Nariadenie č. 123/1951 Zb.Nariadenie o drobných úpravách hraníc mestských obvodoch hlavného mesta Prahy

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1951-123
Čiastka 54/1951
Platnosť od 29.12.1951 do16.05.1954
Účinnosť od 01.01.1952 do16.05.1954
Zrušený 23/1954 Zb.
Znenie 01.01.1952

123.

Nariadenie ministra vnútra

zo dňa 12. decembra 1951

o drobných úpravách hraníc mestských obvodov hlavného mesta Prahy.

Minister vnútra nariaďuje po dohode s ministrami spravodlivosti a financií podľa § 2 ods. 1 zákona č. 76/1949 Sb., o organizácii správy v hlavnom meste Prahe:


Čl. I.

Hranice mestských obvodov, určené vládnym nariadením č. 79/1949 Sb., o rozdelení územia hlavného mesta Prahy na účely verejnej správy, menia sa v podrobnostiach takto:

1. Z mestského obvodu Praha 4 sa prevádza do obvodu Praha 5

a) územie obsahujúce pozemky parc. č. 354 až 372 a parc. č. 458 až 462, kat. územia Motol;

b) územie obsahujúce z kat. územia Smíchov pozemky parc. č. 4200 až 4204, 4206, 4207, 4209 až 4214, 4216, 4217, 4222 až 4226 a časť pozemku parc. č. 4813 od štvormedzia pozemkov parc. č. 2481 a 2496 v Břevnove a parc. č. 4813, 4814 na Smíchove, po štvormedzie pozemkov parc. č. 4217, 4221, 4224 a 4813 na Smíchove.

2. Z mestského obvodu Praha 6 sa prevádzajú do obvodu Praha 5 celé pozemky parc. č. 360-365, 376-383, 645-647 a časti verejného majetku parc. č. 642 a 644 kat. územia Veleslavín západne od kolmice, vedúcej zo štvormedzia pozemkov parc. č. 354, 642, 644 a 645 na kat. hranicu Břevnov-Veleslavín v ulici „Na Petřinách“.

3. Z mestského obvodu Praha 9 sa prevádza do obvodu Praha 10 územie, obsahujúce celé pozemky parc. č. 35 až 38 a 506 kat. územia Hrdlořezy.

4. Z mestského obvodu Praha 9 sa prevádza do obvodu Praha 11 územie, obsahujúce z kat. územia Vysočany celé pozemky parc. č. 1905, 1909 až 1913, 1916 a časti pozemkov parc. č. 2101 a 2102.

5. Z mestského obvodu Praha 10 sa prevádza do obvodu Praha 13 územie, obsahujúce celé pozemky parc. č. 4393 až 4437 v kat. území St. Strašnice.

6. Z mestského obvodu Praha 11 sa prevádza do obvodu Praha 10 územie, obsahujúce celé pozemky parc. č. 4280 až 4283 a východnú časť pozemku parc. č. 4293, a to od priamky, ktorá ide kolmo z trojmedzia pozemkov parc. č. 4283, 4284 a 4293 kat. územia Žižkov smerom južným na katastrálnu hranicu Žižkov-St. Strašnice.

7. Z mestského obvodu Praha 12 sa prevádza do obvodu Praha 10 územie na východ od hranice, vychádzajúcej z trojmedzia pozemkov parc. č. 4346 - Král. Vinohrady, parc. č. 940 - St. Strašnice a parc. č. 1658 - Vršovice priamym smerom na juhozápadný roh pozemku parc. č. 4047 - Král. Vinohrady a po západnom fronte tohto pozemku, cez pozemok parc. č. 4016 do trojmedzia pozemkov parc. č. 4012, 4016 a 4017 - Král. Vinohrady, a na juhovýchod od múru Krematória predĺženého na kat. hranicu St. Strašnice-Král. Vinohrady.

