Nariadenie vlády č. 33/1951 Zb.Nariadenie, ktorým sa novo upravujú úlohy päťročného hospodárskeho plánu

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1951-33
Čiastka 20/1951
Platnosť od 24.04.1951
Účinnosť od 24.04.1951
Aktuálne znenie 24.04.1951

33.

Vládne nariadenie

zo dňa 10. apríla 1951,

ktorým sa novo upravujú úlohy päťročného hospodárskeho plánu.

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 41 ods. 1 zákona č. 241/1948 Sb., o prvom päťročnom hospodárskom pláne rozvoja Československej republiky (zákona o päťročnom pláne):


Prvá časť.

Úvodné ustanovenia.

§ 1.

V boji o zachovanie mieru prispeje náš ľudovodemokratický štát zo všetkých síl k upevneniu jednoty, sily a moci tábora mieru na čele so Sovietskym sväzom predovšetkým tým, že zrýchli tempo budovania socializmu.

Hlavnou úlohou je urýchlenie výstavby a prestavby priemyslu ďalším zrýchlením rastu výroby ťažkého priemyslu, zvýšenie pôdohospodárskej výroby na podklade urýchleného prechodu k vyšším výrobným formám, upevnenie nezávislosti na kapitalistickom svete, urýchlenie socialistickej industrializácie Slovenska, dosiahnutie rýchlejšieho tempa vzrastu životnej úrovne pracujúceho ľudu a zabezpečenie ďalšieho zosilnenia obrannej schopnosti štátu.

Vyššie úlohy päťročného plánu, ktoré sa na ten cieľ pre roky 1951 až 1953 ďalej určujú, budú splnené vďaka stále rastúcej iniciatíve pracujúcich, prejavujúcej sa vo vzraste socialistického súťaženia, úderníckeho hnutia a ďalších nových foriem práce, a tým podstatne zvýšenej produktivite práce.

§ 2.

Národný dôchodok sa v roku 1953 proti pôvodne určenej úlohe zvýši o 15 % a dosiahne 508 miliárd Kčs, čo je proti roku 1948 vzostup o 70 %.

Druhá časť.

Rozvoj výroby.

Diel I.

Rozvoj priemyslu.

§ 3.

Úloha určená v § 4 zákona o päťročnom pláne (ďalej len „zákon“) sa novo upravuje tak, že hrubá hodnota priemyslovej výroby sa v roku 1953 proti pôvodne určenej úlohe zvýši o 23 %; tým bude o 98 % vyššia proti roku 1948. Pritom sa najmä

a) rozšíri podstatne surovinová a energetická základňa,

b) urýchli spriemyselnenie Slovenska.

§ 4.

Úlohy určené v § 5 zákona sa novo upravujú tak, že

a) hrubá hodnota výroby ťažkého priemyslu sa v roku 1953 proti pôvodne určenej úlohe zvýši o 38 %; tým bude o 133 % vyššia proti roku 1948; v jednotlivých odvetviach ťažkého priemyslu sa pre rok 1953 proti pôvodne určeným úlohám zvyšujú predovšetkým

1. v odvetví banskom

ťažba kamenného a hnedého uhlia o 19 %; tým bude o 49 % vyššia proti roku 1948;

ťažba surovej železnej rudy o 270 %; tým bude o 263 % vyššia proti roku 1948;

2. v odvetví energetickom

výroba elektrickej energie o 13 %; tým bude o 73 % vyššia proti roku 1948;

3. v odvetví hutníckom

výroba surovej ocele o 31 %; tým bude o 78 % vyššia proti roku 1948;

4. v odvetví ťažkého strojárenstva

výroba ťažkého strojárenstva o 48 %; tým bude o 248 % vyššia proti roku 1948;

5. v odvetví vozidiel a lietadiel

výroba vozidiel a lietadiel o 52 %; tým bude o 177 % vyššia proti roku 1948;

6. v odvetví presného strojárenstva

výroba presného strojárenstva o 67 %; tým bude o 185 % vyššia proti roku 1948;

v tom najmä

výroba valivých ložísk o 23 %; tým bude o 607 % vyššia proti roku 1948;

výroba traktorov o 17 %; tým bude o 71 % vyššia proti roku 1948;

7. v odvetví všeobecného strojárenstva

výroba všeobecného strojárenstva o 36 %; tým bude o 118 % vyššia proti roku 1948;

8. v odvetví chemickom

výroba chemického priemyslu o 29 %; tým bude o 110 % vyššia proti roku 1948;

v tom najmä

výroba dusíkatých hnojív o 50 %; tým bude o 106 % vyššia proti roku 1948;

výroba fosforečných hnojív o 18 %; tým bude o 33 % vyššia proti roku 1948;

výroba umelých vláken o 55 %; tým bude o 95 % vyššia proti roku 1948;

