Zákon č. 29/1951 Zb.Zákon, ktorým sa určuje štátny rozpočet Československej republiky na rok 1951 (rozpočtový zákon na rok 1951)

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1951-29
Čiastka 18/1951
Platnosť od 14.04.1951 do31.12.1951
Účinnosť od 01.01.1951 do31.12.1951
Znenie 01.01.1951

29.

Zákon

zo dňa 22. marca 1951,

ktorým sa určuje štátny rozpočet Československej republiky na rok 1951 (rozpočtový zákon na rok 1951).

Národné shromaždenie Československej republiky usnieslo sa na tomto zákone:


Prvá časť.

Všeobecné ustanovenia.

§ 1.

Určenie výšky štátneho rozpočtu.

(1) Štátny rozpočet na rok 1951 tvorí

a) rozpočet štátnej správy (skupina I.); jej výdavky sa určujú sumou 114.451,057.000 Kčs a príjmy sú rozpočítané sumou 166.520,133.000 Kčs, takže vyplýva prebytok 52.069,076.000 Kčs;

b) rozpočet štátneho dlhu (skupina II.); jeho výdavky sa určujú sumou 4.787,000.000 Kčs;

c) rozpočet Ústrednej národnej poisťovne (skupina III.) so schodkom v nemocenskom a dôchodkovom poistení 3.608,629.000 Kčs;

d) štátny prídel Fondu znárodneného hospodárstva (skupina IV.); určuje sa sumou 43.400,000.000 Kčs.

(2) Po odpočítaní výdavkov rozpočtu štátneho dlhu, schodku rozpočtu Ústrednej národnej poisťovne a štátneho prídelu Fondu znárodneného hospodárstva od prebytku rozpočtu štátnej správy vyplýva prebytok štátneho rozpočtu 273,447.000 Kčs.

(3) Vo výdavkoch rozpočtov uvedených v odseku 1 písm. a) a c) sú obsiahnuté výdavky na investície, ktoré robia - okrem príspevku 11.600,000.000 Kčs na investície Fondu bytového hospodárstva - v rozpočte štátnej správy 21.400,000.000 Kčs a v rozpočte Ústrednej národnej poisťovne 778,186.000 Kčs.

(4) V prílohe k tomuto zákonu sú uverejnené celkové sostavy štátneho rozpočtu.

§ 2.

Zásada hospodárnosti.

Štátne výdavky možno uskutočňovať len na nutné potreby. Tieto potreby možno uspokojovať len v nevyhnutnom rozsahu, účelne a hospodárne.

Druhá časť.

Použitie rozpočtovných úverov.

§ 3.

Použitie úverov na určené účely a do určenej výšky.

Prostriedky určené štátnym rozpočtom (ďalej len „úvery“) smú sa použiť len na úhradu tých výdavkov a len do tej výšky, ako určuje štátny rozpočet; na úhradu iných výdavkov možno úvery použiť, len ak pripúšťajú tak ustanovenia §§ 9 a 10.

§ 4.

Časové použitie úverov.

Úvery možno použiť len do konca roku 1951 a len na úhradu výdavkov sročných do konca tohto roku. Výnimky určí vláda nariadením.

§ 5.

Použitie investičných úverov.

Investičné úvery možno použiť len na úhradu investícií zaradených na rok 1951 do vykonávacích plánov jednotného hospodárskeho plánu, a to do výšky súm určených týmito plánmi, ako aj na úhradu nedoplatkov za práce a dodávky vykonané v čase od oslobodenia do konca roku 1950. To isté platí obdobne aj o príspevkoch na investície poskytovaných štátnou správou.

§ 6.

Použitie úverov určených na výskumníctvo.

Úvery určené na výskumníctvo možno na úhradu príspevkov podľa voľnej úvahy a na úhradu výdavkov na úlohy neobsiahnuté vo vykonávacom pláne výskumu použiť len po predchádzajúcom prejednaní s Ústredím výskumu a technického rozvoja. Toto ustanovenie neplatí pre výskumníctvo vojenskej správy.

Tretia časť.

Zmeny rozpočtovných úverov a prekročenie rozpočtu.

§ 7.

Viazanie úverov určených v rozpočtoch národných výborov na úhradu úloh, ktoré odpadly.

