Nariadenie vlády č. 7/1951 Zb.Nariadenie o organizácii a pôsobnosti výberových komisií

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1951-7
Čiastka 5/1951
Platnosť od 15.02.1951 do31.12.1972
Účinnosť od 15.02.1951 do31.12.1972
Zrušený 110/1972 Zb.
Znenie 15.02.1951

7.

Vládne nariadenie

zo dňa 13. februára 1951

o organizácii a pôsobnosti výberových komisií.

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 5 ods. 2 zákona č. 187/1950 Sb., o zdokonalení živočíšnej výroby (ďalej len „zákon“):


Diel I.

Základné ustanovenia.

§ 1.

(1) Výbery žrebcov, bujakov, kancov, baranov a capov (ďalej len „plemenníky“) vykonávajú a povolenia na pripúšťanie alebo na insemináciu udeľujú, menia a rušia

a) Ústredná výberová komisia, zriadená pri Ministerstve pôdohospodárstva,

b) Oblastná výberová komisia, zriadená pri Povereníctve pôdohospodárstva, a

c) okresné národné výbory osobitnými komisiami (ďalej len „okresné výberové komisie“).

(2) Výberové komisie uvedené v odseku 1 (ďalej len „výberové komisie“) sa spravujú potrebami hospodárskeho plánu v živočíšnej výrobe a smernicami Ministerstva pôdohospodárstva.

§ 2.

Výbery plemenníkov sú:

a) základné, na ktorých sú po prvé vyberané plemenníky, ktoré sa majú použiť na plemenitbu,

b) všeobecné, na ktoré sa každoročne predvádzajú plemenníky na plemenitbu už používané a na ktorých sa opätovne posudzuje ich plemenná hodnota. So súhlasom krajského národného výboru môžu sa konať dodatočné všeobecné výbery, ak sa plemenníky nemohly zo závažných dôvodov predviesť na všeobecný výber.

Diel II.

Výberové komisie.

§ 3.

(1) Ústredná (Oblastná) výberová komisia

a) vykonáva osobitnú klasifikáciu plemenníkov a plemenníc pred ich zápisom do štátnych plemenných kníh (§ 3 ods. 1 zákona),

b) vykonáva základné výbery plemenníkov,

c) schvaľuje plány plemenitby vypracované krajskými národnými výbormi,

d) vykonáva všeobecné výbery žrebcov a plemenníkov určených pre inseminačné stanice, vydáva pre ne povolenia na pripúšťanie (povolenia na insemináciu) a vydané povolenia mení alebo ruší a

e) rozhoduje o zmene povolenia na pripúšťanie v prípade uvedenom v § 13 ods. 1.

(2) Okresná výberová komisia

a) udeľuje povolenia na pripúšťanie plemenníkov - vyjmúc žrebcov - vybratých na základnom výbere,

b) vykonáva všeobecné výbery plemenníkov - s výnimkou žrebcov a plemenníkov pre insemináciu - a vydáva pre ne povolenia na pripúšťanie,

c) povolenia na pripúšťanie, vydané podľa ustanovenia písm. a) a b), mení alebo ruší.

§ 4.

(1) Predsedu Ústrednej (Oblastnej) výberovej komisie, jeho zástupcu a ostatných členov komisie a ich náhradníkov vymenúva a odvoláva Ministerstvo pôdohospodárstva, ktoré si vopred vyžiada návrh krajských národných výborov a príslušného Jednotného sväzu roľníkov a dbá na to, aby všetky krajské národné výbory boly primerane zastúpené. Funkčné obdobie členov komisie je trojročné.

(2) Ústredná (Oblastná) výberová komisia zriadi zo svojich členov pre každý druh hospodárskych zvierat (kone, rožný statok, ovce, ošípané, kozy) osobitné päťčlenné subkomisie. Predsedu subkomisie a ďalších štyroch členov, z ktorých jeden musí byť veterinár, a ich náhradníkov určuje predseda Ústrednej (Oblastnej) výberovej komisie.

§ 5.

(1) Okresnú výberovú komisiu zriadi okresný národný výbor. Okresná výberová komisia sa skladá z predsedu, jeho zástupcu a ostatných členov a ich náhradníkov. Funkčné obdobie členov komisie je trojročné.

(2) Okresná výberová komisia zriadi zo svojich členov pre rožný statok, ovce, ošípané a kozy osobitné päťčlenné subkomisie. Predsedu subkomisie a ďalších štyroch členov, z ktorých jeden musí byť veterinár, a ich náhradníkov určuje predseda okresnej výberovej komisie.

§ 6.

(1) Členovia (náhradníci) výberových komisií môžu byť členmi (náhradníkmi) niekoľkých výberových komisií i niekoľkých subkomisií. Ich funkcia je čestná.

(2) Skutočné výdavky členov výberových komisií sa nahradzujú podľa predpisov platných o náhradách cestovných, sťahovacích a iných výdavkov pre štátnych zamestnancov.

§ 7.

(1) Na platnosť usnášania sa výberovej komisie je potrebné, aby boli prítomní aspoň traja jej členovia. Pri dodatočných všeobecných výberoch postačí prítomnosť predsedu a veterinára príslušnej okresnej výberovej komisie.