9. v odvetví stavebných hmôt a keramiky

výroba cementu o 29 %;

b) hrubá hodnota výroby ľahkého priemyslu sa v roku 1953 proti pôvodne určenej úlohe zvýši o 7 %; tým bude o 73 % vyššia proti roku 1948;

c) hrubá hodnota výroby potravinárskeho priemyslu sa v roku 1953 proti pôvodne určenej úlohe zvýši o 16 %; tým bude o 73 % vyššia proti roku 1948; v jednotlivých odvetviach potravinárskeho priemyslu sa pre rok 1953 proti pôvodne určeným úlohám zvyšujú predovšetkým

1. v odvetví cukrovarníckom

výroba rafinovaného cukru o 23 %; tým bude o 88 % vyššia proti roku 1948;

2. v odvetví pivovarníckom a sladovníckom

výstav piva o 11 %; tým bude o 59 % vyšší proti roku 1948;

3. v odvetví mliekárenskom

výroba mliekárenského masla a konzumného mlieka o 7 %.

Diel II.

Rozvoj pôdohospodárstva.

§ 5.

Úloha určená v § 7 zákona sa novo upravuje tak, že hrubá hodnota pôdohospodárskej výroby sa v roku 1953 proti pôvodne určenej úlohe zvýši o 10 %; tým bude o 53 % vyššia proti roku 1948. To sa dosiahne najmä zvýšením hektárových výnosov a úžitkovosti živočíšnej výroby, rozširovaním družstevnej veľkovýroby v jednotných roľníckych družstvách a lepším hospodárením štátneho sektoru.

§ 6.

Úlohy určené v § 8 zákona sa novo upravujú tak, že

A. vo výrobe rastlinnej sa v roku 1953 proti pôvodne určeným úlohám zvýši predovšetkým

1. výroba chlebového obilia o 13 %; tým bude o 13 % vyššia proti roku 1948;

2. výroba ľanu a konôp a 233 %; tým bude o 276 % vyššia proti roku 1948;

3. výroba repky a ostatných olejnín o 100 %; tým bude o 194 % vyššia proti roku 1948;

4. výroba tabaku o 43 %; tým bude o 76 % vyššia proti roku 1948;

5. výroba cukrovky o 29 %; tým bude o 60 % vyššia proti roku 1948;

tým bude hrubá hodnota rastlinnej výroby o 42 % vyššia proti roku 1948;

B. vo výrobe živočíšnej sa v roku 1953 zvýši predovšetkým

a) proti pôvodne určeným úlohám

1. celková výroba jatočného o 14 %; tým bude o 106 % vyššia proti roku 1948;

2. výroba mlieka o 4 %; tým bude o 94 % vyššia proti roku 1948;

3. výroba vajec o 5 %; tým bude o 87 % vyššia proti roku 1948;

b) proti roku 1948

výroba vlny o 256 %; tým bude hrubá hodnota živočíšnej výroby o 71 % vyššia proti roku 1948.

Diel III.

Rozvoj stavebníctva.

§ 7.

Úlohy určené v § 10 zákona sa novo upravujú tak, že hrubá hodnota stavebnej výroby sa v roku 1953 proti pôvodne určenej úlohe zvýši o 21 %; tým bude rozsah investičných stavieb o 200 % vyšší proti roku 1948. Pritom najmä

a) výroba stavebných dielcov a polotovarov sa v roku 1953 proti pôvodne určenej úlohe zvýši o 165 %;

b) typizácia stavieb, ktorá v roku 1950 robila 8 % stavebnej výroby, sa v roku 1953 zvýši na 25 %.

Diel IV.

Rozvoj dopravy.

§ 8.

Úlohy určené v §§ 11 a 12 zákona sa novo upravujú potiaľ, že výkon

a) v železničnej doprave nákladnej sa v roku 1953 proti pôvodne určenej úlohe zvýši o 27 %; tým bude o 69 % vyšší proti roku 1948;

b) v cestnej doprave sa v roku 1953 proti roku 1950 zvýši o 53 % v preprave tovaru a o 35 % v preprave osôb.

Tretia časť.

Rozvoj hmotnej a kultúrnej úrovne ľudu.

§ 9.

Úlohy určené v § 15 zákona sa novo upravujú potiaľ, že úhrnná sociálna a súkromná spotreba, v ktorej sa bezprostredne prejaví vzostup životnej úrovne, sa v roku 1953 proti pôvodne určenej úlohe zvýši priemerne na hlavu o 9 % a proti roku 1948 o 49 % za predpokladu plánovaného vzostupu produktivity práce.

