Nariadenie č. 75/1953 Zb.Nariadenie, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o námornej plavbe

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1953-75
Čiastka 44/1953
Platnosť od 14.09.1953 do31.12.2000
Účinnosť od 14.09.1953 do31.12.2000
Zrušený 435/2000 Z. z.
Znenie 14.09.1953

75.

Nariadenie ministra dopravy

zo dňa 25. augusta 1953,

ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o námornej plavbe.

Minister dopravy nariaďuje po dohode so zúčastnenými členmi vlády podľa § 20, § 22 ods. 3 a § 70 zákona č. 61/1952 Sb., o námornej plavbe (ďalej len „zákon“):


§ 1.

Úvodné ustanovenie.

Námornými loďami podľa zákona (ďalej len „lode“) sa rozumejú lode určené a pravidelne používané na námornú plavbu, a to bez ohľadu na účel, ktorému táto plavba slúži, nie však lode vojenské.

Diel I.

Právo plávať pod československou vlajkou.

§ 2.

(1) Právo plávať pod československou vlajkou môže byť udelené len lodi, ktorá nie je zapísaná v cudzozemskom námornom registri. Ak loď dosiaľ nebola zapísaná v žiadnom námornom registri, je prevádzateľ povinný predložiť čestné vyhlásenie o tom, že nezamýšľa dať ju zapísať do cudzozemského námorného registra. Ak bola loď už v takom registri zapísaná, treba predložiť doklad o jej výmaze.

(2) Lodi, ktorá je v spoluvlastníctve československých a cudzích osôb, môže byť udelené právo plávať pod československou vlajkou len vtedy, ak bude zabezpečené používanie lode na účel uvedený v § 1 zákona.

§ 3.

(1) Československou vlajkou sa rozumie československá štátna vlajka.

(2) Československé lode vztyčujú československú vlajku na vlajkovej žrdi na korme alebo na zadnom stožiari alebo iným obvyklým spôsobom. Na mieste určenom pre československú vlajku nesmie byť nikdy vztýčená iná vlajka alebo akýkoľvek znak.

(3) Podrobné predpisy o používaní československej vlajky a iných vlajok určí Ministerstvo dopravy v poriadku pre službu na československých námorných lodiach.

§ 4.

(1) Právo plávať pod československou vlajkou ukladá povinnosť niesť vlajku statočne a čestne, priznávať ju všade, kde to vyžadujú medzinárodné pravidlá a zvyklosti, a dbať na tieto pravidlá a zvyklosti na šírom mori, v pobrežných vodách a v prístavoch.

(2) Právo plávať pod československou vlajkou sa preukazuje platným lodným certifikátom alebo dočasným sprievodným listom.

(3) Československé zastupiteľské úrady so sídlom v námorných prístavoch dohliadajú na zachovávanie týchto ustanovení.

§ 5.

(1) So žiadosťou o vydanie lodného certifikátu treba podať zároveň návrh na zápis lode do československého námorného registra (ďalej len „register“), pokiaľ loď nie je od povinnosti takého zápisu oslobodená.

(2) Pri vydaní lodného certifikátu môže Ministerstvo dopravy určiť podmienky a výhrady, ktoré uzná za potrebné; tieto podmienky a výhrady môže kedykoľvek zmeniť alebo odvolať.

§ 6.

(1) Dočasný sprievodný list môže byť vydaný len v prípadoch, keď loď, ktorá inak splňuje podmienky pre udelenie práva plávať pod československou vlajkou, nemôže z naliehavých dôvodov vyčkať vydanie lodného certifikátu.

(2) O vydanie dočasného sprievodného listu a vyznačenie všetkých zmien skutočností v ňom uvedených treba žiadať na československom zastupiteľskom úrade, do obvodu pôsobnosti ktorého loď priplávala alebo má priplávať.

(3) Československý zastupiteľský úrad vyžiada si pred vydaním dočasného sprievodného listu vyjadrenie Ministerstva dopravy. Pri vydaní dočasného sprievodného listu môže československý zastupiteľský úrad určiť podmienky a výhrady, ktoré uzná za potrebné.

(4) Ak dostane loď lodný certifikát, ak zanikne právo lode plávať pod československou vlajkou, alebo ak jej bude toto právo odňaté, musí byť dočasný sprievodný list bez meškania vrátený úradu, ktorý ho vydal. To isté platí, ak uplynie doba platnosti dočasného sprievodného listu.

§ 7.

