Nariadenie vlády č. 76/1951 Zb.Nariadenie o likvidácii majetku niektorých orgánov, ktoré sa zrušujú

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1951-76
Čiastka 40/1951
Platnosť od 28.09.1951 do31.12.1970
Účinnosť od 28.09.1951 do31.12.1970
Zrušený 133/1970 Zb.
Znenie 28.09.1951

76.

Vládne nariadenie

zo dňa 25. septembra 1951

o likvidácii majetku niektorých orgánov, ktoré sa zrušujú.

Vláda Československej republiky nariaďuje so súhlasom prezidenta republiky podľa § 42 ods. 1 zákona č. 241/1948 Sb., o prvom päťročnom hospodárskom pláne rozvoja Československej republiky (zákona o päťročnom pláne):


§ 1.

(1) O majetku zverenom do správy orgánu, ktorý sa zrušuje podľa § 5 vládneho nariadenia č. 74/1951 Sb., ktorým sa zriaďujú nové ministerstvá, a o jeho záväzkoch, sa koná likvidácia, ak to ustanoví po dohode s ministrom financií minister, do odboru ktorého orgán patrí.

(2) Likvidátora vymenúva a odvoláva kompetentný minister.

(3) Kompetentný minister po dohode s ministrom financií môže z likvidačnej podstaty podľa odseku 1 vyňať časti majetku alebo záväzky a urobiť o nich opatrenie vo vlastnom odbore pôsobnosti, alebo ich môže po dohode s iným ministrom previesť do jeho právomoci, aby o nich urobil opatrenie vo vlastnom odbore pôsobnosti.

(4) O likvidácii platia inak primerane predpisy o likvidácii zrušeného národného podniku.


§ 2.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister financií po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Gottwald v. r.

Zápotocký v. r.

Kabeš v. r.