§ 10.

Úlohy určené v §§ 16 až 20 zákona sa novo upravujú potiaľ, že sa

a) ďalej rozvinú a zlepšia sociálne a zdravotné služby pre pracujúcich rozširovaním doterajších a budovaním nových sociálnych a zdravotníckych zariadení; najmä sa

1. počet miest v zariadeniach pre deti v roku 1953 proti pôvodne určenej úlohe zvýši na 642.000, aby sa uľahčil vstup žien do zamestnania; tým bude počet miest v zariadeniach pre deti o 251 % vyšší proti roku 1948;

2. počet osôb stravovaných v závodných jedálňach v priemyslových podnikoch zvýši tak, že v roku 1953 bude robiť 1,300.000;

b) zvýši v roku 1953 náklad kníh o 85 % proti roku 1950 ;

c) novostavbami zadováži v rokoch 1951 až 1953 pre pracujúcich, zvlášť v ťažkom priemysle, celkom 133.000 bytových jednotiek.

Štvrtá časť.

Predpoklady splnenia päťročného plánu.

Diel I.

Zvýšenie produktivity práce a hospodárnosti výroby.

§ 11.

Produktivita práce.

Úlohy určené v § 21 zákona sa novo upravujú potiaľ, že sa produktivita práce v roku 1953 proti roku 1948 zvýši v ťažkom priemysle o 64 %, v ľahkom priemysle o 59 % a v stavebníctve o 60 %.

§ 12.

Zvýšenie počtu pracujúcich.

Úlohy určené v § 22 zákona sa novo upravujú potiaľ, že počet osôb činných vo všetkých hospodárskych úsekoch s výnimkou pôdohospodárstva sa v roku 1953 proti roku 1948 zvýši o 780.000, t. j. o štvrtinu; v rokoch 1951 až 1953 vzrastie počet robotníkov a úradníkov o 550.000, pričom v ťažkom priemysle a v stavebníctve bude v týchto rokoch vzrast o 380.000.

Diel II.

Investície.

§ 13.

Úloha určená v § 24 zákona sa novo upravuje tak, že na zabezpečenie postupujúceho rozvoja hospodárstva sa v rokoch 1949 až 1953 proti pôvodne určeným investíciám v hodnote 336,2 miliardy Kčs vykonajú investície v úhrnnej hodnote 558 miliárd Kčs v cenách roku 1950.

Piata časť.

Úlohy päťročného plánu v oblastiach.

§ 14.

Hospodársky rozvoj Slovenska.

Úlohy určené v §§ 30 a 31 zákona sa novo upravujú tak, že

a) hrubá hodnota výroby ťažkého priemyslu sa v roku 1953 proti pôvodne určenej úlohe zvýši o 96 %; tým bude o 308 % vyššia proti roku 1948; v jednotlivých odvetviach ťažkého priemyslu sa pre rok 1953 proti pôvodne určeným úlohám zvyšujú predovšetkým

1. v odvetví banskom

ťažba v slovenských baniach o 68 %; tým bude o 143 % vyššia proti roku 1948;

2. v odvetví hutníckom

výroba hutná o 75 %; tým bude o 107 % vyššia proti roku 1948;

3. v odvetví ťažkého strojárenstva

výroba ťažkého strojárenstva o 418%; tým bude o 1.076% vyššia proti roku 1948;

b) hrubá hodnota výroby ľahkého priemyslu sa v roku 1953 proti pôvodne určenej úlohe zvýši o 15 %; tým bude o 83 % vyššia proti roku 1948;

c) hrubá hodnota výroby potravinárskeho priemyslu sa v roku 1953 proti pôvodne určenej úlohe zvýši o 19 %; tým bude o 120 % vyššia proti roku 1948.


Šiesta časť.

Záverečné ustanovenie.

§ 15.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykonajú ho všetci členovia vlády.


Zápotocký v. r.

Široký v. r.

Fierlinger v. r.

Dr. Ševčík v. r.

arm. gen. Svoboda v. r.

Dr. Dolanský v. r.

arm. gen. Dr. Čepička v. r.

Dr. Gregor v. r.

Nosek v. r.

Kopřiva v. r.

Kabeš v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Dr. Rais v. r.

Kopecký v. r.

Kliment v. r.

Jonáš v. r.

Ďuriš v. r.

Krajčír v. r.

Petr v. r.

Dr. Ing. Šlechta v. r.

Dr. Neuman v. r.

Erban v. r.

Plojhar v. r.

Ing. Jankovcová v. r.