Nariadenie vlády č. 42/1953 Zb.Nariadenie o opatreniach v odbore miezd, dôchodkov a niektorých sociálnych dávok v súvislosti so zrušením lístkového systému zásobovania.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1953-42

(v znení č. 55/1956 Zb.)

Čiastka 26/1953
Platnosť od 30.05.1953
Účinnosť od 01.01.1957
Aktuálne znenie 01.01.1957

42.

Vládne nariadenie

zo dňa 30. mája 1953

o opatreniach v odbore miezd, dôchodkov a niektorých sociálnych dávok v súvislosti so zrušením lístkového systému zásobovania.

Úspechy pracujúceho ľudu pri budovaní socializmu v našej vlasti umožnily zrušiť viazaný trh. Aby boly vytvorené priaznivé podmienky v odbore miezd, dôchodkov a niektorých sociálnych dávok na uľahčenie prechodu z viazaného trhu na voľný trh, vláda Československej republiky nariaďuje so súhlasom prezidenta republiky podľa § 42 ods. 1 zákona č. 241/1948 Sb., o prvom päťročnom hospodárskom pláne rozvoja Československej republiky (zákon o päťročnom pláne):


Časť I.

Opatrenia v odbore miezd.

§ 1.

Zvýšenie základných tarifných sadzieb.

(1) Platné základné tarifné sadzby (časové i úkolové tarify) sa zvyšujú takto:

a) baníkom pracujúcim pod zemou a robotníkom im na roveň postaveným
o sumu ................................... 0,70 Kčs za hodinu;

b) robotníkom pracujúcim v povrchových zariadeniach priamo súvisiacich s baňou
o sumu ................................... 0,50 Kčs za hodinu;

c) robotníkom pracujúcim v hutných prevodzovniach, na ktoré sa vzťahuje usnesenie vlády zo dňa 13. novembra 1951, o opatreniach na zvýšenie výroby hutného priemyslu,
o sumu ................................... 0,60 Kčs za hodinu;

d) robotníkom pracujúcim v horúcich prevodzovniach alebo v prevodzovniach im na roveň postavených
o sumu ................................... 0,44 Kčs za hodinu.

Okruh robotníkov, na ktorých sa vzťahujú ustanovenia pod písmenami a), b), a d), vymedzí kompetentný ústredný úrad so súhlasom Štátnej mzdovej komisie.

(2) Robotníkom, na ktorých sa nevzťahuje ustanovenie odseku 1, sa zvyšuje základná časová tarifa o sumu ..... 0,34 Kčs za hodinu.

Ak je základná časová tarifa určená za smenu alebo týždeň, určí nové základné časové tarify kompetentný ústredný úrad so súhlasom Štátnej mzdovej komisie podľa počtu pracovných hodín.

Úkolová tarifa sa určuje takto:

a) ak pracuje v odhadovom úkole, ktorý sa rovnal základnej časovej tarife zvýšenej o 10%, rovná sa úkolová tarifa novej základnej časovej tarife zvýšenej o 9%;

b) ak pracujú v meranom úkole, ktorý sa rovnal základnej časovej tarife zvýšenej o 20%, rovná sa úkolová tarifa novej základnej časovej tarife zvýšenej o 18%.

Ostatné úkolové tarify určí kompetentný ústredný úrad so súhlasom Štátnej mzdovej komisie.

Úkolové tarify sa zaokruhľujú na haliere, a to ak je zvyšok aspoň 5 desatín haliera, smerom nadol, ak je viac než 5 desatín haliera, smerom nahor.

§ 2.

Zvýšenie mesačných miezd (platov).

Základné mesačné mzdy (platy) zamestnancov, na ktorých sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 244/1948 Sb., o štátnej mzdovej politike, včítane štátnych zamestnancov, ktorých platové pomery sú upravené podľa zákona č. 66/1950 Sb., o pracovných a platových pomeroch štátnych zamestnancov, a zákonom č. 67/1950 Sb., o pracovných a platových pomeroch sudcov z povolania, prokurátorov a sudcovských čakateľov, ako i duchovných cirkví a náboženských spoločností, ktorých požitky sú upravené podľa zákona č. 218/1949 Sb., o hospodárskom zabezpečení cirkví a náboženských spoločností, sa zvyšujú takto:

platy do 1.000 Kčs o sumu .............................60 Kčs,

od 1.001 do 1.200 Kčs o sumu .................... 40 Kčs mesačne.