(1) Ministerstvo dopravy môže odňať právo plávať pod československou vlajkou, ak to vyžadujú dôvody hospodárske alebo vôbec dôvody všeobecného záujmu alebo ak prevádzateľ lode

a) nezachováva podmienky a výhrady určené pri vydaní lodného certifikátu alebo dočasného sprievodného listu;

b) prevádza plavbu lodí spôsobom, ktorý je v rozpore s platnými predpismi;

c) neplní povinnosti vyplývajúce z práva plávať pod československou vlajkou (§ 4 ods. 1);

d) urobil nesprávne údaje v žiadosti o vydanie lodného certifikátu alebo dočasného sprievodného listu alebo v žiadosti o zápis lode do registra alebo opomenul ohlásiť zmenu v dôležitých skutočnostiach a právnych pomeroch zapísaných v registri;

e) prestal trvale používať loď na námornú plavbu.

(2) Ak zanikne právo plávať pod československou vlajkou alebo ak bude toto právo lodi odňaté, je jej prevádzateľ povinný vrátiť lodný certifikát Ministerstvu dopravy.

Diel II.

Zápis lode do registra.

§ 8.

Do registra môžu byť zapísané len lode, ktoré

a) majú lodný certifikát;

b) majú osvedčenie o spôsobilosti na námornú plavbu podľa § 13 zákona;

c) sú ciachované a môžu svoje rozmery doložiť výmerným listom vydaným podľa § 14 zákona.

§ 9.

Od povinnosti zápisu do registra sú oslobodené lode, ktoré majú hrubú priestornosť najviac 20 registrových ton. Na žiadosť prevádzateľa môžu však byť zapísané do registra i tieto lode.

§ 10.

(1) Register sa skladá z registrovej knihy a registrových spisov.

(2) Registrové spisy obsahujú listiny, podľa ktorých boly alebo majú byť vykonané zápisy v registri. Okrem toho sa vedie denník podaní v registrových veciach a potrebné menné soznamy.

(3) Ministerstvo dopravy vydá smernice o složení a vedení registra.

§ 11.

(1) V registri sa zapisujú tieto údaje o lodi:

a) meno lode;

b) rok, miesto a spôsob stavby;

c) volacia značka vysielacej rádioelektrickej stanice;

d) rozmery;

e) hrubá priestornosť v registrových tonách a kubických metroch;

f) spôsob pohonu;

g) účel, ktorému loď slúži;

h) vlastník (spoluvlastníci), a ak nie je loď prevádzaná vlastníkom, aj jej prevádzateľ, a to

1. u fyzickej osoby jej meno a priezvisko, štátne občianstvo a bydlisko;

2. u právnickej osoby jej názov a sídlo, ako aj meno, priezvisko a bydlisko osôb, ktoré sú oprávnené konať v jej mene;

i) ak je loď v spoluvlastníctve, výška podielov jednotlivých spoluvlastníkov;

j) právny dôvod nadobudnutia vlastníctva (spoluvlastníctva) k lodi;

k) právny dôvod, na základe ktorého prevádzateľ používa loď, ktorá nie je v jeho výhradnom vlastníctve;

l) právne závady (záložné práva) viaznúce na lodi alebo na jednotlivých podieloch na lodi;

m) dátum zápisu;

n) poradové číslo, pod ktorým je loď zapísaná v registri;

o) dôvod a dátum výmazu lode z registra.

(2) Okrem mena, ktoré má loď v deň zápisu, zapíše sa aj jej predošlé meno alebo označenie, pod ktorým bola zapísaná v cudzozemskom registri.

(3) Volaciu značku vysielacej rádioelektrickej stanice určí Ministerstvo spojov a oznámi ju Ministerstvu dopravy.

(4) Rozmery (dĺžka, šírka a výška) lode a jej hrubá priestornosť sa zapisujú v registri na základe úradného merania. Ak nemohlo byť úradné meranie lode vykonané československými orgánmi, zapisujú sa zatiaľ údaje o rozmeroch a hrubej priestornosti lode podľa iných úradne vydaných alebo overených preukazov, najmä podľa cudzozemského výmerného listu. Druh týchto preukazov treba v registri poznamenať.

(5) Ministerstvo dopravy môže podľa svojho uváženia zapísať v registri i takú skutočnosť, ktorá nie je uvedená v predchádzajúcich odsekoch, ak to vyžaduje účel, ktorému slúži verejnosť registra.

§ 12.

(1) Každá loď, i keď nie je zapísaná v registri, musí mať na oboch bokoch čela svoje meno a na korme svoje meno a názov domovského prístavu.

