Nariadenie vlády č. 52/1951 Zb.Nariadenie o ďalších presunoch pôsobnosti vo finančnej správe

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1951-52
Čiastka 31/1951
Platnosť od 16.07.1951 do16.05.1954
Účinnosť od 01.08.1951 do16.05.1954
Zrušený 13/1954 Zb.
Znenie 01.08.1951

52.

Vládne nariadenie

zo dňa 3. júla 1951

o ďalších presunoch pôsobnosti vo finančnej správe.

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 8 ods. 4 zákona č. 280/1948 Sb., o krajskom zriadení:


§ 1.

(1) Z pôsobnosti Ministerstva financií sa prenášajú na krajské národné výbory veci uvedené v prílohe A a na okresné národné výbory veci uvedené v prílohe B tohto nariadenia.

(2) Z pôsobnosti krajských národných výborov sa prenášajú na okresné národné výbory veci uvedené v prílohe C tohto nariadenia.

(3) Prílohy A, B a C sú súčasťou tohto nariadenia.

§ 2.

Veci, v ktorých orgán (úrad) dosiaľ kompetentný v I. stolici ešte nerozhodol v deň, keď toto nariadenie nadobudne účinnosť, postúpia sa orgánu (úradu) kompetentnému na vybavenie podľa tohto nariadenia.


§ 3.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. augusta 1951; vykoná ho minister financií po dohode s ministrom vnútra.


Zápotocký v. r.

Kabeš v. r.


Príloha A vl. nar. č. 52/1951 Sb.

Položka Na krajské národné výbory sa prednáša pôsobnosť prislúchajúca Ministerstvu financií
vo veciach podľa Predmet pôsobnosti
predpis § (čl.)
12345
1claVl. nar. č. 168/1927 Sb.§ 10 ods. 2 č. 4Povoľovanie odpisu colnej pohľadváky pre nevymožiteľnosť, ak ide o sumu prevyšujúcu 50.000 Kčs.
2§ 86 ods. 2 a 4Povoľovanie samostatných colných skladíšť a schvaľovanie ich skladištných poriadkov.
3§ 97 ods. 3Schvaľovanie sadzby skladného v samostatných colných skladištiach, ako aj zásad jeho vymeriavania.
4§ 109 ods. 2Povoľovanie osobitných záznamných stakov z osobitných dôvodov národohospodárskych danných potrebami kraja, ak ide o jednotlivé prípady.
5§ 123 ods. 5Povoľovanie záznamných stykov s tovarom na sklad.
6§ 125 ods. 5Povoľovanie dovozného záznamného styku na dočasné používanie:
a) motorových vozidiel iným osobám ako diplomatickým (exteritoriálnym) a ako cudzím zastupiteľským úradom v ČSR a ich ostaným (nediplomatickým) zamestnancom.
Ústedný národný výbor v Prahe povoľuje tento záznamný styk i osobám diplomatickým a iným exteritoriálnym osobám, zamestnancom cudzích zastupiteľským úradom v ČSR ako i cudzím zastupiteľským úradom v ČSR;
b) cudzozemských lietadiel tuzemským leteckým podnikom;
c) ostatného tovaru (veci), pri ktorm colná pohľadávka prevyšuje 50.000 Kčs.
7§ 135 ods. 2 a 4Povoľovanie vývozného záznámného styku na opravu v iných než zásadne dovolených prípadoch.
8§ 131 ods. 2Povoľovanie aktívneho zušľachťovacieho styku v iných než zásadne dovolených prípadoch pre tovar, pri ktorom je colná pohľadávka vyššia než 25.000 Kčs, avšak neprevyšuje sumu 250.000 Kčs, pokiaľ colnice prejednávajúce tovar v dovoze i zpätnom vývoze sú v obvode toho istého kraja.
9§ 138 ods. 1Povoľovanie pasívneho zušľachťovacieho styku v jednotlivých prípadoch, ak cena tovaru vyvážaného na zušľachtenie nepresahuje 250.000 Kčs, pokiaľ colnice prejednávajúce tovar vo vývoze i zpätnom dovoze sú v obvode toho istého kraja.
10§ 142 ods. 5Povoľovanie dovozného styku s colnou výhodou
a) pre cukrovú repu dovážanú cukrovarmi v pohraničí (pozn. k sadz. pol. 40 b colného sadzobníka).
b) pre platne hrubšie 10 mm pre továrne na rušne (pozn. k sadz. čís. 492 colného sadzobníka).
11§ 167 dos. 1 a § 10 ods. 2 č. 4Predlžovanie lehôt na zpätný dovoz motorových vozidiel vyvezených v cestovnom styku (predlžovanie platnosti preukázok).
12§ 197 ods. 4Povoľovanie odkladu platby i bez zabezpečenia colnej pohľadávky; národným podnikom, výsadným spoločnostiam pre zahraničný obchod a Československej akciovej spoločnosti pre medzinárodné zasielateľstvo v Prahe len na čas dlhší než dva mesiace.
13§ 213Odpúšťanie colnej pohľadávky z dôvodu slušnosti, ak colná pohľadávka neprevyšuje 250.000 Kčs.
14príloha G § 15 ods. 1Povoľovanie predaja tovaru železničným podnikom bez zaplatenia colnej pohľadávky alebo len s čiastočným zaplatením.
15príloha H § 7Povoľovanie predaja tovaru plavebným podnikom bez zaplatenia colnej pohľadávky alebo len s čiastočným zaplatením.

