Nariadenie vlády č. 95/1951 Zb.Nariadenie, ktorým sa vydáva Štatút Štátneho úradu plánovacieho

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1951-95

(v znení č. 63/1954 Zb.)

Čiastka 47/1951
Platnosť od 06.12.1951 do21.07.1959
Účinnosť od 30.12.1954 do21.07.1959
Zrušený 41/1959 Zb.
Znenie 30.12.1954

95.

Vládne nariadenie

zo dňa 7. novembra 1951,

ktorým sa vydáva Štatút Štátneho úradu plánovacieho.

Za účelom ďalšieho zlepšenia plánovania národného hospodárstva a s ohľadom na to, že vo spojitosti s reorganizáciou vedenia hospodárstva sa zvyšuje dôležitosť úlohy Štátneho úradu plánovacieho, nariaďuje vláda Československej republiky podľa § 15 ods. 1 zákona č. 60/1949 Sb., o hospodárskom plánovaní (plánovacieho zákona):


§ 1.

Štátny úrad plánovací ako objektívny orgán vlády plní tieto hlavné úlohy:

a) vypracúva a predkladá vláde na schválenie návrhy perspektívnych, ročných a štvrťročných štátnych národohospodárskych plánov;

b) kontroluje plnenie vládou schválených štátnych národohospodárskych plánov;

c) spracúva z poverenia vlády i z vlastnej iniciatívy jednotlivé problémy národohospodárskeho rozvoja a predkladá vláde návrhy na ich riešenie;

d) vypracúva a predkladá vláde na schválenie plány rozdelenia hmotných zdrojov a plány zásobovania národného hospodárstva, ako i normy spotreby surovín, materiálu, paliva a energie;

e) preveruje plnenie vládou schválených plánov rozdelenia hmotných zdrojov a plánov zásobovania národného hospodárstva a kontroluje činnosť ministerstiev v oblasti zásobovania a odbytu;

f) predkladá vláde na schválenie plány tvorby štátnych hmotných rezerv a vykonáva kontrolu ich tvorby a opatrovania;

g) plánuje a organizuje zavádzanie novej techniky a predkladá vláde na schválenie plány rozvoja a zavádzania novej techniky do národného hospodárstva;

h) podáva vláde posudky návrhov vo všetkých otázkach rozvoja národného hospodárstva, ktoré predložily jednotlivé ministerstvá vláde na prejednanie;

ch) podáva vláde posudky o návrhoch štátneho rozpočtu, úverového a pokladničného plánu;

i) organizuje vedecko-technickú spoluprácu a výmenu technických skúseností so spriatelenými štátmi; z pôsobnosti Štátneho úradu plánovacieho na Ministerstvo zahraničného obchodu sa prenáša pôsobnosť, pokiaľ ide o styk so zahraničím, .

j) vypracúva základné smernice pre plánovanie cien, koordinuje činnosť ministerstiev na poli určovania cien, schvaľuje veľkoobchodné ceny hlavných druhov výrobkov a predkladá vláde na schválenie návrhy maloobchodných cien hlavných druhov tovaru hromadnej potreby;

k) prepracúva otázky metodiky a techniky plánovania národného hospodárstva;

l) vypracúva a schvaľuje metodické pokyny a formuláre pre sostavovanie štátnych národohospodárskych plánov;

m) vedie prácu ministerstiev na poli vypracovania noriem (štandardov) a schvaľuje normy (štandardy) pre hlavné druhy priemyslových výrobkov;

n) organizuje technicko-hospodársku expertízu pre najdôležitejšie stavby nášho národného hospodárstva.

§ 2.

Pri vypracovaní návrhov štátnych národohospodárskych plánov, ako i pri všetkej činnosti na poli plánovania rozvoja národného hospodárstva vychádza Štátny úrad plánovací z platných zákonov, smerníc a pokynov vlády a zabezpečuje pritom:

a) neustály rast výrobných síl a rozvoj národného hospodárstva, rast a upevňovanie socialistického sektoru národného hospodárstva, zvýšenie hmotnej a kultúrnej úrovne pracujúcich,

b) upevňovanie a rozvoj hospodárskych stykov so Sovietskym sväzom a ľudovodemokratickými štátmi,

c) upevňovanie hospodárskej nezávislosti na kapitalistických štátoch a upevňovanie obrannej schopnosti štátu.

§ 3.

(1) Najdôležitejšou úlohou Štátneho úradu plánovacieho je plánovité zabezpečovanie správnych vzťahov v rozvoji rôznych odvetví a opatrení potrebných na to, aby sa zabránilo vzniku disproporcií v národnom hospodárstve.

(2) Štátny úrad plánovací koordinuje v štátnom národohospodárskom pláne prácu styčných odvetví výroby, priemyslovej prvovýroby so spracujúcim priemyslom, pôdohospodárstva s priemyslom, dopravy s ostatným hospodárstvom, slaďuje rast výroby s rastom spotreby a financovanie výroby s jej hmotným zabezpečovaním; zabezpečuje správne územné rozmiesťovanie podnikov, vychádzajúc pritom z potreby približovať podniky k surovinovým zdrojom a spotrebným strediskám a zdrojom pracovných síl.