Ak odpadne úloha, na ktorú bol zaradený úver v rozpočte národného výboru, urobí dohliadací národný výbor opatrenie, aby sa tento úver viazal ako úspora; ak ide o úver v rozpočte krajského národného výboru alebo o opatrenie všeobecnej povahy, urobí tak na návrh kompetentného ústredného úradu Ministerstvo vnútra po dohode s Ministerstvom financií.

§ 8.

Prekročenie úverov pri nových alebo vyšších súvzťažných príjmoch.

Úvery môžu byť výnimočne prekročené, ak sú vyššie výdavky vyrovnané príjmami, s ktorými sa nepočíta v štátnom rozpočte, poprípade vyššími príjmami než sa v štátnom rozpočte počítalo, pokiaľ príjmy sú s vyššími výdavkami v príčinnej súvislosti.

§ 9.

Presuny úverov.

(1) Ak má byť uspokojená nutná potreba a ak nie je pre jej úhradu nijaký úver alebo ak nedostačuje úver príslušnej účtovej skupiny alebo podskupiny, môže byť výdavok uhradený úsporami v úveroch iných účtových skupín alebo podskupín (presun úveru, ďalej len „presun“). Na národnom výbore sa vykonávajú presuny za predpokladov predchádzajúcej vety predovšetkým v jeho rozpočte.

(2) Presuny sú prípustné zásadne len v rámci tej istej kapitoly.

(3) Úvery určené na úhradu osobných nákladov (účtová trieda 3) nesmú sa použiť na úhradu iných výdavkov a naopak. Výnimky z tohto ustanovenia povoľuje vláda.

(4) Rozpočty Ústredného národného výboru a obvodných národných výborov hlavného mesta Prahy sa posudzujú pri vykonávaní presunov ako jeden rozpočet.

(5) Vláda vydá nariadením podrobnejšie predpisy na vykonanie ustanovení predchádzajúcich odsekov, ktorými najmä

a) obmedzí prípustnosť presunov,

b) určí výnimky z ustanovenia odseku 2 pre rozpočty národných výborov,

c) určí, v ktorých prípadoch možno vykonávať presuny úverov medzi rozpočtami jednotlivých národných výborov navzájom, poprípade medzi rozpočtami národných výborov a ústredných úradov,

d) upraví postup pri požadovaní, schvaľovaní a vykonávaní presunov.

§ 10.

Zmeny investičných úverov.

(1) Vláda urobí potrebné finančné opatrenia, aby sa zabezpečilo vykonávanie investícií v prípadoch, kde je nesúlad medzi schválenými vykonávacími plánmi a investičnými úvermi jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu.

(2) Ak sa zmenia v rozpočtovnom roku podľa príslušných predpisov vykonávacie plány investícií, urobí orgán, ktorý zmenu vykonal, opatrenie o úhrade podľa ustanovení tohto zákona, poprípade dá na také opatrenie podnet.

(3) Ustanovenia predchádzajúcich odsekov platia obdobne o príspevkoch na investície poskytovaných štátnou správou.

§ 11.

Prekročenie úverov kapitol.

Na výdavky, ktoré nemôžu byť uhradené niektorým zo spôsobov uvedených v §§ 8 až 10, je potrebný predchádzajúci súhlas vlády a dodatočný súhlas Národného shromaždenia. Vláda určí nariadením, v ktorých prípadoch nie je potrebný jej predchádzajúci súhlas.

§ 12.

Úhrada nepredvídaných výdavkov z vyšších príjmov.

Vláda môže použiť vyššie dosiahnuté príjmy na úhradu výdavkov, ktoré vzniknú z nepredvídaných úloh; na to si vyžiada dodatočný súhlas Národného shromaždenia.

Štvrtá časť.

Ustanovenia o niektorých príjmoch.

§ 13.

Vyberanie náhradných prirážok k priamym daniam.

Ustanovenia zákona č. 274/1949 Sb., o vyberaní náhradných prirážok k priamym daniam na daňový rok 1950, platia obdobne na daňový rok 1951.

§ 14.

Vyberanie dávok a poplatkov miestnymi národnými výbormi.

(1) Miestne národné výbory sú povinné vyberať všetky vhodné a účelné dávky a poplatky, a to dávky a poplatky so sadzbami vyjadrenými v menových jednotkách najvyššími sadzbami uvedenými vo vzorných pravidlách v znení predpisov ich meniacich a doplňujúcich. Pri dávke od psov sa však povinnosť vyberať dávku najvyššími sadzbami vzťahuje len na hlavné mesto Prahu; Ministerstvo financií po dohode s Ministerstvom vnútra môže ustanoviť smernicami prípadné odchýlky v predmete a sadzbách tejto dávky.