(2) Meno lode sa môže skladať z jedného alebo niekoľkých slov, ku ktorým môžu byť pripojené i jednotlivé písmená a číslice.

(3) Nie je dovolené používať iné meno, než ktoré je zapísané v registri a v lodných listinách, toto meno premiestňovať, robiť ho neznateľným alebo pripojovať k nemu nápisy, ktoré by mohly ovplyvniť jeho zreteľnosť.

§ 13.

(1) Loď zapísaná v registri musí byť z neho vymazaná:

a) v prípade jej úplnej skazy;

b) ak uznalo Ministerstvo dopravy jej opravu za neúčelnú;

c) ak zaniklo jej právo plávať pod československou vlajkou alebo ak jej bolo toto právo odňaté.

(2) Úplnej skaze lode kladie sa na roveň jej nezvestnosť trvajúca jeden rok.

(3) Loď, ktorá nepodlieha povinnosti zápisu a bola zapísaná v registri na žiadosť prevádzateľa, môže byť na jeho návrh kedykoľvek vymazaná.

(4) Prevádzateľ lode vymazanej z registra je povinný bez meškania vrátiť Ministerstvu dopravy lodný certifikát a registrový list, poprípade osvedčenie o oslobodení od povinnosti zápisu v registri.

§ 14.

Zmeny skutočnosti a právnych pomerov zapísané v registri sa vyznačia bez meškania aj v príslušných lodných listinách. Za tým účelom treba predložiť Ministerstvu dopravy súčasne s návrhom na zápis zmeny aj lodné listiny, ktorých sa zmena týka. Ministerstvo dopravy môže miesto vyznačenia zmien v listinách na návrh žiadateľa vydať nové listiny, ak žiadateľ zároveň vrátil doterajšie listiny. Vyznačením zmien v listinách môže byť poverený československý zastupiteľský úrad.

§ 15.

(1) Návrhy na zápis treba urobiť bez odkladu. Návrhy sa podávajú písomne a môžu sa týkať vždy len jednej lode.

(2) Ak má prevádzateľ lode svoje bydlisko v cudzine, je povinný ustanoviť splnomocnenca bývajúceho v tuzemsku, aby ho v registrových veciach zastupoval.

(3) Ak je viac osôb povinných na podanie návrhu, stačí, ak podá návrh jedna z nich.

§ 16.

(1) Podania majú obsahovať presné údaje o všetkých skutočnostiach a právnych pomeroch, ktoré majú byť zapísané v registri, najmä:

a) meno, priezvisko a bydlisko (názov a sídlo) navrhovateľa a ostatných účastníkov, poprípade ich splnomocnencov alebo zákonných zástupcov;

b) stručný opis skutočností a označenie listín, na ktoré sa navrhovateľ odvoláva;

c) určitý návrh;

d) úradne overený podpis navrhovateľa.

(2) Podania urobené telegraficky, ktoré nemaly náležitosti uvedené v predchádzajúcom odseku, musia byť do troch dní opakované písomným podaním. Ak malo telegrafické podanie predpísané náležitosti, treba nedostatok podpisu odstrániť do troch dní dodatočným stručným písomným podaním. Zároveň treba predložiť potrebné listiny. Ak sa zameškajú tieto lehoty, nemožno na telegrafické podanie prihliadať.

§ 17.

(1) Skutočnosť navrhnutá na zápis musí byť preukázaná listinami. Podpisy strán na súkromných listinách musia byť úradne overené.

(2) Listiny treba predložiť v originále a v jednom úradne overenom odpise, a ak nemožno predložiť originál, vo dvoch úradne overených odpisoch. Ak nesplní navrhovateľ túto povinnosť, hoci na to bol vyzvaný, zhotovia sa potrebné odpisy na náklad navrhovateľa; na to musí byť navrhovateľ vo výzve upozornený.

§ 18.

(1) Z úradnej povinnosti sa vykonáva zápis v registri v prípadoch, keď je to zvlášť určené.

(2) Aby sa dosiahla shoda registrového stavu so skutočným stavom, môže Ministerstvo dopravy vykonať zápis z úradnej povinnosti aj v iných prípadoch a zistiť na to potrebný skutkový podklad. V takom prípade vyzve najprv osobu povinnú na podanie návrhu, aby sama splnila svoju povinnosť.

§ 19.

(1) Každý môže nazerať do registrovej knihy a žiadať z nej úradný odpis alebo potvrdenie. Nazerať do registrových spisov a žiadať z nich úradný odpis alebo potvrdenie môže len ten, kto má na tom právny záujem; v pochybnostiach rozhodne Ministerstvo dopravy.

