Vyhláška č. 64/1953 Zb.Vyhláška o obchodnej dohode medzi Československou republikou a Libanonskou republikou.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1953-64
Čiastka 37/1953
Platnosť od 29.07.1953 do05.12.2000
Účinnosť od 13.08.1953 do05.12.2000
Zrušený 45/2006 Z. z.
Redakčná poznámka

Táto dohoda nadobúda podľa svojho článku 6. účinnosť dva dni po výmene ratifikačných listín, nadobudla teda účinnosť dňa 27. marca 1953.

Znenie 13.08.1953

64.

Vyhláška ministra zahraničných vecí

zo dňa 4. mája 1953

o obchodnej dohode medzi Československou republikou a Libanonskou republikou.

Obchodná dohoda medzi Československou republikou a Libanonskou republikou, podpísaná v Bejrute dňa 12. júla 1952, bola dňa 28. októbra 1952 schválená vládou a dňa 11. decembra 1952 Národným shromaždením. Dňa 31. decembra 1952 bola ratifikovaná prezidentom republiky.

Ratifikačné listiny boly vymenené v Bejrute dňa 25. marca 1953.

Táto dohoda nadobúda podľa svojho článku 6. účinnosť dva dni po výmene ratifikačných listín, nadobudla teda účinnosť dňa 27. marca 1953.

Pôvodné znenie dohody a jej preklad sa vyhlasujú v prílohe Sbierky zákonov.*)

David v. r.

OBCHODNÁ DOHODA medzi Československou republikou a Libanonskou republikou.

V MENE ČESKOSLOVENSKEJ REPUBLIKY!

V MENE

ČESKOSLOVENSKEJ REPUBLIKY

A

LIBANONSKEJ REPUBLIKY

BOLA DOJEDNANÁ

TÁTO DOHODA:

(Preklad)

Obchodná dohoda medzi Československou republikou a Libanonskou republikou.

Vláda Československej republiky a vláda Libanonskej republiky, vedené želaním rozvíjať v čo najširšej miere obchodnú výmenu medzi obidvoma krajinami so zreteľom na ich súčasné hospodárske usporiadanie, dohodli sa na týchto ustanoveniach:

Článok 1.

Vláda Československej republiky a vláda Libanonskej republiky si budú vzájomne v rámci svojich platných všeobecných predpisov o dovoze a vývoze poskytovať čo najvýhodnejšie zaobchádzanie pri rozvíjaní výmeny tovaru medzi obidvoma krajinami.

Článok 2.

Výrobky alebo tovar, pôvodom z Československej republiky a pochádzajúce z nej, budú pri dovoze na území Libanonskej republiky požívať najnižší colný sadzobník. Nebudú pri dovoze v žiadnom prípade podrobené clám menej priaznivým než sú clá, ktoré v Libanonskej republike platia alebo budú platiť pre výrobky tej istej povahy z ktorejkoľvek inej cudzej krajiny.

Výrobky alebo tovar, pôvodom z Libanonskej republiky a pochádzajúce z nej, budú pri dovoze na území Československej republiky požívať najnižší colný sadzobník. Nebudú pri dovoze v žiadnom prípade podrobené clám menej výhodným než sú clá, ktoré v Československej republike platia alebo budú platiť pre výrobky tej istej povahy z ktorejkoľvek inej cudzej krajiny.

Článok 3.

Smluvné strany zaručujú si vzájomne zaobchádzanie ako so štátom požívajúcim najvyššie výhody, najmä pokiaľ ide:

1. o clá, poplatky a iné dávky, ukladané pri dovoze, vývoze a prevoze na výrobky alebo tovar, vyvážené z územia jednej zo smluvných strán na územie druhej smluvnej strany a naopak alebo prevážané príslušným ich colným územím;

2. o predpisy a colné formality, vzťahujúce sa na dovoz, vývoz, prevoz, uskladnenie a prekladanie tovaru vyvážaného, dovážaného alebo prevážaného, ako aj pokiaľ ide o príslušné clá, poplatky a dávky.

Článok 4.

Výrobky alebo tovar z Československej republiky, dovážané na územie Libanonskej republiky prevozom územím jednej alebo niekoľkých tretích krajín, výrobky alebo tovar z Libanonskej republiky, dovážané na územie Československej republiky prevozom územím jednej alebo niekoľkých tretích krajín, ako aj výrobky alebo tovar z tretích krajín, dovážané prevozom územím jednej alebo druhej z obidvoch smluvných strán na územie druhej strany, nebudú pri dovoze podrobené iným alebo vyšším clám alebo dávkam, než keby boli dovezené priamo z krajiny pôvodu alebo z krajiny, z ktorej pochádzajú.

Toto ustanovenie platí ako o tovare v priamom prevoze, tak o tovare, ktorý za prevozu bol podrobený zmene spôsobu dopravy, úprave vonkajšieho uspôsobenia alebo bol uskladnený.

Článok 5.

Zaobchádzanie ako so štátom požívajúcim najvyššie výhody, určené predchádzajúcimi článkami, nebude zahrňovať:

1. výsady, poskytnuté niektorou zo smluvných strán na uľahčenie pohraničného styku so susednými krajinami v pásme nepresahujúcom 15 kilometrov s jednej i druhej strany hranice;

2. clá a výsady, vyplývajúce z colnej únie;

3. clá, výsady a prednostné výhody, ktoré Libanonská republika poskytla alebo poskytne niektorej z arabských krajín.

Článok 6.

Táto Dohoda bude ratifikovaná v súhlase so zákonodarstvom každej z obidvoch smluvných strán a výmena ratifikačných listín bude uskutočnená čo najskorej v Bejrute.

Bude uvedená do účinnosti dva dni po výmene ratifikačných listín a zostane v platnosti po neurčitú dobu, pokiaľ nebude vypovedaná jednou alebo druhou zo smluvných strán s výpovednou lehotou tri mesiace.

Na dôkaz toho príslušní splnomocnenci, náležite na to oprávnení, túto Dohodu podpísali a pritlačili k nej svoje pečiatky.

Dané vo dvoch vyhotoveniach v jazyku francúzskom.

V Bejrute dňa dvanásteho júla roku tisícdeväťsto päťdesiateho druhého.

ING. OTAKAR VIKTORA L. S.

za vládu Československej republiky

AMMOUN L. S.

za vládu Libanonskej republiky.

PRESKÚMAVŠI TÚTO DOHODU A VEDIAC, ŽE NÁRODNÉ ZHROMAŽDENIE ČESKOSLOVENSKEJ REPUBLIKY S ŇOU SÚHLASÍ, SCHVAĽUJEME A POTVRDZUJEME JU.

NA DÔKAZ TOHTO SME TENTO LIST PODPÍSALI A K NEMU PEČIATKU ČESKOSLOVENSKEJ REPUBLIKY PRITLAČIŤ DALI.

NA PRAŽSKOM HRADE DŇA 31. DECEMBRA ROKU TISÍC DEVÄŤSTO PÄŤDESIATEHO DRUHÉHO.

PREZIDENT ČESKOSLOVENSKEJ REPUBLIKY

GOTTWALD v. r.

NÁMESTNÍK PREDSEDU VLÁDY A MINISTER ZAHRANIČNÝCH VECÍ

ŠIROKÝ v. r.

Súčasťou prílohy je aj text Dohody vo francúzskom jazyku.

Francúzske znenie textu

Poznámky pod čiarou

*) Na strane 5.