Nariadenie vlády č. 21/1954 Zb.Nariadenie o zmene a doplnení vládneho nariadenia č. 5/1951 Zb., ktorým sa vykonáva zákon o ubytovaní brannej moci a Sboru národnej bezpečnosti

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1954-21
Čiastka 11/1954
Platnosť od 14.05.1954 do01.05.1961
Účinnosť od 14.05.1954 do01.05.1961
Zrušený 40/1961 Zb.
Znenie 14.05.1954

21

Vládne nariadenie

zo dňa 6. apríla 1954

o zmene a doplnení vládneho nariadenia č. 5/1951 Zb., ktorým sa vykonáva zákon o ubytovaní brannej moci a Sboru národnej bezpečnosti

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 2 ods. 3 zákona č. 94/1950 Zb., o ubytovaní brannej moci a Sboru národnej bezpečnosti:


Čl. I

Vládne nariadenie č. 5/1951 Zb., ktorým sa vykonáva zákon o ubytovaní brannej moci a Sboru národnej bezpečnosti, sa mení a doplňuje takto:

1. § 9 ods. 1 sa doplňuje a znie:

(1) Za ubytovanie brannej moci alebo SNB a dodané hnuteľné vecné prostriedky sa poskytuje náhrada podľa sadzieb obsiahnutých v prílohe k tomuto nariadeniu. Národnému výboru ako držiteľovi objektu náhrada neprislúcha; za hnuteľné vecné prostriedky dodané národným výborom prislúcha mu náhrada iba vtedy, ak si ich zadovážil za odplatu. Ubytovacím podnikom socialistického sektora sa poskytuje náhrada za ubytovanie v plnej výške cien platných za ubytovanie v týchto podnikoch.“

2. K § 12 sa pripojuje odsek 2, ktorý znie:

(2) Ustanovenia odseku 1 sa vzťahujú aj na prípady, keď bola škoda spôsobená na pozemkoch alebo kultúrach iným výkonom služby.“

Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykonajú ho ministri národnej obrany a vnútra po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Široký v. r.

arm. gen. Dr. Čepička v. r.

Barák v. r.