(3) Aby sa predišlo poruchám v plnení štátneho národohospodárskeho plánu, preveruje Štátny úrad plánovací, ako jednotlivé ministerstvá, hlavné správy a podniky plnia štátny národohospodársky plán a predkladá vláde na schválenie návrhy, ktoré vyplývajú z kontroly plnenia štátneho národohospodárskeho plánu.

§ 4.

(1) Za účelom zabezpečenia činnosti Štátneho úradu plánovacieho pri plánovaní národného hospodárstva a kontrole plnenia štátnych národohospodárskych plánov predkladajú mu:

a) všetky ústredné úrady návrhy svojich hospodárskych plánov, ako i návrhy svojich finančných a úverových plánov, ďalej všetky podklady, doklady, výkazy a návrhy opatrení, ktoré Štátny úrad plánovací pre svoju prácu vyžaduje,

b) Štátny úrad štatistický v určených lehotách a v určenom rozsahu výkazy o plnení štátnych národohospodárskych plánov, ako i všetky iné podklady, ktoré Štátny úrad štatistický vypracúva,

c) Ministerstvo financií návrh štátneho rozpočtu, úverového a pokladničného plánu, výkazy o ich plnení, ako aj iné podklady, ktoré Štátny úrad plánovací k svojej práci potrebuje.

(2) Na ten istý účel má Štátny úrad plánovací právo preverovať plnenie plánu na ministerstvách, na hlavných správach, v podnikoch a na závodoch, a to ako pracovníkmi ústredného aparátu, tak svojimi osobitnými splnomocnencami.

§ 5.

Štruktúra Štátneho úradu plánovacieho je táto:

a) Štátny úrad plánovací vedie minister-predseda Štátneho úradu plánovacieho;

b) minister-predseda Štátneho úradu plánovacieho má námestníkov, ktorých vymenúva prezident republiky. Počet námestníkov určí vláda;

c) oblastným orgánom Štátneho úradu plánovacieho na Slovensku je Slovenský plánovací úrad. Na čele Slovenského plánovacieho úradu je povereník-predseda Slovenského plánovacieho úradu. Štatút vymedzujúci hlavné úlohy a organizáciu Slovenského plánovacieho úradu schvaľuje vláda na návrh ministra-predsedu Štátneho úradu plánovacieho;

d) u ministra-predsedu Štátneho úradu plánovacieho je zriadené kolégium (Ústredná plánovacia komisia). Členmi kolégia sú námestníci ministra-predsedu Štátneho úradu plánovacieho, povereník-predseda Slovenského plánovacieho úradu, niektorí ďalší vedúci pracovníci úradu a jednotliví odborníci mimo Štátneho úradu plánovacieho, vymenovaní vládou na návrh ministra-predsedu Štátneho úradu plánovacieho. Prácu kolégia vedie minister-predseda Štátneho úradu plánovacieho. Usnesenia kolégia sú záväzné len na základe rozhodnutí ministra-predsedu Štátneho úradu plánovacieho;

e) u ministra-predsedu Štátneho úradu plánovacieho je zriadená Rada technicko-hospodárskej expertízy. Minister-predseda Štátneho úradu plánovacieho ju poveruje vykonávaním expertízy technických projektov a rozpočtov najdôležitejších stavieb a technických i hospodárskych problémov. Členov rady vymenúva vláda na návrh ministra-predsedu Štátneho úradu plánovacieho z vedeckých pracovníkov a odborníkov rôznych odvetví. Posudky a odporúčania, podpísané členmi rady a prejednané Štátnym úradom plánovacím, predkladá minister-predseda Štátneho úradu plánovacieho vláde;

f) ústredný aparát Štátneho úradu plánovacieho sa skladá z prednostov odborov, prednostov oddelení, referentov a pomocných pracovníkov;

g) vnútornú organizáciu Štátneho úradu plánovacieho a jeho početné stavy určuje vláda na návrh ministra-predsedu Štátneho úradu plánovacieho.

§ 6.

Pri Štátnom úrade plánovacom sú zriadené a podľa príslušných predpisov pracujú tieto složky:

a) Ústav pre hospodársky a sociálny výskum,

b) Správa štátnej rezervy,

c) Ústredná arbitrážna komisia,

d) Úrad pre normalizáciu,

e) Úrad pre vynálezy a zlepšovacie námety,

f) Ústav pre technicko-hospodársku dokumentáciu,

g) Priemyslové vydavateľstvo,

h) Robotnícka plánovacia škola.

§ 7.

Štátny úrad plánovací vydáva politicko-hospodársky časopis Plánované hospodárstvo.


§ 8.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykonajú ho všetci členovia vlády.


Zápotocký v. r.

Široký v. r.

Fierlinger v. r.

Dr. Ševčík v. r.

Bacílek v. r.

Bílek v. r.

arm. gen. Dr. Čepička v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Dr. Gregor v. r.

Dr. Havelka v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Jonáš v. r.

Kabeš v. r.

Kliment v. r.

Kopecký v. r.

Kopřiva v. r.

Krajčír v. r.

Málek v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Nepomucký v. r.

Dr. Neuman v. r.

Nosek v. r.

Petr v. r.

Plojhar v. r.

Pokorný v. r.

Ing. Púčik v. r.

Dr. Rais v. r.

Smida v. r.

Dr. Ing. Šlechta v. r.