Zákon č. 33/1953 Zb.Zákon o právnej praxi a odbornej skúške v odbore justície a prokuratúry

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1953-33
Čiastka 19/1953
Platnosť od 07.05.1953 do31.10.1955
Účinnosť od 07.05.1953 do31.10.1955
Zrušený 59/1955 Zb.
Znenie 07.05.1953

33.

Zákon

zo dňa 24. apríla 1953

o právnej praxi a odbornej skúške v odbore justície a prokuratúry.

Národné shromaždenie Československej republiky usnieslo sa na tomto zákone:


§ 1.

(1) Výchovu právnického dorastu pre súdy, prokuratúru a štátne notárstvo (ďalej len „právni čakatelia“), ako aj výchovu advokátskych koncipientov organizuje a vedie Ministerstvo spravodlivosti.

(2) Ministerstvo spravodlivosti právnych čakateľov prijíma a po vykonanej odbornej skúške rozmiesťuje.

(3) Opatrenia podľa odsekov 1 a 2, pokiaľ sa týkajú právnych čakateľov, robí Ministerstvo spravodlivosti po dohode s generálnym prokurátorom, a pokiaľ ide o právnych čakateľov z radov vojakov, aj po dohode s Ministerstvom národnej obrany.

§ 2.

(1) Právna prax čakateľov i advokátskych koncipientov trvá jeden rok.

(2) Účelom právnej praxe je vyškoliť právnych čakateľov i advokátskych koncipientov po ideovej i odbornej stránke pre ich budúcu činnosť, naučiť ich vykladať zákony a ostatné právne predpisy v duchu ústavy a zásad ľudovodemokratického zriadenia a oboznámiť ich s potrebami praxe. Môžu sa im preto prideľovať len také práce, ktorých výkonom sa dosiahne účel právnej praxe.

(3) Právnu prax môže minister spravodlivosti celkom alebo zčasti odpustiť; ak ide o právnych čakateľov z radov vojakov, môže také opatrenie urobiť len po dohode s ministrom národnej obrany.

§ 3.

(1) Po vykonaní právnej praxe sú právni čakatelia i advokátski koncipienti povinní sa podrobiť odbornej skúške.

(2) Účelom odbornej skúšky je zistiť, či skúšaný má potrebné odborné vedomosti a či je dostatočne politicky vyspelý, aby mohol byť činný ako sudca, prokurátor, štátny notár alebo advokát.

(3) Odbornú skúšku môže minister spravodlivosti po dohode s ministrom národnej obrany odpustiť i právnym čakateľom z radov vojakov.

§ 4.

(1) Podrobné predpisy o právnej praxi a o odbornej skúške vydá minister spravodlivosti.

(2) Minister spravodlivosti môže aj nariadením určiť, ktoré jednoduché úkony vyhradené zákonom prokurátorovi, sudcovi alebo štátnemu notárovi, môže s právnymi účinkami vykonať právny čakateľ.

(3) Predpisy podľa odsekov 1 a 2 vydá minister spravodlivosti po dohode s generálnym prokurátorom, a pokiaľ sa vzťahujú na právnych čakateľov z radov vojakov, aj po dohode s ministrom národnej obrany.

§ 5.

(1) Kde doterajšie predpisy hovoria o odbornej justičnej skúške alebo o odbornej skúške pre notárskych čakateľov alebo pre advokátskych koncipientov, rozumie sa tým odborná skúška podľa tohto zákona.

(2) Odborné justičné skúšky, sudcovské skúšky, jednotné sudcovské a advokátske skúšky, vojenské právne skúšky, vojenské sudcovské skúšky, advokátske skúšky a notárske skúšky, vykonané pred účinnosťou tohto zákona, majú rovnaké právne účinky ako odborná skúška podľa tohto zákona.

§ 6.

(1) Osobné veci právnych čakateľov, až do ich ustanovenia sudcom, prokurátorom alebo štátnym notárom obstaráva Ministerstvo spravodlivosti, poprípade orgán ním na to splnomocnený.

(2) Pracovné a platové pomery právnych čakateľov sa spravujú ustanoveniami zákona č. 67/1950 Sb., o pracovných a platových pomeroch sudcov, prokurátorov a sudcovských čakateľov, a predpisov ho vykonávajúcich, pokiaľ sa vzťahujú na doterajších sudcovských čakateľov.

§ 7.

Pre platové pomery právnych čakateľov z radov vojakov platia ustanovenia zákona č. 88/1952 Sb., o materiálnom zabezpečení príslušníkov ozbrojených síl, a ustanovenia jeho vykonávacích predpisov.

§ 8.

Advokátski koncipienti, ktorí vykonávajú časť právnej praxe na súdoch, sú povinní zachovávať mlčanlivosť v úradných veciach v rovnakom rozsahu ako právni čakatelia.

§ 9.

Doterajší sudcovskí čakatelia, notárski čakatelia a čakatelia na prokuratúrach stávajú sa v deň účinnosti tohto zákona právnymi čakateľmi v smysle tohto zákona v odbore Ministerstva spravodlivosti.

§ 10.

Vláda môže nariadením ustanoviť, v ktorých iných odboroch právnej činnosti sa musia právni zamestnanci podrobiť odbornej skúške podľa tohto zákona a aká právna prax musí tejto skúške predchádzať.


§ 11.

Zrušujú sa všetky predpisy, ktoré upravujú prípravnú službu (právnu prax) sudcovských a notárskych čakateľov a advokátskych koncipientov, ako i všetky predpisy o odbornej justičnej skúške, najmä:

1. zákon č. 323/1948 Sb., ktorým sa zavádza odborná justičná skúška a doplňujú sa predpisy o prípravnej službe sudcovskej,

2. nariadenie ministra spravodlivosti č. 324/1948 Sb., ktorým sa vydávajú podrobné predpisy o odbornej justičnej skúške,

3. nariadenie ministra spravodlivosti č. 289/1949 Sb., ktorým sa vydávajú podrobnejšie predpisy o prípravnej službe sudcovskej,

4. ustanovenie § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 114/1951 Sb., o advokácii.

§ 12.

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister spravodlivosti po dohode s ministrom národnej obrany a generálnym prokurátorom.


Zápotocký v. r.

Dr. John v. r.

Široký v. r.

Dr. Rais v. r.