčastnenými členmi vlády.

§ 1

Starostlivosť o cudzinecký cestovný ruch, ktorá doteraz prislúchala Ministerstvu dopravy, prechádza na Ministerstvo zahraničného obchodu.


Zápotocký v. r.

gen. arm. Dr. Čepička v. r.

Pospíšil v. r.