8. Z mestského obvodu Praha 13 sa prevádza od obvodu Praha 10

a) územie na východ od osí ulíc parc. č. 1627 a 1630 predĺžených na kat. hranicu Vršovice-Král. Vinohrady a Vršovice-St. Strašnice;

b) územie obsahujúce z kat. územia Vršovice celé pozemky parc. č. 1728 až 1749, 1751, 1752, 1771 a časť pozemku parc. č. 1750 na juh od predĺženej spoločnej hranice pozemkov parc. č. 1770 a 1771. Ďalej južná časť pozemkov parc. č. 1727 a 1714 ohraničená priamkou, idúcou z trojmedzia pozemkov parc. č. 1727, 1770, 1771, cez trojmedzie pozemkov parc. č. 1726, 1727 a 1714;

c) z kat. územia Záběhlice časť, obsahujúca ulicu „Průhonickú“ - t. j. pozemok parc. č. 2386 - a územie na sever od tejto ulice, až po kat. hranicu St. Strašnice-Záběhlice, ohraničené na západnej strane ulicou „Přespolnou“ tak, že obsahuje túto ulicu a celé pozemky parc. č. 2126 a 2132 - Záběhlice, a na východnej strane potom východnú hranicu ulice „V Korytách“.


Čl. II.

Opis zmenených hraníc je obsiahnutý v prílohe tohto nariadenia.

Čl. III.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1952.


Zápotocký v. r.

Nosek v. r.


Príloha k čl. II nariadenia ministra vnútra č. 123/1951 Sb.

Opis zmien hraníc mestských obvodov hlavného mesta Prahy.

1. Zmenená hranica medzi mestským obvodom Praha 4 a Praha 5 prebieha

a) od trojmedzia pozemkov parc. č. 359 a 433 - Motol a parc. č. 2546 - Břevnov k trojmedziu pozemkov parc. č. 433, 359 a 442 - Motol a po južnej hranici pozemku parc. č. 359 - Motol s naviazaním na oplotenie nemocnice v Motole až po trojmedzie pozemkov parc. č. 352, 354 a 457 tamtiež. Odtiaľ po spoločnej hranici pozemkov parc. č. 354 a 457 a ďalej k trojmedziu pozemkov parc. č. 354, 371 a 373, odtiaľ po južnej hranici pozemku parc. č. 371 a od pravouhlého lomu tejto hranice, smerom severným po hranicu pozemku parc. č. 373 až do naviazania na kat. hranicu Břevnova;

b) od štvormedzia pozemkov parc. č. 2496, 2481 - Břevnov a parc. č. 4813, 4814 Motol po hranici verejného majetku parc. č. 4813 až po medzník proti štvormedziu pozemkov parc. č. 4221, 4217, 4224 a 4813. Z tohto medzníka na práve uvedené štvormedzie a odtiaľ smerom východným po južnej hranici pozemku parc. č. 4217 až do styku s pozemkom parc. č. 4216. Ďalej po hranici tohto pozemku najprv smerom južným, potom východným a ďalej severným až po trojmedzie pozemkov parc. č. 4216, 4213 a 4199, ďalej potom k štvormedziu pozemkov parc. č. 4206, 4213, 4205 a 4199 s pokračovaním po severnej hranici pozemku parc. č. 4205 po štvormedzie pozemkov parc. č. 4205, 3731, 3729 a 4204, od ktorého ide ďalej smerom severným do priesečníka s kat. hranicou Břevnov-Motol.

2. Zmenenú hranicu medzi mestským obvodom Praha 5 a Praha 6 tvorí jednak spoločná hranica pozemkov parc. č. 354 a 377, 383, na obidvoch stranách s predĺžením do kat. hranice Břevnov-Veleslavín a v druhej časti potom hranica pozemkov parc. č. 646 a 366, 354 až 359.

3. Z mestského obvodu Praha 9 prechádza do obvodu Praha 10 územie, obsahujúce celé pozemky parc. č. 35 až 38 a 506 kat. územia Hrdlořezy.

