Nariadenie č. 17/1951 Zb.Nariadenie o dozore a iných opatreniach na zabezpečenie ochrany rastlinnej výroby

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1951-17
Čiastka 11/1951
Platnosť od 13.03.1951 do31.03.1964
Účinnosť od 13.03.1951 do31.03.1964
Zrušený 61/1964 Zb.
Znenie 13.03.1951

17.

Nariadenie ministra pôdohospodárstva

zo dňa 27. februára 1951

o dozore a iných opatreniach na zabezpečenie ochrany rastlinnej výroby.

Minister pôdohospodárstva nariaďuje po dohode s príslušnými ministrami podľa § 30 ods. 2 zákona č. 188/1950 Sb., o zdokonalení rastlinnej výroby:


Diel I.

Oprávnenia a povinnosti dozorných orgánov.

§ 1.

(1) Ministerstvo pôdohospodárstva vykonáva všeobecný dozor na zachovávanie predpisov o ochrane rastlinnej výroby a dozerá najmä na to, aby podľa nich plnily svoje úlohy národné výbory.

(2) Orgány Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho, poprípade Výskumného ústavu pre lesnú výrobu, a ich pobočiek (ďalej len „kontrolné ústavy“), pokiaľ budú v osobitných prípadoch Ministerstvom pôdohospodárstva výkonom dozoru poverené, majú pri plnení sverenej úlohy rovnaké oprávnenia a povinnosti ako orgány Ministerstva pôdohospodárstva.

(3) Národné výbory vykonávajú v obvodoch svojej pôsobnosti všeobecný dozor na zachovávanie predpisov o ochrane rastlinnej výroby a plnia ostatné úlohy, ktoré im boly v odbore tejto ochrany sverené.

§ 2.

Dozorné orgány uvedené v § 1 (ďalej len „dozorné orgány“) sú oprávnené konať prehliadky pozemkov, poľnohospodárskych a lesných rastlín a ich častí, výrobkov rastlinného pôvodu a všetkých predmetov, ktoré boly s nimi v styku, ako i prostriedkov na ochranu rastlín a rastlinných výrobkov (ďalej len „prostriedky“), a to v skladištiach, dopravných zariadeniach a pod., ak je dôvodné podozrenie, že nie sú zachovávané predpisy o ochrane rastlinnej výroby.

§ 3.

(1) Dozorné orgány prizvú na prehliadku užívateľa pozemku, hospodárskej budovy, skladišťa alebo prevodzovne alebo jeho zástupcu, poprípade zástupcu dopravného podniku.

(2) Prehliadku obmedzia dozorné orgány na potrebné úkony a dbajú pritom na to, aby hospodársky chod podniku, najmä v doprave, bol čo najmenej rušený.

(3) Užívatelia pozemkov, hospodárskych budov, skladíšť alebo prevodzovní, poprípade ich zástupcovia, sú povinní umožniť dozorným orgánom výkon dozoru a poskytnúť im nutné údaje a potrebné pomôcky.

§ 4.

Dozorné orgány tiež kontrolujú, či pre hubenie škodcov rastlín sú uvádzané do obehu iba prostriedky úradne povolené a či zodpovedajú podmienkam, za ktorých boly povolené, najmä pokiaľ ide o účinnosť a nezávadnosť.

§ 5.

Dozorné orgány sú oprávnené brať podľa potreby vzorky poľnohospodárskych a lesných rastlín a ich častí, výrobkov rastlinného pôvodu i prostriedkov a zasielať ich na preskúšanie kontrolným ústavom, poprípade Štátnemu zdravotníckemu ústavu.

§ 6.

Dozorné orgány dbajú na to, aby boly urobené všetky opatrenia potrebné na úspešné hubenie škodcov rastlín alebo na zabránenie ich výskytu, rozširovania alebo zavlečenia; najmä dbajú na to, aby boly zachované predpisy o hubení škodcov rastlín.

Diel II.

Ohlasovacia povinnosť vyrábateľov.

§ 7.

(1) Vyrábatelia prostriedkov sú povinní skúšať vlastnosti každej vyrobenej serie prostriedkov, najmä pokiaľ ide o ich účinnosť proti škodcom rastlín.

(2) Vyrábatelia prostriedkov sú povinní hlásiť písomne každú vyrobenú seriu Ministerstvu pôdohospodárstva a odpisom upovedomiť kontrolný ústav, ktorý im Ministerstvo pôdohospodárstva označí. Hlásenie odošle vyrábateľ najneskoršie 14 dní pred uvedením serie do obehu.

§ 8.

Dozorné orgány vylúčia seriu vyrobených prostriedkov z uvedenia do obehu, ak zistia, že nie sú splnené podmienky udeleného povolenia. O zistených závadách upovedomia vyrábateľa a podajú o nich zprávu Ministerstvu pôdohospodárstva.

Diel III.

Vstupné miesta, kde sa vykonáva prehliadka dovážaných rastlín a rastlinných výrobkov.

§ 9.

Vstupné miesta, kde sa vykonáva prehliadka dovážaných rastlín a rastlinných výrobkov, sú:

A. Pri železničnej doprave:

všetky železničné hraničné priechody, v ktorých je colnica. Odchýlky môže určiť Ministerstvo pôdohospodárstva po dohode s Ministerstvom dopravy.

B. Pri cestnej preprave:

Radové číslo colnice:Okresný národný výbor:Miesto colnice:
1. Třeboň Halámky
2. České Velenice
3. Tachov Rozvadov
4. Cheb Vojtanov
5. Děčín Hřensko
6. Náchod Běloves
7. Mikulov Mikulov
8. Znojmo Hatě
9. Ostrava Bohumín
10. Krnov Krnov
11. Český Těšín Český Těšín
12. Bratislava Bratislava
13. Bratislava-okolie Rusovce
14. Komárno Komárno
15. Štúrovo Štúrovo
16. Modrý Kameň Slovenské Ďarmoty
17. Trebišov Slovenské Nové Mesto.

C. Pri leteckej doprave:

colnice v Prahe, Brne a Bratislave.

D. Pri poštovej doprave:

colnice v Prahe, Brne, Bratislave a v Košiciach.

E. Pri lodnej doprave:

colnice v Prahe, Mělníku, Děčíne, Ústí nad Labem, Bratislave a Komárne.

Diel IV.

Všeobecné a záverečné ustanovenia.

§ 10.

Dozorné orgány sú pri výkone svojej funkcie povinné zachovávať predpisy o ochrane slobody osobnej a domovej a predpisy o vstupe do podnikov, ako aj mlčanlivosť o skutočnostiach zistených pri skúškach, a zachovávať výrobné tajomstvá, o ktorých sa pri úradnej činnosti dozvedely.


§ 11.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Zápotocký v. r.

Ďuriš v. r.