Nariadenie vlády č. 27/1951 Zb.Nariadenie o vedení štátnej mzdovej politiky a zriadení štátnej mzdovej komisie

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1951-27

(v znení č. 60/1956 Zb.)

Čiastka 16/1951
Platnosť od 12.04.1951 do21.11.1963
Účinnosť od 23.12.1956 do21.11.1963
Zrušený 84/1963 Zb.
Znenie 23.12.1956

27.

Vládne nariadenie

zo dňa 3. apríla 1951

o vedení štátnej mzdovej politiky a zriadení štátnej mzdovej komisie.

Vláda Československej republiky nariaďuje so súhlasom prezidenta republiky podľa § 1 ústavného zákona č. 47/1950 Sb., o úpravách v organizácii verejnej správy, a podľa § 42 ods. 1 zákona č. 241/1948 Sb., o prvom päťročnom hospodárskom pláne rozvoja Československej republiky (zákona o päťročnom pláne):


§ 1.

Štátnou mzdovou politikou vedenou a vykonávanou po dohode s jednotnou odborovou organizáciou sa zabezpečí vytváranie správneho pomeru medzi rastom produktivity práce a vývojom miezd a platov tak, aby sa v rámci jednotného hospodárskeho plánu v súlade so všestranným rozvojom národného hospodárstva podporovala socialistická akumulácia, zvyšovaly reálne mzdy a tým i životná úroveň pracujúcich.

§ 2.

Pôsobnosť v odbore štátnej mzdovej politiky, ktorá podľa zákona č. 244/1948 Sb., o štátnej mzdovej politike, prislúcha dosiaľ Ministerstvu práce a sociálnej starostlivosti, budú vykonávať

a) Štátna mzdová komisia ako vrcholný orgán pre vedenie štátnej mzdovej politiky,

b) jednotlivé ústredné úrady ako orgány vykonávajúce mzdovú politiku podľa smerníc Štátnej mzdovej komisie v rámci mzdových fondov.

§ 3.

Na čele Štátnej mzdovej komisie je predseda vlády; členov komisie vymenúva a odvoláva vláda na návrh svojho predsedu. Práce Štátnej mzdovej komisie obstaráva sekretariát.

§ 4.

Štátna mzdová komisia vydáva podľa potrieb jednotného hospodárskeho plánu smernice pre vykonávanie štátnej mzdovej politiky a rozhoduje o základných mzdových opatreniach.

§ 5.

Jednotliví ministri sú v odbore svojej pôsobnosti zodpovední za vykonávanie mzdovej politiky v rámci smerníc vydaných vládou alebo Štátnou mzdovou komisiou. Ústredné úrady postupujú pri vykonávaní mzdovej politiky po dohode s príslušnými orgánmi Revolučného odborového hnutia. Bližšie predpisy o pôsobnosti ústredných úradov pri vykonávaní mzdovej politiky vydá vláda.

§ 6.

Za riadne vykonávanie mzdovej politiky podľa tohto nariadenia sú zodpovedné osoby, ktoré podľa príslušných organizačných predpisov zodpovedajú za riadne plnenie plánovaných úloh (napr. majstri, vedúci výroby, vedúci závodov, riaditelia podnikov a generálni riaditelia).

§ 7.

(1) Ciele štátnej mzdovej politiky sa zabezpečujú i dohovormi a dohodami medzi orgánmi jednotnej odborovej organizácie ako predstaviteľmi kolektívov pracujúcich a podnikmi alebo štátnymi orgánmi.

(2) Kolektívne smluvy uzavierajú medzi sebou zamestnanci a vedenia podnikov a určujú nimi ako povinnosti podnikov voči zamestnancom, najmä so stránky technického zlepšenia, organizácie práce a prehĺbenia sociálnej, zdravotnej a kultúrnej starostlivosti o zamestnancov na závode, tak i povinnosti zamestnancov voči podnikom, najmä v smere plnenia a prekročovania plánu, zvyšovania produktivity práce a zhospodárnenia výroby.

§ 8.

Národné výbory a iné orgány verejnej správy sú povinné podporovať vykonávanie štátnej mzdovej politiky podľa tohto nariadenia.

§ 9.

Opatrenia všeobecnej povahy v odbore štátnej mzdovej politiky sa vyhlasujú podľa potreby v úradnom liste.

§ 10.

Štátna mzdová komisia určí, od kedy a v akom rozsahu začnú jednotlivé ústredné úrady vykonávať pôsobnosť podľa tohto nariadenia; než sa tak stane, vykonáva ju Ministerstvo práce a sociálnej starostlivosti.


§ 11.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykonajú ho všetci členovia vlády.


Gottwald v. r.

Zápotocký v. r.

Široký v. r.

Fierlinger v. r.

Dr. Ševčík v. r.

arm. gen. Svoboda v. r.

Dr. Dolanský v. r.

arm. gen. Dr. Čepička v. r.

Dr. Gregor v. r.

Nosek v. r.

Kopřiva v. r.

Kabeš v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Dr. Rais v. r.

Kopecký v. r.

Kliment v. r.

Jonáš v. r.

Ďuriš v. r.

Krajčír v. r.

Petr v. r.

Dr. Ing. Šlechta v. r.

Dr. Neuman v. r.

Erban v. r.

Plojhar v. r.

Ing. Jankovcová v. r.