Nariadenie vlády č. 15/1951 Zb.Nariadenie, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie k colnému zákonu

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1951-15
Čiastka 10/1951
Platnosť od 06.03.1951 do31.07.1954
Účinnosť od 06.03.1951 do31.07.1954
Zrušený 36/1953 Zb.
Znenie 06.03.1951

15.

Vládne nariadenie

zo dňa 6. februára 1951,

ktorým sa mení vykonávacie nariadenie k colnému zákonu.

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa colného zákona č. 114/1927 Sb.:


§ 1.

Ustanovenie § 219 vládneho nariadenia č. 168/1927 Sb., ktorým sa vykonáva colný zákon, v znení vládneho nariadenia č. 105/1949 Sb., sa mení a zneje:

㤠219.

Dane a dávky vyberané pri colnom prejednávaní tovaru.

(K § 108 c. z.)

(1) Z tovaru vymenovaného v odseku 2 (soznamy A a B), ktorý bol vyrobený z cukru repového (sacharózy) alebo z liehu (alkoholu etylnatého) alebo ktorý obsahuje cukor alebo alkohol ako prísadu, vyberá sa náhradná dávka za všeobecnú daň z cukru alebo náhradná dávka za všeobecnú daň z liehu.

(2) Ak nežiada strana výslovne, deklarujúc tovar, aby sa vyrubila náhradná dávka podľa skutočného obsahu alebo podľa skutočne použitého množstva cukru alebo alkoholu, vyrubí sa stála náhradná dávka, sadzba ktorej sa zistí tak, že sa platná sadzba všeobecnej dane z cukru repového (za 100 kg) alebo všeobecnej dane zo spotrebného liehu (za 1 liter alkoholu) násobí súčiniteľom uvedeným v týchto soznamoch:

A. Náhradná dávka za všeobecnú daň z cukru.

Sadz. čís.Druh tovaruSúčiniteľ pre výpočet stálej náhradnej dávkyVyrubovacia základňaTara pre vnútorné obaly
ex 2, ex 131 a ex 132Kávové náhradky a kávové konzervy, s prísadou cukru0.60 100 kgpre kartónové obaly 7 %, pre plechové škatule 10 %
ex 80Umelý med0.80 100 kg pre plechové škatule 10 %
ex 108Liehoviny s prísadou cukru (likéry, punče atď.) okrem likérových krémov 0.30 100 litrov
Likérové krémy 0.50
ex 126Kakaový prášok s cukrom0.60 100 kgpre debničky 15 %, pre plechové škatule 14 %, pre kartónové obaly 10 %

B. Náhradná dávka za všeobecnú daň z liehu.

Sadz. čís.Druh tovaruSúčiniteľ pre výpočet stálej náhradnej dávkyVyrubovacia základňaTara pre obaly
ex 109Vína alkoholu, ak majú viac než 15, najviac však 22.5 % objemových alkoholu7,50100 g alebo 100 litrovpre sudy 13 %
alebo
1,- za každý hektolitrový stupeň (liter) alkoholu nad 15 %objemových alkoholu vo víne
ex 630*)Lekárnický tovar obsahujúci alkohol 96.-100 litrov
632 Alkoholické aromatické treste 90.-
ex 633 Voňavky a kozmetické prostriedky, obsahujúce alkohol 90.-
*) Z lekárnického tovaru obsahujúceho alkohol môže sa vyrubiť náhradná dávka za všeobecnú daň z liehu podľa skutočného obsahu alkoholu udaného stranou, ak je zásielka doprevádzaná osvedčením vývozcu o obsahu alkoholu alebo ak je obsah alkoholu inak doložený a ak nie sú pochybnosti o správnosti údajov.

(3) Ministerstvo financií môže po dohode s kompetentnými ministerstvami meniť tieto soznamy vyhláškou uverejnenou v Sbierke zákonov.

(4) Ak sa vyrubuje stála náhradná dávka podľa váhy, vezme sa za základ vyrubenia váha, ktorá je základom výpočtu dovozného cla. Z tejto zásady platia tieto výnimky:

a) ak sa dováža tovar v obaloch, ktoré sa vyclievajú s tovarom, odpočíta sa od vyclievanej váhy tara, určená vo vyššie uvedených soznamoch a náhradná dávka sa vyrubí až zo zvyšku;

b) ak sa dováža tovar v obaloch, pre ktoré nie je určená v soznamoch tarová srážka, môže strana navrhnúť, aby sa zistila čistá váha tovaru a aby sa podľa nej vyrubila náhradná dávka;

c) papierový, staniolový a pod. bezprostredný obal započíta sa však pri výpočte náhradnej dávky vždy do váhy tovaru.

(5) Ak sa vyrubuje náhradná dávka podľa objemu tekutín (obsahu nádob), zistí sa tento objem spôsobom uvedeným vo vysvetlivkách k colnému sadzobníku (k sadz. čís. 108) pre zisťovanie objemu tekutín na vyrubenie všeobecnej dane z liehu.

(6) Ak žiada strana výslovne, deklarujúc tovar, aby sa vyrubila náhradná dávka podľa skutočného obsahu alebo podľa skutočne použitého množstva cukru alebo alkoholu, vezme colný orgán z každého druhu tovaru vzorku aspoň 200 g, zaistí jej totožnosť s dovážaným tovarom a zašle ju na rozbor výskumnému ústavu určenému Ministerstvom financií. Strana nemá vplyv ani na výber vzorky ani na spôsob, akým sa má vziať, taktiež nie je oprávnená upravovať akokoľvek tovar pred vzatím vzorky alebo žiadať o takú úpravu. Trovy za dopravu a za rozbor vzorky uhradzuje strana. Náhradná dávka za všeobecnú daň z cukru alebo z liehu sa vyrubí sadzbou všeobecnej dane z cukru repového alebo sadzbou všeobecnej dane zo spotrebného liehu, platnou v čase colného prejednania.

(7) Ak navrhne strana, aby sa náhradná dávka vyrubila spôsobom uvedeným v predchádzajúcom odseku, a ak žiada, aby tovar bol vyclený ešte pred vykonaním rozboru a ihneď prepustený do voľného obehu, vyrubí sa zatiaľ stála náhradná dávka podľa odseku 2 s výhradou, že bude dodatočne upravená. Len čo colnica dostane nález o rozbore, upraví podľa neho predbežne vyrubenú a vybratú dávku a vráti prípadný preplatok po srážke trov alebo vyrubí doplatok s trovami.“


§ 2.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister financií.


Zápotocký v. r.

Kabeš v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Z lekárnického tovaru obsahujúceho alkohol môže sa vyrubiť
náhradná dávka za všeobecnú daň z liehu podľa skutočného obsahu
alkoholu udaného stranou, ak je zásielka doprevádzaná
osvedčením vývozcu o obsahu alkoholu alebo ak je obsah alkoholu
inak doložený a ak nie sú pochybnosti o správnosti údajov.
------------------------------------------------------------------