(2) Rozhodnúť o tom, ktoré dávky a poplatky sú vhodné a účelné, prislúcha dohliadaciemu národnému výboru (úradu). Jemu tiež prislúcha posúdiť primeranosť sadzieb dávok a poplatkov, sadzby ktorých nie sú vyjadrené vo vzorných pravidlách menovými jednotkami, a primeranosť sadzieb dávky od psov.

(3) Ak nevyhovie miestny národný výbor povinnosti uloženej mu v odseku 1, a to ani v lehote určenej dohliadacím národným výborom (úradom), urobí dohliadací národný výbor (úrad) opatrenie, ktorým vyberanie vhodných a účelných dávok a poplatkov zavedie a určí aj ich sadzby. Taktiež určí ich sadzby, ak miestny národný výbor určil sadzby v neprimeranej výške. Proti opatreniu dohliadacieho národného výboru nemožno sa odvolať.

(4) Ministerstvo financií ustanoví po dohode s Ministerstvom vnútra smernicami, akým spôsobom a v akých sadzbách majú národné výbory vyberať dávku z útraty (vo verejných zábavných miestnostiach, poprípade v miestnostiach prepychových alebo v miestnostiach odchyľujúcich sa od obvyklého spôsobu prevádzky a pod.) v miestach, kde sa taká dávka vyberá. Ustanovenie odseku 3 platí obdobne.

(5) Až do novej úpravy vyberá sa vodné (osobitné, všeobecné i poplatky za vodomery) aj v obciach, kde je zriadený komunálny podnik vodovodný. Ministerstvo financií urobí po dohode s Ministerstvom vnútra a s Ministerstvom stavebného priemyslu opatrenie, aby bolo vodné za čas od 1. januára 1951 až do novej úpravy odvádzané orgánu, ktorý je poverený starostlivosťou o zásobovanie vodou.

§ 15.

Úľavy na pozemkovej dani.

Minister financií sa splnomocňuje, aby

a) upustil od vyrubenia dosiaľ nepredpísanej pozemkovej dane podľa zákona o priamych daniach z pozemkov, ktoré sú národným alebo družstevným majetkom alebo na ktorých hospodári štát, národné alebo komunálne podniky alebo družstvá;

b) odpustil nedoplatky na právoplatne predpísanej pozemkovej dani v prípadoch uvedených pod písm. a).

Piata časť.

Ustanovenia o niektorých opatreniach.

§ 16.

Úhrada výdavkov na nové úlohy ukladané národným výborom ústrednými úradmi.

Ak ústredné úrady ukladajú národným výborom nové úlohy, na ktoré nie je v rozpočtoch národných výborov vôbec alebo plne pamätované, sú povinné urobiť vopred opatrenie na zabezpečenie príslušnej úhrady a toto opatrenie oznámiť národným výborom.

§ 17.

Výkazy predpokladaných výdavkov a príjmov a výkazy o výsledkoch hospodárenia.

(1) Národné výbory a poukazovacie úrady sostavujú a predkladajú výkazy predpokladaných výdavkov a príjmov, ako aj výkazy o výsledkoch finančného hospodárenia za uplynulé obdobie.

(2) Ustanovenie predchádzajúceho odseku platí obdobne pre Ústrednú národnú poisťovňu, Fond znárodneného hospodárstva a ďalšie fondy, ktoré určí Ministerstvo financií.

(3) Ministerstvo financií

a) určí po dohode so Štátnym úradom plánovacím spôsob sostavovania a prejednávania výkazov predpokladaných výdavkov a príjmov;

b) upravuje výšku predpokladaných výdavkov a môže vydať smernice pre orgány ním poverené na vykonávanie tejto úpravy;

c) určí po dohode so Štátnym úradom plánovacím a Najvyšším účtovným kontrolným úradom spôsob sostavovania a prejednávania výkazov o výsledkoch finančného hospodárenia.

(4) Pri opatreniach podľa odseku 3 postupuje Ministerstvo financií, pokiaľ ide o národné výbory, po dohode s Ministerstvom vnútra a pokiaľ ide o Ústrednú národnú poisťovňu, po dohode s Ministerstvom práce a sociálnej starostlivosti.