§ 3.

Zvýšenie pracovných odmien domáckych robotníkov.

Prepočítacia hodinová mzda domáckych robotníkov sa zvyšuje o sumu 0,34 Kčs za hodinu. Ak nie je prepočítacia hodinová mzda určená a pracovná odmena je určená len podľa kusov alebo podľa iných merných jednotiek, určí pracovné odmeny kompetentný ústredný úrad so súhlasom Štátnej mzdovej komisie.

§ 4.

Zvýšenie ostatných pracovných odmien.

Pracovné odmeny neuvedené v §§ 1 až 3, najmä odmeny domovníkov, upraví kompetentný ústredný úrad so súhlasom Štátnej mzdovej komisie.

§ 5.

Vyhlásenie nových mzdových (platových) sadzieb.

Novo upravené mzdové (platové) sadzby vyhlási kompetentný ústredný úrad; ak ide o zamestnancov, ktorých mzdy sú upravované na základe zákona č. 244/1948 Sb., o štátnej mzdovej politike, urobí tak po predchádzajúcom schválení Štátnou mzdovou komisiou.

Časť III.

Opatrenia v odbore rodinných prídavkov.

§ 13.

Zvýšenie rodinných prídavkov.

(1) Výška rodinných prídavkov určená v § 4 ods. 1 zákona č. 90/1949 Sb., o rodinných prídavkoch, v znení zákona č. 242/1949 Sb., ktorým sa upravujú niektoré sociálne dávky, sa od 1. júna 1953 zvyšuje a je mesačne:

na 1 dieťa ...................... 70 Kčs,

na 2 deti ...................... 170 Kčs,

na 3 deti ...................... 310 Kčs,

na 4 deti ...................... 470 Kčs,

na 5 detí ...................... 630 Kčs a

zvyšuje sa o 160 Kčs mesačne na každé ďalšie nezaopatrené dieťa.

(2) V rodinnom prídavku (prídavku na deti) zvýšenom podľa odseku 1 sú zahrnuté príplatok k prídavku na deti a príplatky obdobnej povahy vyplácané zamestnancom zamestnávateľom na deti a iných rodinných príslušníkov.

(3) Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nevzťahujú na zamestnancov, ktorí sú držiteľmi pôdy nad 0,5 ha (v pastvinárskych oblastiach nad 2 ha), alebo ktorí ako rodinní príslušníci žijú v spoločnej domácnosti s takými držiteľmi pôdy; pre určenie výšky rodinných prídavkov (prídavkov na deti), platia pre nich i naďalej doterajšie predpisy.

§ 14.

Rodinné prídavky sa vyplácajú mesačne. Rodinné prídavky za mesiac apríl a máj sú sročné v júni 1953.


Časť IV.

Záverečné ustanovenia.

§ 15.

Predpisy, ktoré sú v rozpore s týmto nariadením, sa zrušujú.

§ 16.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. júna 1953; vykonajú ho všetci členovia vlády.


Zápotocký v. r.

Široký v. r.

Dr.Dolanský v. r.

Dr.Havelka v. r.

Pokorný v. r.

arm.gen.Bacílek v. r.

Ing.Jankovcová v. r.

Poláček v. r.

arm.gen.Dr.Čepička v. r.

Jonáš v. r.

A. Pospíšil v. r.

Kopecký v. r.

Kabeš v. r.

J. Pospíšil v. r.

Novotný v. r.

Krajčír v. r.

Ing. Púčik v. r.

Fierlinger v. r.

Krosnář v. r.

Dr. Rais v. r.

Dr.Nejedlý v. r.

Dr.Kyselý v. r.

Reitmajer v. r.

Uher v. r.

Málek v. r.

Smida v. r.

Beran v. r.

Maurer v. r.

Sýkora v. r.

Barák v. r.

Nepomucký v. r.

Ing. Šimůnek v. r.

David v. r.

Dr.Neuman v. r.

Dr. Šlechta v. r.

Dvořák v. r.

Nosek v. r.

Šrámek v. r.

Ďuriš v. r.

Plojhar v. r.

Štoll v. r.

Harus v. r.