Zákon č. 56/1952 Zb.Zákon o dodávkovej povinnosti a o výkupe poľnohospodárskych výrobkov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1952-56
Čiastka 33/1952
Platnosť od 15.11.1952 do31.12.1959
Účinnosť od 15.11.1952 do31.12.1959
Zrušený 51/1959 Zb.
Znenie 15.11.1952

56.

Zákon

zo dňa 30. októbra 1952

o dodávkovej povinnosti a o výkupe poľnohospodárskych výrobkov.

Národné shromaždenie Československej republiky usnieslo sa na tomto zákone:


§ 1.

Zabezpečenie zásobovania pracujúcich potravinami, spravodlivé určenie dodávkovej povinnosti a zvyšovanie poľnohospodárskej výroby vyžaduje zaviesť nový spôsob dodávok poľnohospodárskych výrobkov.

§ 2.

Od 1. januára 1953 ukladá sa dodávková povinnosť

1. štátnym majetkom a ostatným poľnohospodárskym závodom štátneho socialistického sektora (poľnohospodárskym závodom národných podnikov, poľnohospodárskym závodom vo správe národných výborov, komunálnym poľnohospodárskym závodom a pod.),

2. jednotným roľníckym družstvám a ich členom,

3. jednotlive hospodáriacim roľníkom,

4. ostatným osobám, ktoré sú držiteľmi poľnohospodárskej pôdy alebo chovajú hospodárske zvieratá.

§ 3.

(1) Výkup poľnohospodárskych výrobkov plánuje, organizuje, vedie a kontroluje Ministerstvo výkupu tak, aby bolo zabezpečené dodanie všetkých poľnohospodárskych výrobkov v množstve určenom štátnym plánom rozvoja národného hospodárstva.

(2) Poľnohospodárske výrobky vykupujú národné podniky a družstvá, ktoré určí Ministerstvo výkupu.

§ 4.

(1) Za včasné splnenie plánu výkupu poľnohospodárskych výrobkov zodpovedajú vo svojich obvodoch splnomocnenci Ministerstva výkupu a národné výbory.

(2) Okresní splnomocnenci Ministerstva výkupu sú zodpovední krajským splnomocnencom Ministerstva výkupu a spolu s nimi Ministerstvu výkupu; na Slovensku sú okresní i krajskí splnomocnenci Ministerstva výkupu zodpovední aj splnomocnencovi Ministerstva výkupu pre Slovensko.

(3) Za plnenie úloh národných výborov pri výkupe poľnohospodárskych výrobkov zodpovedá predseda národného výboru predsedovi nadriadeného národného výboru a predseda krajského národného výboru predsedovi vlády.

§ 5.

Zdroje výkupu poľnohospodárskych výrobkov sú:

1. dodávky štátnych majetkov a ostatných poľnohospodárskych závodov štátneho socialistického sektora,

2. povinné dodávky jednotných roľníckych družstiev, ich členov, jednotlive hospodáriacich roľníkov a ostatných osôb podliehajúcich dodávkovej povinnosti,

3. naturálne odmeny za práce, vykonávané strojnými a traktorovými stanicami,

4. naturálne odmeny za spracovanie zrnovín (mýtne) a za odvoz poľnohospodárskych výrobkov vykonávaný národnými podnikmi z poľnohospodárskeho závodu do výkupného miesta,

5. štátny nákup.

§ 6.

Štátne majetky a ostatné poľnohospodárske závody štátneho socialistického sektora sú povinné dodať štátu všetky poľnohospodárske výrobky v množstve určenom štátnym plánom rozvoja národného hospodárstva, ako aj všetky poľnohospodárske výrobky vyrobené nad takto určené množstvo, ktoré nepotrebujú pre účely svojho hospodárstva alebo pre naturálne plnenie svojim zamestnancom. Ministerstvo výkupu môže v odôvodnených prípadoch povoliť odchýlnu úpravu použitia poľnohospodárskych výrobkov vyrobených nad množstvo určené štátnym plánom.

§ 7.

(1) Jednotné roľnícke družstvá, ich členovia, jednotlive hospodáriaci roľníci a ostatné osoby podliehajúce dodávkovej povinnosti, plnia svoju povinnosť voči štátu povinnými dodávkami podľa dodávkových noriem alebo na základe dodávkových smlúv. Dodávkové normy určí vláda alebo z jej poverenia Ministerstvo výkupu.

