Zákon č. 88/1952 Zb.Zákon o materiálnom zabezpečení príslušníkov ozbrojených síl

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1952-88
Čiastka 39/1952
Platnosť od 23.12.1952 do31.10.1992
Najbližšie účinné znenie 01.01.1953
Zrušený 480/1992 Zb.
Pôvodný predpis 23.12.1952

88.

Zákon

zo dňa 12. decembra 1952

o materiálnom zabezpečení príslušníkov ozbrojených síl.

Národné shromaždenie Československej republiky usnieslo sa na tomto zákone:


§ 1.

Základné ustanovenie.

Pracujúci ľud poskytuje príslušníkom ozbrojených síl materiálne zabezpečenie, aké vyžaduje plnenie uložených im úloh pri obrane nezávislosti Československej republiky a jej ľudovodemokratického zriadenia.

§ 2.

Rozsah platnosti zákona.

Tento zákon sa vzťahuje na príslušníkov ozbrojených síl v činnej službe a na žiakov škôl ozbrojených síl.

§ 3.

Počty ozbrojených síl.

(1) Pokiaľ osobitné predpisy neustanovia inak, určuje v jednotlivých složkách ozbrojených síl počty ich príslušníkov podľa funkcií a hodností kompetentný minister v rámci poskytnutých rozpočtových prostriedkov.

(2) Príslušníkov ozbrojených síl z povolania možno prijímať len v rámci počtov uvedených v odseku 1 a za podmienok určených kompetentným ministrom.

§ 4.

Určenie do funkcie.

(1) Príslušníkov ozbrojených síl určuje do funkcie kompetentný minister alebo orgány ním na to splnomocnené.

(2) Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na funkcie, do ktorých určuje prezident republiky alebo do ktorých sa určenie vykonáva podľa osobitných predpisov.

§ 5.

Hodnosti.

(1) Druhy hodností a ich stupne upravujú organizačné predpisy.

(2) Do hodností generálov vymenúva (povyšuje) prezident republiky.

(3) Do ostatných hodností vymenúva (povyšuje) kompetentný minister alebo orgán ním na to splnomocnený.

(4) Odňať alebo snížiť hodnosť môže orgán, ktorý vykonal povýšenie.

§ 6.

Náležitosti príslušníkov ozbrojených síl.

(1) Príslušníci ozbrojených síl majú nárok na peňažné a naturálne náležitosti.

(2) Peňažné náležitosti sú

a) služné,

b) osobitné peňažné náležitosti,

c) náhrady pri odvelení, premiestení a presťahovaní,

d) výchovné a iné sociálne dávky.

(3) Podmienky nároku na náležitosti a ich výšku určí kompetentný minister, pri služnom najmä podľa zastávanej funkcie, zodpovednosti spojenej s jej výkonom (funkčný plat), podľa hodnosti (hodnostný plat) a dĺžky služby v ozbrojených silách (vyslúženie rokov); pri osobitných peňažných náležitostiach podľa povahy služby, jej nebezpečnosti a zvýšenej námahy spojenej s jej výkonom. Pri naturálnych náležitostiach určí aj ich druh.

(4) Jednorázové peňažné výpomoci môže kompetentný minister poskytnúť len v mimoriadnych, zvlášť odôvodnených prípadoch.

§ 7.

Premlčanie nároku na náležitosti.

Nárok na všetky náležitosti sa premlčuje v troch rokoch odo dňa vzniku nároku; nárok na jednotlivé mesačné sumy výchovného sa premlčuje v jednom roku.

§ 8.

Zdanenie peňažných náležitostí.

Dani zo mzdy je podrobené len služné príslušníkov ozbrojených síl z povolania, dôstojníkov základnej služby a dôstojníkov v zálohe povolaných do činnej služby; pritom sa zdanenie spravuje všeobecnými zásadami.

§ 9.

Vyňatie z exekúcie.

(1) O exekúcii na služné a výchovné platia všeobecné predpisy o exekúcii na plat; ostatné náležitosti sú z exekúcie vyňaté.

(2) Pokiaľ podľa odseku 1 nie je prípustná exekúcia, nie je prípustné ani dobrovoľné založenie alebo postúpenie nároku.

§ 10.

Administratívne srážky.

Pohľadávky štátu vzniknuté zo služobného pomeru alebo so zreteľom naň možno uhrádzať administratívnymi srážkami zo služného bez zreteľa na predpisy o exekúcii; tieto pohľadávky sa uhradia prednostne pred všetkými ostatnými s výnimkou nároku na úhradu osobných potrieb podľa zákona. Podrobnosti upraví kompetentný minister.

§ 11.

Náhradové konanie.

(1) Za škodu, ktorú spôsobil štátu príslušník ozbrojených síl na majetku ozbrojených síl, možno uložiť náhradu podľa predpisov, ktoré vydá kompetentný minister. O náhrade škody rozhoduje orgán určený kompetentným ministrom; jeho rozhodnutie je vykonateľné súdnou exekúciou.

(2) Ak spôsobil príslušník ozbrojených síl škodu trestným činom, rozhoduje o náhrade škody súd podľa všeobecných predpisov.

§ 12.

Iné súčasti materiálneho zabezpečenia.

Materiálnym zabezpečením sa tiež rozumie starostlivosť o ubytovanie, preventívna a liečebná starostlivosť, ozdravovacia a zotavovacia starostlivosť, ktoré sú upravené osobitnými predpismi.


§ 13.

Zrušenie doterajších predpisov.

Platnosť strácajú všetky predpisy, ktoré sú v rozpore s týmto zákonom, najmä zákon č. 200/1949 Sb., o platových pomeroch príslušníkov ozbrojených sborov, a § 9 zákona č. 85/1950 Sb., o opatreniach súvisiacich s úpravou disciplinárneho práva príslušníkov ozbrojených sborov.

§ 14.

Účinnosť a vykonanie.

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1953; vykonajú ho ministri národnej obrany, národnej bezpečnosti a vnútra po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

arm. gen. Dr. Čepička v. r.

arm. gen. Bacílek v. r.

Nosek v. r.