Nariadenie vlády č. 74/1951 Zb.Nariadenie, ktorým sa zriaďujú nové ministerstva

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1951-74
Čiastka 38/1951
Platnosť od 08.09.1951 do31.12.1970
Účinnosť od 01.09.1957 do31.12.1970
Zrušený 133/1970 Zb.
Znenie 01.09.1957

74.

Vládne nariadenie

zo dňa 7. septembra 1951,

ktorým sa zriaďujú nové ministerstva.

Vláda Československej republiky nariaďuje so súhlasom prezidenta republiky podľa § 1 ústavného zákona č. 47/1950 Sb., o úpravách v organizácii verejnej správy:


§ 1.

(1) Z Ministerstva ťažkého priemyslu sa zriaďujú

Ministerstvo palív a energetiky,

Ministerstvo hutného priemyslu a rudných baní,

Ministerstvo chemického priemyslu,

Ministerstvo strojárenstva,

(2) Tieto ministerstvá plnia v svojom odbore doterajšie úlohy Ministerstva ťažkého priemyslu a úlohy, ktoré dosiaľ vykonávalo v týchto odboroch Povereníctvo priemyslu.

§ 4.

Podrobné vymedzenie úloh jednotlivých ministerstiev, a to v súvislosti s presunmi pôsobnosti vykonávanými podľa tohto nariadenia, prislúcha zúčastneným ministrom po dohode s ministrom vnútra.

§ 5.

Funkcie generálnych a ústredných (oblastných) riaditeľov, s výnimkou týchto funkcií v odbore pôsobnosti ministerstiev dopravy a pôšt, sa zrušujú dňom, ktorý určí na návrh príslušného ministra vláda; tým istým dňom sa zrušujú i príslušné riaditeľstvá. Úlohy zrušených orgánov budú plniť ministerstvá, pokiaľ tieto úlohy nebudú prenesené príslušným ministrom na podniky.


§ 6.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykonajú ho všetci členovia vlády.


Gottwald v. r.

Zápotocký v. r.

Široký v. r.

Fierlinger v. r.

Dr. Ševčík v. r.

arm. gen. Svoboda v. r.

Dr. Dolanský v. r.

arm. gen. Čepička v. r.

Dr. Gregor v. r.

Nosek v. r.

Kopřiva v. r.

Kabeš v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Dr. Rais v. r.

Kopecký v. r.

Kliment v. r.

Jonáš v. r.

Ďuriš v. r.

Krajčír v. r.

Petr v. r.

Dr. Ing. Šlechta v. r.

Dr. Neuman v. r.

Erban v. r.

Plojhar v. r.

Ing. Jankovcová v. r.