Nariadenie č. 87/1953 Zb.Nariadenie o hygienickej a protiepidemickej ochrane vody.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1953-87
Čiastka 51/1953
Platnosť od 04.11.1953 do30.06.1966
Účinnosť od 04.11.1953 do30.06.1966
Zrušený 20/1966 Zb.
Znenie 04.11.1953

87

Nariadenie ministra zdravotníctva

zo dňa 10. októbra 1953

o hygienickej a protiepidemickej ochrane vody.

Minister zdravotníctva nariaďuje podľa § 15 zákona č. 4/1952 Sb., o hygienickej a protiepidemickej starostlivosti:


§ 1.

Úloha hygienickej a protiepidemickej ochrany vody.

(1) Úlohou hygienickej a protiepidemickej ochrany vody (ďalej len „ochrana vody“) je starať sa s hľadiska ochrany zdravia o vyhovujúcu akosť a množstvo vody pre potrebu ľudí a zvierat a pre hospodárske účely, o usmernenie vplyvu vody na životné prostredie, ako i kontrolovať vykonávanie potrebných opatrení a sledovať ich účinnosť.

(2) Ochrana vody sa vzťahuje na vody podzemné i povrchové, najmä pokiaľ sa používajú ako vody pitné, úžitkové, minerálne a liečivé a na rekreáciu, ako i na prirodzené zdroje týchto vôd a na zariadenia, ktorými sa táto voda zachycuje, čerpá, upravuje a rozvádza.

Spôsob užívania vôd.

§ 2.

(1) Na pitie, pri príprave poživatín a liečiv, na čistenie nádob na poživatiny a liečivá a pri ošetrovaní nemocných smie sa používať len pitná voda.

(2) Na umývanie a kúpanie v umelých zariadeniach, na napájanie a na ošetrovanie zvierat v zariadeniach pre ich ustajnenie a chov, a na výrobné a prevádzkové účely, pokiaľ s vodou prichádzajú pracujúci do priameho styku alebo pokiaľ to určujú orgány hygienickej a protiepidemickej služby, smie sa používať len voda úžitková, pokiaľ pre tieto účely nemožno používať vodu pitnú.

(3) Minerálne a liečivé vody sa používajú na liečenie a dietetické účely.

(4) Na rekreáciu, pri ktorej ľudia prichádzajú s vodou do priameho styku, smie sa používať iba voda, ktorá má predpísaný stupeň čistoty.

(5) Na ostatné účely možno používať i vodu prevádzkovú.

§ 3.

(1) Vody pitné, úžitkové a vody liečivé a minerálne musia byť zdravotne nezávadné a musia vyhovovať zásadným hygienickým požiadavkám, ktoré ustanovuje hlavný hygienik. Hlavný hygienik môže povoliť dočasné výnimky z ustanovených zásadných požiadaviek.

(2) Hlavný hygienik určí aj stupne čistoty vôd, ktoré majú priamo alebo po úprave slúžiť za zdroje vôd pitných a úžitkových, a ktoré sa môžu používať na rekreačné účely.

(3) O tom, ktoré vody sú liečivé a minerálne a ktoré z nich môžu slúžiť na pitie, inhaláciu a na kúpele, rozhoduje Ministerstvo zdravotníctva.

(4) Voda prevádzková nemusí mať vlastnosti uvedené v odseku 1.

Ochrana vody a vodných zariadení.

§ 4.

Miesta odberu alebo zachytávania vody musia byť vhodne volené, upravené a chránené. Stavba alebo úprava vodného zariadenia musí byť riadne technicky uskutočnená a odpadové vody musia byť čistené, poprípade zneškodňované.

§ 5.

(1) Okolo každého zariadenia, ktoré má slúžiť na hromadné zásobovanie pitnou vodou, musia byť vymedzené a vodoprávnym konaním zabezpečené pásma hygienickej ochrany.

(2) Územie obklopujúce toto zariadenie bezprostredne je pásmom hygienickej ochrany 1. stupňa. V tomto pásme musia sa urobiť prísne opatrenia, aby voda nebola znečisťovaná a infikovaná; najmä treba z neho odstrániť všetky zdroje znečistenia, treba ho dôkladne asanovať a oplotiť alebo inak zabezpečiť, aby prístup nepovolaných ľudí a prístup zvierat bol zamedzený.

(3) Ak je nebezpečenstvo, že by mohla byť voda znečisťovaná alebo výdatnosť zdroja ohrožovaná zo vzdialenejších miest, musí sa vymedziť a vodoprávne zabezpečiť okolo pásma 1. stupňa ešte pásmo hygienickej ochrany 2. stupňa. V tomto pásme sa podľa povahy územia urobia všetky opatrenia, aby sa zabránilo znečisťovaniu a infikovaniu vody.

(4) Pri odbere vody z vodných tokov a nádrží sa v povodí nad miestom odberu zriadi ešte pásmo hygienickej ochrany 3. stupňa. V tomto pásme sa zostrí hygienický a epidemiologický dozor, pokiaľ ide o sledovanie nemocí prenosných vodou.

