Nariadenie vlády č. 120/1951 Zb.Nariadenie o zmenách v organizácii okresných národných výborov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1951-120
Čiastka 54/1951
Platnosť od 29.12.1951 do16.05.1954
Účinnosť od 01.01.1952 do16.05.1954
Zrušený 23/1954 Zb.
Znenie 01.01.1952

120.

Vládne nariadenie

zo dňa 11. decembra 1951

o zmenách v organizácii okresných národných výborov.

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 43 ods. 1 zákona č. 280/1948 Sb., o krajskom zriadení:


Čl. I.

Okresné národné výbory majú 30 až 40 členov. V týchto medziach určuje ich počet minister vnútra alebo krajský národný výbor ním splnomocnený.

Čl. II.

Aby rady okresných národných výborov i v okresoch do 35.000 obyvateľov mohli plniť ľahšie svoje úlohy, môže minister vnútra alebo krajský národný výbor ním splnomocnený zvýšiť počet ich členov najviac tak, aby každý referát mohol byť vedený jedným členom rady ako referentom. Minister vnútra alebo krajský národný výbor ním splnomocnený môže tiež určiť, aby predseda okresného národného výboru, ktorý má dosiaľ jedného námestníka, mal dvoch námestníkov.


Čl. III.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1952; vykoná ho minister vnútra po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Zápotocký v. r.

Nosek v. r.