(2) Výšku povinných dodávok určí okresný splnomocnenec Ministerstva výkupu. Pri nesplnení povinnej dodávky v určenej lehote vyzve okresný splnomocnenec dlžníka písomnou upomienkou na okamžité splnenie nedodaného množstva poľnohospodárskych výrobkov v dodatočne určenej lehote.

§ 8.

Odmeny za práce vykonávané strojnými a traktorovými stanicami, odmeny za spracovanie zrnovín (mýtne) a odmeny za odvoz dodávaných poľnohospodárskych výrobkov z poľnohospodárskeho závodu do výkupného miesta, vykonávaný národnými podnikmi, sa platia v naturáliách v rozsahu, ktorý určí vláda. Vláda určí tiež výšku naturálnych odmien.

§ 9.

(1) Ak si to vyžiadajú potreby štátneho hospodárenia s potravinami a surovinami, budú sa štátnym nákupom obstarávať pre štátne fondy prebytky poľnohospodárskych výrobkov alebo poľnohospodárske výrobky, ktoré nepodliehajú dodávkovej povinnosti.

(2) Vláda môže určiť povinnosť predať prebytky niektorých poľnohospodárskych výrobkov štátu.

§ 10.

Po splnení povinných dodávok môžu jednotné roľnícke družstvá, ich členovia, jednotlive hospodáriaci roľníci a ostatné osoby podliehajúce dodávkovej povinnosti voľne predávať prebytky svojich poľnohospodárskych výrobkov spotrebiteľom alebo podnikom oprávneným na výkup poľnohospodárskych výrobkov alebo iným podnikom, ktorým bude povolené kupovať prebytky a voľné poľnohospodárske výrobky.

§ 11.

Vedúci hospodárstiev štátnych majetkov a ostatných poľnohospodárskych závodov štátneho socialistického sektora, predsedovia a členovia jednotných roľníckych družstiev ako aj jednotlive hospodáriaci roľníci a ostatné osoby podliehajúce dodávkovej povinnosti zodpovedajú za riadne a včasné plnenie dodávok poľnohospodárskych výrobkov štátu v určených lehotách. Ak neplnia túto povinnosť, poženú sa k zákonnej zodpovednosti.

§ 12.

Ak je nebezpečenstvo, že poľnohospodárske výrobky budú odňaté verejnému zásobovaniu alebo ak nebola dodávková povinnosť včas splnená, sú splnomocnenci Ministerstva výkupu oprávnení vykonávať v poľnohospodárskych závodoch a u ostatných osôb podliehajúcich dodávkovej povinnosti kontrolu hospodárenia i zásob; za súčinnosti člena rady miestneho národného výboru môžu vykonať dočasné zaistenie zásob poľnohospodárskych výrobkov v rozsahu potrebnom na splnenie dodávkovej povinnosti.

§ 13.

(1) Povinné dodávky včas nesplnené budú vymáhané i núteným odňatím poľnohospodárskych výrobkov.

(2) Vláda určí nariadením, v ktorých prípadoch je potrebné na vymáhanie nesplnenej povinnej dodávky predchádzajúce rozhodnutie súdu. V takých prípadoch súd na základe žaloby, ktorú podá okresný splnomocnenec Ministerstva výkupu, buď potvrdí, že dodávka bola určená v súlade s predpismi o povinných dodávkach, alebo žalobu zamietne. Podrobnosti určí osobitný predpis.

§ 14.

(1) Vláda vydá bližšie predpisy na vykonanie tohto zákona, najmä upraví postup pri vymeriavaní povinných dodávok a spôsob ich plnenia, zaisťovania a vymáhania, rozsah a spôsob uzavierania dodávkových smlúv, podmienky pre predaj poľnohospodárskych prebytkov po splnení dodávkovej povinnosti a vymedzí pôsobnosť národných výborov a splnomocnencov Ministerstva výkupu pri výkupe poľnohospodárskych výrobkov.

(2) Vláda tiež určí, v akom rozsahu sa ustanovenia tohto zákona vzťahujú na plemenné zvieratá, osivá a sadivá.


§ 15.

(1) Zrušuje sa zákon č. 278/1948 Sb., o Ústredí pre hospodárenie s pôdohospodárskymi výrobkami, a všetky predpisy, pokiaľ sú v rozpore s týmto zákonom, najmä vládne nariadenie č. 7/1949 Sb., o výkupe a dodávke poľnohospodárskych výrobkov podľa smluvy, a predpisy na jeho vykonanie vydané.

(2) Do vydania predpisov podľa tohto zákona sa postupuje primerane podľa predpisov doterajších.

§ 16.

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister výkupu po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Krosnář v. r.