(5) Pásma hygienickej ochrany sa určujú pre každý zdroj vody zvlášť podľa spádu územia, podľa smeru toku podzemnej vody, podľa složenia pôdy a podľa povahy a spôsobu zastavania alebo obhospodarovania pozemku okolo vodného zariadenia.

§ 6.

(1) Všetky stavby a úpravy zariadení, ktoré slúžia na zachytávanie, čerpanie, úpravu, akumuláciu a rozvádzanie zdravotne nezávadných vôd, musia byť riadne technicky uskutočnené tak, aby bolo vylúčené akékoľvek znečisťovanie a infikovanie vody.

(2) Spôsob rozvodu a odberu prevádzkovej vody musí byť upravený tak, aby nemohla byť používaná na účely pitné a úžitkové.

§ 7.

Do vodných tokov a nádrží, ktoré majú slúžiť za zdroj zdravotne nezávadnej vody, nesmú byť vpúšťané látky, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť jej čistotu. Najmä odpadové vody zo sídlisk, podnikov a zariadení musia byť pred vypúšťaním do vodných tokov alebo do vodných nádrží čistené, poprípade zneškodňované tak, aby svojím složením a množstvom nezhoršovaly akosť vody. Stupeň čistenia odpadových vôd sa musí spravovať podľa ich složenia a množstva a podľa akosti a množstva vody v toku alebo v nádrži, kde sú vypúšťané, poprípade podľa spôsobu využitia vody pod vyústením odpadových vôd.

§ 8.

Usmernenie vplyvu vody na životné prostredie.

Na zabezpečenie zdravotne priaznivého vplyvu vody na životné prostredie je povinný každý, kto svojou činnosťou môže ovplyvniť množstvo a pohyb vody, vykonávať najmä tieto opatrenia:

a) usmerňovať množstvo a pohyb vody, aby prílišným vysušovaním alebo nadmerným podmáčaním a zabahňovaním pôdy nebolo životné prostredie s hľadiska hygienického a epidemiologického nepriaznive ovplyvňované,

b) starať sa, aby stav podzemných i povrchových vôd nebol s hľadiska hygienického a epidemiologického nepriaznivo ovplyvňovaný nevhodnými zásahmi do pôdnych vrstiev a do stavu porastov,

c) zabezpečovať asanáciu nádrží stojatej vody (toní, mŕtvych ramien vodných tokov, barín a pod.), ktoré sú alebo môžu byť semeniskom hmyzu a zdrojom iných zdravotných závad, ich zavážaním alebo odvodňovaním,

d) dbať o vhodnú úpravu brehov vodných tokov a nádrží, aby nemohly byť zabahňované kolísaním hladiny.

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia.

§ 9.

(1) Na dodržiavanie všetkých opatrení na hygienickú a protiepidemickú ochranu vody dozerajú orgány hygienickej a protiepidemickej služby; pokiaľ sa tieto opatrenia dotýkajú poľnohospodárskej výroby, robia tak v súčinnosti s orgánmi veterinárnej správy, a pokiaľ sa týkajú hospodárenia s vodami, v súčinnosti s vodohospodárskymi orgánmi.

(2) Orgány hygienickej a protiepidemickej služby záväzne posudzujú, ktoré zdroje vôd môžu slúžiť na zásobovanie pitnou a úžitkovou vodou a na rekreáciu, a ustanovujú, aké opatrenia na ochranu a úpravu vôd majú byť urobené. Preto je povinný vyžiadať si záväzné pokyny a posudky orgánov hygienickej a protiepidemickej služby

a) každý, kto obhospodaruje vodný zdroj, skôr než sa voda začne používať,

b) príslušný národný výbor, skôr než udelí povolenie na odber alebo vypúšťanie vôd,

c) investor už pri spracovaní investičnej úlohy, ako i úvodného technického projektu.

(3) Orgány hygienickej a protiepidemickej služby smú dať súhlas na používanie a vypúšťanie vody až vtedy, keď boly nimi nariadené opatrenia a úpravy vykonané a ich účinnosť preskúšaná.

(4) Aby pri spotrebe nedochádzalo k zámene druhov vôd, určujú orgány hygienickej a protiepidemickej služby, ako majú byť zvonku označené zariadenia, z ktorých spotrebitelia vodu odoberajú.

(5) Účinnosť opatrenia ochrany vody sledujú orgány hygienickej a protiepidemickej služby pravidelnými kontrolami, najmä fyzikálnymi, chemickými, bakteriologickými a biologickými rozbormi.

§ 10.

Spôsob užívania a čistenia, poprípade zneškodňovania vôd v závodoch a zariadeniach, ktoré v čase začiatku účinnosti tohto nariadenia sú rozostavané alebo sú už v prevádzke, musí byť postupne v medziach daných štátnym plánom rozvoja národného hospodárstva podľa pokynov orgánov hygienickej a protiepidemickej služby upravený tak, aby sa čo najviac priblížil požiadavkám uvedeným v tomto nariadení. Doterajšie plány a projekty závodov a zariadení musia byť s hľadiska tohto nariadenia preskúmané.


§ 11.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Široký v. r.

Plojhar v. r.