§ 18.

Pokladničné opatrenia.

Minister financií sa splnomocňuje, aby

a) zadovažoval prechodnými pôžičkami peňažné prostriedky na vyrovnanie prechodných schodkov, vyplývajúcich z časovej neshody medzi príjmami a výdavkami;

b) vykonal úverové operácie potrebné na prolongáciu, konverziu alebo na zaplatenie vnútorných alebo zahraničných štátnych dlhov sročných v roku 1951 a na uhradenie výdavkov spojených s týmito úverovými operáciami;

c) vydal bezúročné a na videnie sročné štátne dlhopisy podľa dohody o Medzinárodnom menovom fonde, vyhlásenej pod č. 68/1946 Sb., a podľa dohody o Medzinárodnej banke pre obnovu a rozvoj, vyhlásenej pod č. 69/1946 Sb.;

d) vykonal úverové operácie na splnenie záväzkov, ktoré vyplývajú zo štátnych dlhopisov vydaných podľa ustanovenia písm. c) alebo podľa obdobných splnomocňovacích predpisov v minulých rokoch;

e) poskytoval počas roku preddavky na prídel Fondu znárodneného hospodárstva a preddavky Ústrednej národnej poisťovni;

f) usporiadal pôžičky a iné záväzky investičnej povahy, ktoré priamo alebo nepriamo zaťažujú štátnu správu alebo zariadenie štátnej správy, určil podmienky tohto usporiadania a zadovážil poprípade potrebnú úhradu vydaním štátnych dlhopisov.

§ 19.

Neprípustnosť započítania pohľadávok proti štátu.

Dlžník nemôže svoj zaväzok voči štátu uhradiť započítaním svojej pohľadávky proti štátu.

§ 20.

Prejímanie záruk.

Minister financií sa splnomocňuje, aby - pokiaľ nie je osobitnými predpismi ustanovené inak - prejímal v roku 1951 štátne záruky za pôžičky poskytnuté na splnenie nevyhnuteľných verejných úloh; zprávu o prevzatých štátnych zárukách podá Národnému shromaždeniu do 30. júna 1952.

§ 21.

Zisťovanie rozpočtových dôsledkov zákonných a iných opatrení.

Pri návrhoch zákonov, zákonov Slovenskej národnej rady, vládnych nariadení, nariadení ministrov a nariadení Sboru povereníkov (povereníkov), vládnych usnesení, usnesení Sboru povereníkov, vyhlášok a pri všetkých iných opatreniach ústredných úradov treba s najväčšou zodpovednosťou zvážiť aj ich hospodárske a finančné dôsledky. Dôsledky týchto opatrení pre výdavky alebo príjmy štátneho rozpočtu treba vyčísliť a výpočet pripojiť k návrhu opatrenia. Ak pripúšťa povaha navrhovaného opatrenia zavedenie nových príjmov, treba tieto nové príjmy vždy navrhnúť.

§ 22.

Zaťažovanie štátnych rozpočtov budúcich rokov.

Vláda určí, v ktorých prípadoch je potrebný predchádzajúci súhlas nadriadeného úradu (orgánu) alebo Ministerstva financií na opatrenia, ktoré časovo presahujú schválený štátny rozpočet a svojimi dôsledkami ho zaťažujú alebo by mohly zaťažovať v budúcich rokoch.

Šiesta časť.

Dočasné vedenie štátneho hospodárenia v roku 1952.

§ 23.

(1) Vláda urobí vhodné opatrenia pre štátne hospodárenie v čase od 1. januára 1952 do vyhlásenia rozpočtového zákona na rok 1952, najneskoršie však do 31. marca 1952, ak nebude rozpočtový zákon na uvedený rok vyhlásený do 31. decembra 1951.

(2) Ak urobí vláda opatrenia podľa odseku 1, môžu sa počas ich platnosti uskutočňovať len výdavky na úlohy vyplývajúce zo zákona alebo založené na právnych tituloch, ďalej na úlohy, splnenie ktorých vyžaduje nerušený chod štátnej správy alebo neodkladný verejný záujem.

(3) Investície môžu byť počas platnosti opatrení urobených podľa odseku 1 uskutočňované len v rámci vykonávacieho plánu.

