Nariadenie vlády č. 53/1951 Zb.Nariadenie, ktorým sa vydáva Štatút Československej poisťovne, národného podniku

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1951-53
Čiastka 32/1951
Platnosť od 21.07.1951 do31.12.1952
Účinnosť od 21.07.1951 do31.12.1952
Zrušený 85/1952 Zb.
Znenie 21.07.1951

53.

Vládne nariadenie

zo dňa 3. júla 1951,

ktorým sa vydáva Štatút Československej poisťovne, národného podniku.

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 19 zákona č. 190/1950 Sb., o úlohách a organizácii poisťovníctva:


§ 1.

(1) Vyhlasuje sa Štatút Československej poisťovne, národného podniku.

(2) Štatút tvorí súčasť tohto nariadenia a vydáva sa v prílohe Sbierky zákonov.*)

§ 2.

Ministerstvo financií môže vydať podrobnejšie predpisy o veciach upravovaných týmto štatútom.


§ 3.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister financií po dohode s ministrom vnútra a so zúčastnenými členmi vlády.


Zápotocký v. r.

Kabeš v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Na strane 37.