Nariadenie vlády č. 16/1954 Zb.Nariadenie o zmenách územných obvodov niektorých národných výborov.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1954-16

(v znení č. 9/1957 Zb.)

Čiastka 8/1954
Platnosť od 19.03.1954
Účinnosť od 20.05.1957
Aktuálne znenie 20.05.1957

16

Vládne nariadenie

zo dňa 13. marca 1954

o zmenách územných obvodov niektorých národných výborov

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 2 ods. 2, § 4 ods. 2 a 3 a § 33 ods. 1 zákona č. 13/1954 Zb., o národných výboroch (ďalej len „zákon“):


Rozdelenie územných obvodov doterajších jednotných národných výborov v českých krajoch

§ 1

Územné obvody doterajších jednotných národných výborov so sídlami v krajských mestách sa rozdeľujú na územné obvody mestských národných výborov a na územné obvody okresných národných výborov.

§ 2

(1) Územné obvody jednotlivých mestských národných výborov sa určujú takto:

1. Mestský národný výbor v Českých Budějoviciach.

Jeho územný obvod tvorí doterajšie územie mesta Českých Budějovíc bez miestnej časti Litvínovice. K územiu mesta sa pripojuje územie osady Nemanice z obce Hrdějovice.

2. Mestský národný výbor v Plzni.

Jeho územný obvod tvorí doterajšie územie mesta Plzne.

3. Mestský národný výbor v Karlových Varoch.

Jeho územný obvod tvorí doterajšie územie mesta Karlových Varov.

4. Mestský národný výbor v Ústí nad Labem.

Jeho územný obvod tvorí doterajšie územie mesta Ústia nad Labem.

5. Mestský národný výbor v Liberci.

Jeho územný obvod tvorí doterajšie územie mesta Liberca a ďalej územie doterajších obcí Horní Hanychov, Karlinky a Kateřinky.

6. Mestský národný výbor v Hradci Královej.

Jeho územný obvod tvorí doterajšie územie mesta Hradca Královej bez miestnych častí Svobodné Dvory, Plotiště nad Labem, Plácky, Pouchov, Správčice, Věkoše a Roudnička.

7. Mestský národný výbor v Pardubiciach.

Jeho územný obvod tvorí doterajšie územie mesta Pardubíc bez miestnych častí Spojil, Nemošice, Popkovice, Svítkov, Rosice, Blatníkovská Lhota, Rybitví, Ohrazenice, Staré Hradiště, Trnová a Doubravice.

8. Mestský národný výbor v Jihlave.

Jeho územný obvod tvorí doterajšie územie mesta Jihlavy bez miestnej časti Hruškové Dvory. K územiu mesta sa pripojuje územie osady Sasov z obce Kosov.

9. Mestský národný výbor v Brne.

Jeho územný obvod tvorí doterajšie územie mesta Brna.

10. Mestský národný výbor v Olomouci.

Jeho územný obvod tvorí doterajšie územie mesta Olomouca.

11. Mestský národný výbor v Gottwaldove.

Jeho územný obvod tvorí doterajšie územie mesta Gottwaldova bez miestnych častí Jaroslavice, Kudlov, Tečovice, Kvítkovice a Otrokovice.

12. Mestský národný výbor v Ostrave.

Jeho územný obvod tvorí doterajšie územie mesta Ostravy bez miestnych častí Stará Bělá, Nová Bělá a Výškovice.

(2) Z miestnych častí, ktoré sa podľa odseku 1 vylučujú z územného obvodu mesta, vytvorí krajský národný výbor nové obce v okrese zriadenom podľa § 3. Doterajšie obce, ktoré sa novo začleňujú do územného obvodu mestského národného výboru, stávajú sa miestnymi časťami mesta.

§ 3

(1) Zvyšok územných obvodov doterajších jednotných národných výborov tvorí územie okresov: České Budějovice, Plzeň, Karlovy Vary, Ústí nad Labem, Liberec, Hradec Králové, Pardubice, Jihlava, Brno, Olomouc, Gottwaldov a Ostrava. Tieto okresy sú územnými obvodmi okresných národných výborov so sídlom v krajskom meste.

(2) Územný obvod doterajšieho Jednotného národného výboru v Opave tvorí územie okresu Opava, ktorý je územným obvodom Okresného národného výboru v Opave.

§ 4

Zmeny území niektorých okresov

V kraji:sa vylučujú z okresu:obce:a pripojujú sa k okresu:
PražskomMladá Boleslav Kochánky a MečeřížBrandýs nad Labem
VlašimČeřeniceKutná Hora
ČeskobudějovickomTýn nad VltavouPoněšiceČeské Budějovice
PrachaticeJaronínČeský Krumlov
LibereckomSemilyVranové SněhovTurnov
HradeckomRychnov nad KněžnouJedlová v Orlických HoráchDobruška
BrnenskomMoravský KrumlovTroskotovice Židlochovice
OlomouckomBruntálMalá Morávka Rýmařov
OstravskomBílovecPoruba Pustkovec Ostrava

§ 5

Zmeny území niektorých krajov

Územia krajov Pražského, Pardubického a Jihlavského sa menia takto:

a) obce Paběnice, Újezdec a Senetín sa vylučujú z okresu Čáslav (Pardubický kraj) a pripojujú sa k okresu Kutná Hora (Pražský kraj);

b) obec Černičí sa vylučuje z okresu Ledeč nad Sázavou (Jihlavský kraj) a pripojuje sa k okresu Vlašim (Pražský kraj).

§ 6

Vykonávanie územných zmien

(1) Pri vykonávaní územných zmien (§ 4 ods. 2 a 3 zákona), ako aj pri zriaďovaní spoločných miestnych národných výborov pre niekoľko obcí (§ 2 ods. 4 zákona) dbajú krajské národné výbory na to, aby tieto zmeny boli v súlade s požiadavkami rozvíjajúceho sa socialistického hospodárstva, viedli k zjednodušeniu územnej organizácie národných výborov, zabezpečovali účinný a účelný výkon štátnej správy a boli v súlade s dôležitými miestnymi záujmami obyvateľstva.

(2) Účinnosť opatrení uvedených v odseku 1 určia krajské národné výbory spravidla od 1. januára budúceho roku. Potrebné vykonávacie predpisy vydá Ministerstvo vnútra vyhláškou.


§ 7

Záverečné ustanovenia

(1) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 17. mája 1954.

(2) Usporiadanie územných obvodov vytvorené predpismi o územnej organizácii národných výborov platnými pred 17. májom 1954 sa podľa ustanovenia § 4 ods. 1 druhej vety zákona o národných výboroch nemení. Minister vnútra vyhlási stav územnej organizácie vyplývajúci z tohto ustanovenia zákona a zo zmien vykonaných na základe tohto zákona.

(3) Toto nariadenie vykoná minister vnútra po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Široký v. r.

Barák v. r.