Nariadenie vlády č. 34/1951 Zb.Nariadenie o sberných surovinách

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1951-34

(v znení č. 106/1952 Zb.)

Čiastka 21/1951
Platnosť od 30.04.1951 do09.06.1960
Účinnosť od 01.01.1953 do09.06.1960
Zrušený 68/1960 Zb.
Znenie 01.01.1953

34.

Vládne nariadenie

zo dňa 27. marca 1951

o sberných surovinách.

Vláda Československej republiky nariaďuje so súhlasom prezidenta republiky podľa § 42 ods. 1 zákona č. 241/1948 Sb., o prvom päťročnom hospodárskom pláne rozvoja Československej republiky (zákona o päťročnom pláne):


§ 1.

Aby sa zabezpečilo krytie stupňovanej potreby surovín pre plnenie plánovaných úloh jednotného hospodárskeho plánu, treba sa starať o riadnu organizáciu sberu a plné využitie sberných surovín.

§ 2.

(1) Sbernými surovinami podľa tohto nariadenia sú:

1. odpadová oceľ a zlomková liatina (železný odpad),

2. odpad a zvyšky obyčajných kovov,

3. starý a odpadový papier,

4. handry, odstrižky a textilný odpad,

5. upotrebené čistiace handry, čistiaca vlna a bavlna,

6. sklenené črepy,

7. odpad zo sľudy,

8. odpady tvrdej a mäkkej gumy každého druhu,

9. upotrebený celuloid, igelit alebo upotrebené podobné hmoty,

10. korkový odpad,

11. surové kože,

12. kožky,

13. odpad z usní,

14. kožušinový odpad,

15. vlasiny, štetiny a srsť,

16. kosti a rohovina,

17. perie.

(2) Za sberné suroviny možno vyhlásiť ďalšie suroviny, odpady a veci vyradené, pokiaľ hospodársky život vyžaduje, aby ich sber bol organizovaný podľa tohto nariadenia.

(3) Ak odpadne hospodárska potreba, aby niektoré sberné suroviny boly naďalej sbierané podľa predpisov tohto nariadenia, možno ich z jeho dosahu vyňať.

§ 3.

Sberné suroviny musia byť sbierané, uschovávané, ponúkané, odovzdávané a odoberané podľa predpisov vykonávajúcich toto nariadenie.

§ 4.

Sber týchto surovín obstarávajú národné podniky, ktoré tým boly alebo budú poverené.

§ 5.

(1) Na vykonanie tohto nariadenia môže určiť Ministerstvo ľahkého priemyslu po dohode s Ministerstvom zdravotníctva a ostatnými zúčastnenými ústrednými úradmi najmä:

a) ďalšie druhy sberných surovín,

b) podrobné predpisy o sbere jednotlivých sberných surovín a o jeho organizácii,

c) ktoré sberné suroviny sa vynímajú z dosahu tohto nariadenia.

(2) Opatrenia všeobecnej povahy sa vyhlasujú v úradnom liste.

§ 6.

(1) Národné výbory spolupôsobia pri vykonávaní tohoto nariadenia spôsobom, ktorý určí Ministerstvo ľahkého priemyslu po dohode s Ministerstvom vnútra vyhláškou v úradnom liste. Pritom sa opierajú o všetky složky Národného frontu, o organizácie masové a politické, o organizácie mládeže, telovýchovné a iné.

(2) Vyhláškou možno tiež určiť, kedy národné výbory môžu nariadiť zriadenie stálych domových sberní.


§ 7.

(1) Vládne nariadenie č. 88/1949 Sb., o sbere a odbyte sberných surovín, sa zrušuje.

(2) Vyhlášky vydané podľa doterajších predpisov, pokiaľ neodporujú ustanoveniam tohto nariadenia, zostávajú v platnosti až do novej úpravy.

§ 8.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister ľahkého priemyslu po dohode so zúčastnenými členmi vlády.

§ 1.

Pôsobnosť Ministerstva ľahkého priemyslu, pokiaľ ide o sber odpadovej ocele, zlomkovej liatiny, odpadov a zvyškov obyčajných kovov (§ 2 ods. 1 č. 1 a 2 vládneho nariadenia č. 34/1951 Sb., o sberných surovinách), ako aj iných hutných surovín, sa prenáša na Ministerstvo hutného priemyslu a rudných baní.


Gottwald v. r.

Zápotocký v. r.

Jonáš v. r.