Poznámka: Presun pri položkách 2 až 9 a 13 sa nedotýka súčinnosti s kompetentnými ústrednými úradmi podľa predpisov citovaných v stĺpci 3 a 4.

Príloha B vl. nar. č. 52/1951 Sb.

Položka Na krajské národné výbory sa prednáša pôsobnosť prislúchajúca Ministerstvu financií
vo veciach podľa Predmet pôsobnosti
predpis § (čl.)
12345
1 claVl. nar. č. 168/1927 Sb.§ 10 ods. 2 č. 4Povoľovanie odpisu colnej pohľadávky pre nevymožiteľnosť, ak ide o sumu najviacej 50.000 Kčs.

2
§ 125 ods. 5Povoľovanie dovozného záznamného styku na dočasné používanie pre iný colný tovar ako motorové vozidlá a cudzozemské lietadlá, pri ktorom je colná pohľadávka vyššia než 10.000 Kčs, avšak neprevyšuje sumu 50.000 Kčs.
3 claVl. nar. č. 168/1927 Sb.§ 131 ods. 2Povoľovanie aktívneho zušľachťovacieho styku v iných než zásadne dovolených prípadoch pre tovar, pri ktorom colná pohľadávka je vyššia než 5.000 Kčs, avšak neprevyšuje sumu 25.000 Kčs.
4 § 197 ods. 4Povoľovanie odkladu platby i bez zabezpečenia colnej pohľadávky na čas najviacej dvoch mesiacov národným podnikom, výsadným spoločnostiam pre zahraničný obchod, Československej akciovej spoločnosti pre medzinárodné zasielateľstvo v Prahe.

Poznámka: Presun pri položkách 2 a 3 sa nedotýka súčinnosti s kompetentnými ústrednými úradmi podľa predpisov citovaných v stĺpci 3 a 4.

Príloha C vl. nar. č. 52/1951 Sb.

Položka Na krajské národné výbory sa prednáša pôsobnosť prislúchajúca Ministerstvu financií
vo veciach podľa Predmet pôsobnosti
predpis § (čl.)
12345
1 claVl. nar. č. 168/ 1927 Sb.§ 42 ods. 4Vylučovanie osôb, ktoré deklarujú po živnostensky tovar za iné osoby, na určitý alebo neurčitý čas z deklarovania tovaru.
2 § 106 ods. 3 Rozhodovanie o opakovaní dražby colného tovaru.
3 Vl. nar. č. 116/1949 Sb.pol. 188 príl. APovoľovanie dovozného záznamného styku na dočasné používanie pre colný tovar, pri ktorom colná pohľadávka neprevyšuje sumu Kčs 10.000.
4 Vl. nar. č. 168/1927 Sb.§ 129 ods. 3Určenie primeraného úžitku, ktorý dáva dobytok vyhnaný na pašu, ak ide o pochybné prípady.
5 Vl. nar. č. 116/1949 Sb.pol. 190 príl. APovoľovanie aktívneho zušľachťovacieho styku v iných než zásadne dovolených prípadoch pre tovar, pri ktorom colná pohľadávka neprevyšuje sumu 5.000 Kčs.
6 Vl. nar. č. 168/1927 Sb.§ 142 ods. 9Povoľovanie prenechať tovar, dovezený s colnou výhodou, bez zaplatenia cla alebo bez doplatku cla podnikom, ktoré majú povolenie dovozného styku s colnou výhodou rovnakého druhu.

Poznámka: Presun pri položkách 3 a 5 sa nedotýka súčinnosti s kompetentnými ústrednými úradmi podľa predpisov citovaných v stĺpci 3 a 4.