(4) Pokiaľ z odsekov 1 a 2 nevyplýva inak, postupuje sa počas platnosti opatrení urobených podľa odseku 1 obdobne podľa príslušných ustanovení tohto zákona.

(5) Výdavky a príjmy za čas dočasného vedenia štátneho hospodárenia treba po vyhlásení rozpočtového zákona na rok 1952 definitívne zúčtovať na jeho vrub, poprípade v jeho prospech.


Siedma časť.

Záverečné ustanovenia.

§ 24.

Pomer k zákonu o finančnom hospodárení národných výborov.

Týmto zákonom zostávajú nedotknuté ustanovenia § 19 ods. 1, §§ 20, 23 a 32 zákona č. 279/1949 Sb., o finančnom hospodárení národných výborov, a ustanovenia vládneho nariadenia č. 75/1950 Sb., o rozpočtoch a záverečných účtoch národných výborov.

§ 25.

Zrušenie fondu pre zmiernenie škôd spôsobených mimoriadnym suchom v roku 1947.

(1) Zákon č. 83/1948 Sb., o zriadení fondu pre zmiernenie škôd spôsobených mimoriadnym suchom v roku 1947 v odbore pôdohospodárstva a výživy, sa zrušuje.

(2) Preddavky poskytnuté fondu zo štátnej pokladnice, ktoré neboly uhradené príjmami fondu do 31. decembra 1950, sa odpisujú; príjmy fondu uvedené v § 2 citovaného zákona pripadajú odo dňa 1. januára 1951 štátnej pokladnici.

(3) Minister financií sa splnomocňuje, aby urobil opatrenia súvisiace so zrušením fondu.

§ 26.

Zrušenie právnych predpisov o štátnych podnikoch.

(1) Zrušujú sa

a) zákon č. 404/1922 Sb., o úprave hospodárenia v štátnych závodoch, ústavoch a zariadeniach, ktoré prevahou nemajú plniť úlohy správne;

b) vládne nariadenie č. 206/1924 Sb., ktorým sa vykonáva zákon o úprave hospodárenia v štátnych závodoch, ústavoch a zariadeniach, ktoré prevahou nemajú plniť úlohy správne;

c) ustanovenia ostatných zákonov a vládnych nariadení o štátnych podnikoch, pokiaľ odporujú ustanoveniam platným pre zariadenia štátnej správy.

(2) Kompetentný minister urobí v rámci platných predpisov opatrenia, ktoré budú potrebné na ďalšie plnenie úloh, ktoré dosiaľ obstarávaly štátne podniky.

§ 27.

Zrušenie čl. IX uvádzacích ustanovení k zákonu o priamych daniach.

Čl. IX uvádzacích ustanovení k zákonu o priamych daniach sa zrušuje.

§ 28.

Usporiadanie fondov štátnych, štátom spravovaných a fondov pod štátnym dozorom.

Vláda dá preskúšať oprávnenosť všetkých fondov štátnych, štátom spravovaných a fondov pod štátnym dozorom a pokiaľ to uzná za účelné vydá smernice o ich zrušení a zlikvidovaní, poprípade o inej úprave. To isté platí o účelových imaniach akokoľvek vzniknutých a o základinách.

§ 29.

Účinnosť zákona.

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1951; vykoná ho minister financií po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Kabeš v. r.


Príloha zákona č. 29/1951 Sb.

ŠTÁTNY ROZPOČET ČESKOSLOVENSKEJ REPUBLIKY NA ROK 1951

OBSAH

Rozpočet štátnej správy (skupiny I.)

Strana
Celkový rozpočet výdavkov štátnej správy.............................................. 94
Celkový rozpočet príjmov štátnej správy................................................ 96
Celkový prehľad výdavkov štátnej správy podľa kapitol...................... 98
Celkový prehľad príjmov štátnej správy podľa kapitol........................ 100

Rozpočet štátneho dlhu (skupina II.)

Rozpočet Ústrednej národnej poisťovne (skupina III.)                           105

Štátny prídel Fondu znárodneného hospodárstva (skupina IV.)           113

Rozpočet štátnej správy (skupina I.)

Celkové rozpočty a prehľady

Vzor 01

Rozpočet štátneho dlhu (skupina II.)

Vzor 02

Rozpočet Ústrednej národnej poisťovne (skupina III.)

Vzor 03

Štátny prídel Fondu znárodneného hospodárstva (skupina IV.)

Vzor 04