Nariadenie vlády č. 2/1951 Zb.Nariadenie o presunoch pôsobnosti v odbore roľníckeho úveru

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1951-2
Čiastka 2/1951
Platnosť od 29.01.1951 do19.09.1952
Účinnosť od 01.02.1951 do19.09.1952
Zrušený 45/1952 Zb.
Znenie 01.02.1951

2.

Vládne nariadenie

zo dňa 16. januára 1951

o presunoch pôsobnosti v odbore roľníckeho úveru.

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 8 ods. 4 zákona č. 280/1948 Sb., o krajskom zriadení, a podľa § 1 ods. 1 zákona č. 143/1949 Sb., o zmenách v organizácii verejnej správy a v pôsobnosti jej orgánov:


§ 1.

Prejímanie štátnej záruky za roľnícky úver a jeho príslušenstvo podľa § 8 zákona č. 43/1948 Sb., o roľníckom úvere (ďalej len „zákon“), sa prenáša v rozsahu ďalej uvedenom z pôsobnosti ministerstiev pôdohospodárstva a financií na krajské a okresné národné výbory.

§ 2.

Krajskému národnému výboru prislúcha prejímať štátnu záruku za roľnícky úver, poskytovaný

a) jednotným roľníckym družstvám, ak ide o úver

aa) dlhodobý (§ 5 zákona) do sumy 1,000.000 Kčs,

bb) krátkodobý (§ 4 zákona) nad sumu 250.000 Kčs do sumy 1,000.000 Kčs;

b) roľníkom uvedeným v § 2 písm. a), b) a d) zákona, pokiaľ výmera podniku nepresahuje 20 ha, ak ide o dlhodobý úver (§ 5 zákona), s výnimkou úveru na stavebné investície a na nákup pôdy, do sumy 50.000 Kčs.

§ 3.

Okresnému národnému výboru prislúcha prejímať štátnu záruku za roľnícky úver krátkodobý (§ 4 zákona), poskytovaný

a) jednotným roľníckym družstvám do sumy 250.000 Kčs,

b) roľníkom uvedeným v § 2 písm. a), b) a d) zákona, pokiaľ výmera podniku nepresahuje 20 ha, do sumy 50.000 Kčs.

§ 4.

Do súm uvedených v §§ 2 a 3 sa započítavajú nezaplatené pohľadávky s príslušenstvom z úveru už skôr poskytnutého.

§ 5.

Pôsobnosť okresných národných výborov podľa §§ 15 až 17 zákona, prenesená na ne z okresných roľníckych úverových komisií, zostáva nedotknutá.

§ 6.

Národné výbory kontrolujú, či sa roľnícke úvery, za ktoré prevzaly štátnu záruku, použily na účely, pre ktoré boly povolené, a starajú sa rovnako o to, aby pohľadávky z úverov boly splácané v určených lehotách. Tým nie je dotknutá kontrolná povinnosť veriteľských peňažných ústavov.

§ 7.

Vládne nariadenie č. 12/1950 Sb., o presunoch pôsobnosti v odbore roľníckeho úveru, sa zrušuje.


§ 8.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. februára 1951; vykonajú ho ministri pôdohospodárstva, vnútra a financií.


Zápotocký v. r.

Nosek v. r.

Kabeš v. r.

Ďuriš v. r.