Nariadenie vlády č. 60/1951 Zb.Nariadenie, ktorým sa rozširuje platnosť zákona o národných podnikoch priemyslových na národné podniky v odbore Ministerstva stavebného priemyslu

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1951-60
Čiastka 33/1951
Platnosť od 28.07.1951 do31.12.1955
Účinnosť od 28.07.1951 do31.12.1955
Zrušený 51/1955 Zb.
Znenie 28.07.1951

60.

Vládne nariadenie

zo dňa 24. apríla 1951,

ktorým sa rozširuje platnosť zákona o národných podnikoch priemyslových na národné podniky v odbore Ministerstva stavebného priemyslu.

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 57 zákona č. 103/1950 Sb., o národných podnikoch priemyslových:


§ 1.

Platnosť ustanovení zákona č. 103/1950 Sb. sa rozširuje na národné podniky v odbore Ministerstva stavebného priemyslu s odchýlkami uvedenými v §§ 2 až 4.

§ 2.

(1) Poslaním národných podnikov v odbore pôsobnosti Ministerstva stavebného priemyslu je podľa plánu uskutočňovať v úseku stavebníctva socialistickú výstavbu a prestavbu nášho národného hospodárstva a tým prispievať k vzostupu národného bohatstva, k zvýšeniu hmotnej a kultúrnej úrovne pracujúcich a k upevneniu moci pracujúceho ľudu. Aby národné podniky plnily toto poslanie, dbajú o sústavné rozvíjanie výrobných síl v stavebníctve a zvyšovanie produktivity práce a hospodárnosti.

(2) Národné podniky v odbore pôsobnosti Ministerstva stavebného priemyslu v rámci jednotného hospodárskeho plánu vyrábajú stavebné hmoty a robia práce a vykonávajú dodávky každého druhu, ktoré sú potrebné na uskutočnenie akýchkoľvek stavieb.

§ 3.

Minister stavebného priemyslu rozhodne, prihliadajúc na druh podnikovej činnosti, či pri národnom podniku bude jeden z jeho závodov určený ako základný závod, správa ktorého bude zároveň obstarávať správu národného podniku.

§ 4.

Pre Československé stavebné závody, národný podnik, platí zákon č. 103/1950 Sb. so zmenami a v rozsahu určenom v § 10 zákona č. 121/1948 Sb., o znárodnení v stavebníctve, v znení zákona č. 58/1951 Sb.


§ 5.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná hominister stavebného priemyslu po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Zápotocký v.r.

Dr. Ing. Šlechta v.r.