(2) Výberové subkomisie sa usnášajú väčšinou hlasov. Predseda hlasuje nakoniec; pri rovnosti hlasov platí mienka, ku ktorej sa priklonil predseda. Ich rozhodnutia sú konečné.

Diel III.

Výbery plemenníkov.

§ 8.

(1) Základné výbery sa konajú zpravidla na nákupných trhoch (aukciách) na plemenné zvieratá, usporiadaných podľa tržného (aukčného) poriadku vydaného Ministerstvom pôdohospodárstva.

(2) Všeobecné výbery sa konajú raz v roku na svodoch, ktoré sa musia organizovať tak, aby sa mohlo predviesť čo najviac plemenníkov a aby chovatelia boli čo najmenej zaťažovaní. Vzdialenosť miesta svodu - s výnimkou, pokiaľ ide o žrebcov - nesmie presahovať 7 km od stanovišťa plemenníka.

(3) Základné i všeobecné výbery plemenníkov sa konajú ako súťaž za účelom dosiahnutia najlepších chovateľských výsledkov.

(4) Všeobecné výbery v stajniach sa zakazujú.

§ 9.

K všeobecnému výberu prihlási každoročne miestny národný výbor plemenníky už vybraté, vyjmúc tie, ktoré boly vybraté na základnom výbere v bežnom kalendárnom roku. Dopravu plemenníkov pre výber a zpät obstarajú ich chovatelia na vlastný náklad a nebezpečenstvo.

§ 10.

Výberové komisie vedú soznamy plemenníkov, ktoré vybraly, a to podľa obcí, pri žrebcoch podľa žrebčíncov.

§ 11.

Výsledky konania o výbere plemenníkov sa oznámia

a) pri základných výberoch v mieste výberu jednak ústnym vyhlásením, jednak písomným vyhlásením na mieste chovateľom prístupnom,

b) pri všeobecných výberoch a dodatočných všeobecných výberoch jednak ústnym vyhlásením v mieste výberu, jednak v obci chovateľa spôsobom v mieste obvyklým.

§ 12.

(1) Chovateľovi plemenníka, vybratého na základnom výbere, vydá Ústredná (Oblastná) výberová komisia výberovú knižku.

(2) Výberová knižka je verejnou listinou, do ktorej sa zapisuje najmä:

a) že plemenník bol vybratý,

b) že sa udelilo povolenie na pripúšťanie (na insemináciu),

c) zmena zápisov uvedených pod písm. a) a b).

(3) Zápisy do výberovej knižky smú robiť len výberové komisie a orgány veterinárnej služby.

(4) Vzor výberovej knižky určí Ministerstvo pôdohospodárstva.

Diel IV.

Povolenie na pripúšťanie.

§ 13.

(1) Povolenie na pripúšťanie platí pre určitý obvod. Ak vyžadujú to chovateľské pomery v susednom obvode, môže povolenie rozšíriť aj na tento obvod príslušná okresná výberová komisia; ak sú dotknuté obvody dvoch alebo viac okresných národných výborov a ak nedošlo medzi zúčastnenými okresnými výberovými komisiami k dohode, môže tak urobiť Ústredná (Oblastná) výberová komisia.

(2) Ak sa premiesti plemenník v obvode okresného národného výboru do iného miesta, pre ktoré neplatí udelené povolenie na pripúšťanie, rozhodne okresná výberová komisia, či sa má povolenie na pripúšťanie ponechať, zmeniť alebo zrušiť. Ak sa plemenník premiesti do obvodu iného okresného národného výboru, rozhodne okresná výberová komisia nového stanovišťa.

(3) Povolenie na pripúšťanie platí, pokiaľ sa v tomto nariadení neustanovuje inak, do budúceho všeobecného výberu.

§ 14.

(1) Okresná výberová komisia vydá chovateľovi plemenníka pripúšťací register, do ktorého chovateľ plemenníka zapisuje všetky dáta týkajúce sa pripúšťania plemenníka.

(2) Pripúšťací register je verejnou listinou; jeho vzor určí Ministerstvo pôdohospodárstva.

§ 15.

Výberovú knižku a pripúšťací register je chovateľ plemenníka povinný predložiť na požiadanie dozorným a bezpečnostným orgánom, ako aj pri predvedení plemenníka pre nový výber.

§ 16.

(1) Povolenie na pripúšťanie sa pri všeobecnom výbere alebo dodatočnom všeobecnom výbere obnoví, zmení alebo zruší.

(2) Ak sa zruší povolenie na pripúšťanie alebo ak uplynula doba jeho platnosti, odoberie výberová komisia, ktorá vykonala všeobecný výber, výberovú knižku a pripúšťací register.

§ 17.

Ustanovenia o povolení na pripúšťanie platia primerane aj o povolení na insemináciu.


Diel V.

Prechodné a záverečné ustanovenia.

§ 18.

Plemenníky, pre ktoré bolo vydané povolenie na pripúšťanie (na insemináciu) pred účinnosťou tohto nariadenia podľa doterajších predpisov, možno používať až do najbližšieho všeobecného výberu.

§ 19.

Ministerstvo pôdohospodárstva môže v jednotlivých prípadoch povoliť výnimky z ustanovení tohto nariadenia.

§ 20.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 15. februára 1951; vykoná ho minister pôdohospodárstva po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Fierlinger v. r.

Ďuriš v. r.