(2) Nazretie do registra, ako i vydanie odpisov alebo potvrdení z neho môže byť odopreté, ak to vyžaduje všeobecný záujem, najmä ak ide o hospodárske alebo štátne tajomstvo.

§ 20.

Pre konanie vo veciach registrových podľa zákona a tohto nariadenia platia, pokiaľ sa v nich neustanovuje inak, predpisy o správnom konaní.

Diel III.

Právo vlastnícke a záložné k lodi.

§ 21.

(1) Pokiaľ zo zákona alebo z tohto nariadenia alebo z medzinárodných dohovorov nevyplýva inak, platia o vlastníckom a záložnom práve k lodi alebo k jednotlivým podielom na lodi ustanovenia občianskeho zákonníka o vlastníckom a záložnom práve k veciam hnuteľným.

(2) Ustanovenie § 23 zákona sa vzťahuje na všetky lode, či sú už zapísané v registri či nie, ako aj na prevod vlastníckeho práva a na zriadenie záložného práva k podielu na lodi.

(3) Ustanovenie § 24 zákona platí aj pre prechod vlastníckeho práva a zriadenie záložného práva k lodi zo zákona alebo výrokom úradným.

(4) Ministerstvo dopravy môže odoprieť schválenie smluvy o prevode vlastníckeho práva alebo o zriadení záložného práva k lodi, ak bránia schváleniu dôvody hospodárske alebo vôbec dôvody všeobecného záujmu.

§ 22.

(1) Za príslušenstvo lode, na ktoré sa vzťahuje záložné právo zriadené k lodi, sa v pochybnosti považujú všetky veci, ktoré sú zapísané v lodnom inventári.

(2) Poradie záložných práv k lodi zapísanej v registri sa spravuje časom, keď Ministerstvu dopravy došiel návrh na ich zápis; ak došlo niekoľko návrhov zároveň, majú záložné práva rovnaké poradie.

(3) Záložné právo zriadené pred zápisom lode do registra, poprípade pred vydaním dočasného sprievodného listu, pôsobí proti zapísanému vlastníkovi lode a proti veriteľom, ktorých záložné právo je zapísané len vtedy, keď v čase vzniku svojich práv vedeli alebo vedieť museli o vzniku takého záložného práva.

(4) Ak zanikne pohľadávka alebo ak prestane jej zabezpečenie záložným právom zapísaným do registra, je záložný veriteľ povinný vydať listinu, podľa ktorej možno zapísať v registri zánik záložného práva.

(5) Záložné práva k lodi zapísanej v registri jej výmazom nezanikajú. O výmaze lode treba upovedomiť zapísaných záložných veriteľov.

§ 23.

(1) Ak nezodpovedá zápis v registri, týkajúci sa vlastníckeho alebo záložného práva, skutočnému právnemu stavu, môže každý, kto je dotknutý nesprávnosťou zápisu, žiadať o jeho opravu. Ministerstvo dopravy vykoná opravu, ak súhlasia s ňou zúčastnené osoby alebo na základe právoplatného rozhodnutia, ktoré sa týka spornej otázky.

(2) Ak bolo zapísané záložné právo vymazané neprávom, môže sa podať proti správnosti registra odpor, ktorý sa poznamená v registri. Ak bude dokázané, že záložné právo bolo vymazané neprávom, Ministerstvo dopravy vyhovie odporu. V tomto prípade sa prihliada na záložné právo, ako by nebolo vymazané.

§ 24.

(1) Pre záznam o prechode vlastníctva a o zriadení záložného práva k lodi, ktorá pláva s dočasným sprievodným listom, platia primerane ustanovenia § 22 odsekov 1 a 2.

(2) Záložné práva, zaznamenané v dočasnom sprievodnom liste, prevedú sa pri zápise lode v rovnakom poradí do registra, pokiaľ do dňa zápisu lode nezanikly.


Diel IV.

Prechodné a záverečné ustanovenia.

§ 25.

Lodné listiny, vydané vo veciach upravených týmto nariadením pred začiatkom jeho účinnosti podľa doterajších predpisov, zostávajú v platnosti až do ich výmeny za listiny podľa tohto nariadenia. Čas výmeny určí Ministerstvo dopravy.

§ 26.

Pri obstarávaní úloh vyplývajúcich zo zákona a z tohto nariadenia sa spravujú československé zastupiteľské úrady smernicami a pokynmi, ktoré vydá Ministerstvo zahraničných vecí po dohode s Ministerstvom dopravy.

§ 27.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Široký v. r.

A. Pospíšil v. r.