Nariadenie vlády č. 31/1951 Zb.Nariadenie o styku štátnych úradov a iných orgánov s úradmi a orgánmi cudzích štátov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1951-31
Čiastka 20/1951
Platnosť od 24.04.1951
Účinnosť od 24.04.1951
Aktuálne znenie 24.04.1951

31.

Vládne nariadenie

zo dňa 10. apríla 1951

o styku štátnych úradov a iných orgánov s úradmi a orgánmi cudzích štátov.

Vláda Československej republiky nariaďuje so súhlasom prezidenta republiky podľa § 1 ústavného zákona č. 47/1950 Sb., o úpravách v organizácii verejnej správy:


§ 1.

Účelom nariadenia je jednotne určiť postup v styku štátnych úradov a iných orgánov s úradmi a orgánmi cudzích štátov presnou úpravou pôsobnosti ministerstiev a iných orgánov.

§ 2.

(1) Štátne úrady a iné orgány, ako aj ich predstavitelia stýkajú sa s úradmi a orgánmi cudzích štátov v zahraničí, ako aj s ich predstaviteľmi prostredníctvom Ministerstva zahraničných vecí.

(2) Ministerstvo zahraničného obchodu a jeho predstavitelia stýkajú sa v medziach svojej pôsobnosti s úradmi a orgánmi cudzích štátov v zahraničí, ako aj s ich predstaviteľmi bezprostredne. Úrady a orgány podliehajúce Ministerstvu zahraničného obchodu, ako aj ich predstavitelia stýkajú sa v medziach svojej pôsobnosti s úradmi a orgánmi cudzích štátov v zahraničí, ako aj s ich predstaviteľmi prostredníctvom Ministerstva zahraničného obchodu.

(3) Pri styku s úradmi a orgánmi cudzích štátov v zahraničí, ako aj s ich predstaviteľmi iný postup, než ako je určený v odseku 1 a 2, je prípustný iba na základe osobitného ustanovenia zákona, alebo platnej medzinárodnej smluvy, uzavretej Československou republikou, alebo na základe osobitného povolenia Ministerstva zahraničných vecí, poprípade - pokiaľ ide o styky podľa odseku 2 - Ministerstva zahraničného obchodu.

§ 3.

(1) Štátne úrady a iné orgány, ako aj ich predstavitelia stýkajú sa s diplomatickými zastupiteľskými úradmi cudzích štátov pôsobiacimi na území Československej republiky, ako aj s ich predstaviteľmi prostredníctvom Ministerstva zahraničných vecí; bezprostredný styk je prípustný iba po predchádzajúcom súhlase Ministerstva zahraničných vecí.

(2) Ministerstvo zahraničného obchodu a jeho predstavitelia stýkajú sa v medziach svojej pôsobnosti s diplomatickými zastupiteľskými úradmi cudzích štátov pôsobiacimi na území Československej republiky, ako aj s ich predstaviteľmi, najmä s ich obchodnými pridelencami, bezprostredne. Úrady a orgány podliehajúce Ministerstvu zahraničného obchodu, ako aj ich predstavitelia stýkajú sa v medziach svojej pôsobnosti s diplomatickými zastupiteľskými úradmi cudzích štátov pôsobiacimi na území Československej republiky, ako aj s ich predstaviteľmi, najmä s ich obchodnými pridelencami, prostredníctvom Ministerstva zahraničného obchodu; bezprostredný styk je prípustný iba po predchádzajúcom súhlase Ministerstva zahraničného obchodu.

(3) Ministerstvo zahraničného obchodu podá Ministerstvu zahraničných vecí bezodkladne zprávu o každej zásadnej otázke obchodnepolitickej povahy, ktorá sa vyskytne pri stykoch podľa odseku 2.

§ 4.

Ministerstvo národnej obrany a jeho predstavitelia stýkajú sa v medziach svojej pôsobnosti s vojenskými, leteckými a námornými pridelencami diplomatických zastupiteľských úradov cudzích štátov pôsobiacich na území Československej republiky bezprostredne; podrobnosti postupu upraví minister národnej obrany po dohode s ministrom zahraničných vecí.

