Nariadenie č. 85/1953 Zb.Nariadenie, ktorým sa určuje, ktoré ďalšie podniky sa zapisujú do podnikového registra.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1953-85
Čiastka 49/1953
Platnosť od 21.10.1953 do30.06.1964
Účinnosť od 21.10.1953 do30.06.1964
Zrušený 109/1964 Zb.
Znenie 21.10.1953

85.

Nariadenie ministra spravodlivosti

zo dňa 7. októbra 1953,

ktorým sa určuje, ktoré ďalšie podniky sa zapisujú do podnikového registra.

Minister spravodlivosti nariaďuje podľa § 14 písm. a) a b) zákona č. 100/1950 Sb., o podnikovom registri:


§ 1.

Do podnikového registra sa zapisujú aj:

1. podniky miestneho priemyslu a podniky komunálneho hospodárstva;

2. podniky pre zahraničný obchod, zriadené podľa zákona č. 119/1948 Sb., o štátnej organizácii zahraničného obchodu a medzinárodného zasielateľstva.

§ 2.

Doterajší diel registrovej knihy pre komunálne podniky sa stáva dielom pre podniky miestneho priemyslu a podniky komunálneho hospodárstva; diel pre účastinné spoločnosti sa stáva dielom pre účastinné spoločnosti a podniky pre zahraničný obchod.


§ 3.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Široký v. r.

Dr. Škoda v. r.