Nariadenie č. 110/1952 Zb.Nariadenie o nevyužitých odpadových a upotrebených mazacích olejoch

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1952-110
Čiastka 45/1952
Platnosť od 31.12.1952
Účinnosť od 01.01.1953
Aktuálne znenie 01.01.1953

110

Nariadenie

ministra chemického priemyslu

zo dňa 2. decembra 1952

o nevyužitých odpadových a upotrebených mazacích olejoch.

Minister chemického priemyslu ustanovuje podľa § 41 ods. 4 zákona č. 241/1948 Sb., o prvom päťročnom hospodárskom pláne rozvoja Československej republiky (zákon o päťročnom pláne):


§ 1.

Plnenie štátneho národohospodárskeho plánu vyžaduje, aby bolo prikročené k plnému využitiu upotrebených a odpadových mazacích olejov (ďalej len „odpadové oleje“).

§ 2.

Všetci spotrebitelia minerálnych olejov mazacích sú povinní odpadové oleje zachycovať, shromažďovať a odvádzať do sberní.

§ 3.

(1) Výhradným sberom odpadových olejov sa poveruje Hlavná správa odbytu Ministerstva chemického priemyslu pre celé územie Československej republiky.

(2) Hlavná správa odbytu Ministerstva chemického priemyslu oznámi všetkým spotrebiteľom vhodným spôsobom miesta sberní.

§ 4.

(1) Povinný sber sa vzťahuje na tieto druhy odpadových olejov:

a) letecké oleje,

b) motorové oleje automobilové a traktorové,

c) oleje turbínové, transformátorové (izolačné), kompresorové, prevodové a ložiskové.

(2) Povinný sber sa nevzťahuje na oleje rezné, mastené a emulgačné a na ložiskové oleje používané na rušňoch.

§ 5.

Povinný sber odpadových olejov sa určuje z nakupovaných, poprípade spotrebovaných minerálnych olejov, najmenej v tejto výške:

pri leteckých olejoch 10 %,
pri motorových olejoch automobilových a traktorových 15 %,
pri turbínových olejoch 70 %,
pri transformátorových (izolačných) olejoch 70 %,
pri kompresorových olejoch 30 %,
pri prevodových olejoch 20 %,
pri ložiskových olejoch 10 %.

§ 6.

(1) Povinnosť odvodu odpadových olejov do sberu odpadá v prípade, že spotrebiteľ

a) regeneruje upotrebený turbínový, transformátorový alebo kompresorový olej v schválenej vlastnej regeneračnej stanici,

b) prečisťuje sám odpadové ložiskové oleje pre ďalšie použitie vo vlastnom závode,

c) kúpený olej použije pre účely exportné, ako prvú náplň novo vyrobených strojov alebo pre účely študijné, výskumné a pod.

(2) Spotrebitelia, vykonávajúci regeneráciu alebo prečisťovanie odpadových olejov vo vlastnom zariadení, sú povinní hlásiť Hlavnej správe odbytu Ministerstva chemického priemyslu vždy do 10. každého mesiaca množstvo regenerovaného alebo prečisteného oleja podľa druhov za uplynulý mesiac.

§ 7.

Spotrebiteľom špeciálnych olejov, najmä olejov transformátorových, turbínových, kompresorových a leteckých sa povoľuje vykonávanie regenerácie vo mzde.

§ 8.

(1) Regeneračnými stanicami sú rafinérie minerálnych olejov a ich pobočné závody, ktoré určí Ministerstvo chemického priemyslu.

(2) Regeneračné stanice hlásia Hlavnej správe odbytu Ministerstva chemického priemyslu raz mesačne regenerované množstvo olejov podľa druhov.

§ 9.

Jednotlivé druhy odpadových olejov musia sa odovzdať podľa druhov uvedených v § 4 ods. 1 a nesmú byť pred odvedením do sberu akokoľvek znehodnocované alebo navzájom miešané.

§ 10.

(1) Hlavná správa odbytu Ministerstva chemického priemyslu vyplatí za odvedené odpadové oleje tieto ceny za 100 kg čistej váhy:

letecký olej 465.- Kčs,
motorové oleje automobilové a traktorové 345.- Kčs,
ostatné odpadové oleje 140.- Kčs.

(2) Uvedené ceny sa rozumejú pri vyplatených dodávkach železnicou na najbližšej železničnej stanici sberne, prípadne franko sberňa pri použití iných dopravných prostriedkov, za predpokladu, že maximálny obsah vody a nečistôt v odpadových olejoch nie je vyšší než 2%.

(3) Pri zmene cenových složiek môže Ministerstvo chemického priemyslu určené ceny primerane zmeniť.

§ 11.

Minister chemického priemyslu môže povoliť výnimky z ustanovení tohto nariadenia.


§ 12.

Týmto nariadením sa ruší vyhláška Ústrednej rozdeľovne minerálnych olejov a pohonných látok č. 580/1949 Ú. l. I., o úprave sberu a regenerácie upotrebených a odpadových minerálnych olejov mazacích a vyhláška Najvyššieho úradu cenového č. 1172/1948 Ú. l. I., o cenách odpadových (upotrebených) minerálnych olejov.

§ 13.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1953.


Zápotocký v. r.

Ing. Šimůnek v. r.