4. Zmenená hranica medzi mestským obvodom Praha 9 a Praha 11 prebieha od štvormedzia pozemkov parc. č. 2180 a 2181 - Žižkov a parc. č. 1915 a 1916 - Vysočany, odkiaľ pokračuje smerom východným až do pravouhlého lomu, z toho smerom južným na trojmedzie pozemkov parc. č. 1913, 1916 a 2016. Odtiaľ sleduje južnú stranu ver. majetku parc. č. 2016 a 2017 - Vysočany, až do dotyku s pozemkom parc. č. 1907, ktorý sleduje najprv smerom južným, potom smerom juhovýchodným po hranici pozemkov parc. č. 1907 a 1906 až po trojmedzie pozemkov parc. č. 1906, 1905 a 1909 - Vysočany. Z tohto trojmedzia smerom severovýchodným po hranici pozemku parc. č. 1906 až do priesečíka s osou cesty „Spojovacej“. Z tohto priesečíka ide potom osou uvedenej cesty smerom juhovýchodným, až sa napojí na doterajšiu hranicu mestských obvodov Praha 9 a Praha 11, idúcu osou „Spojovacej“ cesty.

5. Zmenená hranica medzi mestským obvodom Praha 10 a Praha 13 prebieha od štvormedzia pozemkov parc. č. 3045, 3046 - Michle a parc. č. 4501, 4397 - St. Strašnice po hranici pozemku parc. č. 4501 k trojmedziu pozemkov parc. č. 4406, 4501, 4438 a odtiaľ po juhozápadnej hranici pozemku parc. č. 4438 - St. Strašnice do trojmedzia pozemkov parc. č. 4421, 4438 - St. Strašnice a parc. č. 3407 - Michle.

6. Zmenená hranica medzi mestským obvodom Praha 10 a Praha 11 vychádza od trojmedzia pozemkov parc. č. 4279, 4280 - Žižkov a parc. č. 1467 - St. Strašnice najprv smerom južným, potom západným po trojmedzie pozemkov parc. č. 4276, 4283 a 4287 - Žižkov a ďalej po východnej hranici pozemkov parc. č. 4287, 4286 a 4284 k trojmedziu pozemkov parc. č. 4283, 4284 a 4293 - Žižkov. Z tohto trojmedzia ide kolmo na kat. hranicu Žižkov-St. Strašnice.

7. Zmenená hranica medzi mestským obvodom Praha 10 a Praha 12 prebieha od trojmedzia pozemkov parc. č. 4346 - Král. Vinohrady, parc. č. 1658 - Vršovice a parc. č. 940 - St. Strašnice k juhozápadnému rohu pozemku parc. č. 4047 a po jeho západnej hranici do trojmedzia pozemkov parc. č. 4012, 4016 a 4017 - Král. Vinohrady. Ďalej pokračuje po múre Krematória - t.j. pozemku parc. č. 4017 a v predĺžení uvedeného múru až na kat. hranicu Král. Vinohrady-Staré Strašnice.

8. Zmenená hranica medzi mestským obvodom Praha 10 a Praha 13 prebieha

a) od priesečníka osi ulice parc. č. 1627 - Vršovice s kat. hranicou Vršovice-Král. Vinohrady (v Ruskej triede), uvedenou osou smerom juhozápadným až do jej priesečníka s osou ulice parc. č. 1630 a touto osou predĺženou až do priesečníka s kat. hranicou Vršovice-St. Strašnice v ulici „V Olšinách“;

b) od trojmedzia pozemkov parc. č. 4501/1 - St. Strašnice a parc. č. 1750, 1751 - Vršovice, po severnej hranici pozemku parc. č. 1751 cez pozemok parc. č. 1750 na spoločnú hranicu pozemkov parc. č. 1770 a 1771, ďalej po tejto hranici predĺženej cez trojmedzie pozemkov parc. č. 1727, 1726 a 1714 - Vršovice až na kat. hranicu St. Strašnice-Vršovice;

c) od trojmedzia pozemkov parc. č. 4505 St. Strašnice a parc. č. 2131, 2126 - Záběhlice po hranici pozemku parc. č. 2131 do juhozápadného rohu pozemku parc. č. 2445 a východným smerom po južnej hranici pozemkov parc. č. 2445 a 2386 predĺženej až na hranicu pozemku parc. č. 2172 - Záběhlice.