§ 5.

(1) Ak štátny úrad alebo iný orgán alebo ich predstavitelia dostanú od úradov a orgánov cudzích štátov v zahraničí alebo od diplomatických zastupiteľských úradov pôsobiacich na území Československej republiky alebo od ich predstaviteľov akékoľvek písomné podanie, zašlú ho bezodkladne spolu so všetkými spismi a údajmi týkajúcimi sa veci Ministerstvu zahraničných vecí, poprípade - pokiaľ ide o veci zahraničného obchodu - Ministerstvu zahraničného obchodu. Podanie vybaví podľa pôsobnosti Ministerstvo zahraničných vecí alebo Ministerstvo zahraničného obchodu.

(2) V prípade osobnej intervencie predstaviteľov úradov a orgánov cudzích štátov v zahraničí alebo diplomatických zastupiteľských úradov cudzích štátov pôsobiacich na území Československej republiky, štátne úrady a iné orgány a ich predstavitelia sú povinní bez toho, že by pristúpili k vybaveniu veci, obmedziť sa na vysvetlenie, že sa predstavitelia cudzích štátov majú obracať bezprostredne na Ministerstvo zahraničných vecí, poprípade - vo veciach zahraničného obchodu - na Ministerstvo zahraničného obchodu, a o veci podať bezodkladne zprávu Ministerstvu zahraničných vecí, poprípade Ministerstvu zahraničného obchodu.

§ 6.

(1) Štátne úrady a iné orgány, ako aj ich predstavitelia stýkajú sa s konzulárnymi zastupiteľskými úradmi cudzích štátov pôsobiacimi na území Československej republiky, ako aj s ich predstaviteľmi prostredníctvom úradu na to určeného. Pokiaľ ide o konzulárne zastupiteľské úrady cudzích štátov, ktoré majú sídlo v Bratislave, za tento úrad sa určuje Úrad predsedníctva Sboru povereníkov v Bratislave.

(2) Ak sa na štátny úrad alebo iný orgán alebo na ich predstaviteľov obráti konzulárny zastupiteľský úrad cudzieho štátu alebo jeho predstavitelia s akýmkoľvek podaním, oznámením alebo žiadosťou, predložia ich bezodkladne a bez toho, že by pristúpili k vybaveniu veci, spolu so všetkými spismi a údajmi veci sa týkajúcimi, úradu uvedenému v odseku 1.

(3) Iný postup, než je určený v odseku 1 a 2, je prípustný iba na základe osobitného ustanovenia zákona alebo platnej medzinárodnej smluvy uzavretej Československou republikou.

§ 7.

Postup pri stykoch, určený v § 5 a v § 6 ods. 2, nevzťahuje sa na obstarávanie bežných potrieb denného života so strany predstaviteľov a zamestnancov úradov a orgánov cudzích štátov, pokiaľ títo vystupujú ako súkromné osoby, pokiaľ to nepresahuje obvyklé medze a nie je vyhradené osobitnému orgánu zriadenému na tento účel.

§ 8.

Podrobné vymedzenie postupu pri stykoch podľa tohto nariadenia prislúcha ministrovi zahraničných vecí, poprípade - vo veciach zahraničného obchodu - ministrovi zahraničného obchodu.

§ 9.

Porušenie ustanovení tohto nariadenia stíha sa trestne i disciplinárne.


§ 10.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykonajú ho všetci členovia vlády.


Gottwald v. r.

Zápotocký v. r.

Široký v. r.

Kopecký v. r.

Fierlinger v. r.

Kliment v. r.

Dr. Ševčík v. r.

Jonáš v. r.

arm.gen. Svoboda v. r.

Ďuriš v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Krajčír v. r.

arm.gen.Dr. Čepička v. r.

Petr v. r.

Dr. Gregor v. r.

Dr.Ing. Šlechta v. r.

Nosek v. r.

Dr. Neuman v. r.

Kopřiva v. r.

Erban v. r.

Kabeš v. r.

Plojhar v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Dr. Rais v. r.