Nariadenie vlády č. 94/1951 Zb.Nariadenie, ktorým sa zrušuje Ústredie výskumu a technického rozvoja a Ústredňa hmotného zásobovania

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1951-94
Čiastka 47/1951
Platnosť od 06.12.1951
Účinnosť od 06.12.1951
Aktuálne znenie 06.12.1951

94.

Vládne nariadenie

zo dňa 7. novembra 1951,

ktorým sa zrušuje Ústredie výskumu a technického rozvoja a Ústredňa hmotného zásobovania.

Vláda Československej republiky nariaďuje so súhlasom prezidenta republiky podľa § 1 ústavného zákona č. 47/1950 Sb., o úpravách v organizácii verejnej správy, a podľa § 42 ods. 1 zákona č. 241/1948 Sb., o prvom päťročnom hospodárskom pláne rozvoja Československej republiky (zákon o päťročnom pláne):


§ 1.

(1) Ústredie výskumu a technického rozvoja a Ústredňa hmotného zásobovania sa zrušujú a ich pôsobnosť prechádza na Štátny úrad plánovací.

(2) Slovenské ústredie výskumu a technického rozvoja a Slovenská ústredňa hmotného zásobovania sa zrušujú a ich pôsobnosť prechádza na Slovenský plánovací úrad.

(3) Zamestnanci zrušených úradov budú prevzatí v potrebnom počte do Štátneho úradu plánovacieho alebo do Slovenského plánovacieho úradu.


§ 2.

Zrušujú sa ustanovenia zákona č. 261/1949 Sb., o organizácii výskumníctva a technického rozvoja, v znení zákona č. 185/1950 Sb., a ustanovenia vládneho nariadenia č. 201/1950 Sb., o hmotnom zásobovaní, pokiaľ sú v rozpore s týmto nariadením alebo predpismi upravujúcimi úlohy a činnosť Štátneho úradu plánovacieho.

§ 3.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister-predseda Štátneho úradu plánovacieho po dohode s ministrom financií a ostatnými zúčastnenými členmi vlády.


Gottwald v. r.

Zápotocký v. r.

Dr. Dolanský v. r.