Nariadenie č. 9/1950 Zb.Nariadenie o osobnej spôsobilosti na vedenie lekárne

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1950-9
Čiastka 4/1950
Platnosť od 08.02.1950 do31.12.1950
Účinnosť od 08.02.1950 do31.12.1950
Zrušený 170/1950 Zb.
Znenie 08.02.1950

9

Nariadenie ministra zdravotníctva

zo dňa 20. januára 1950

o osobnej spôsobilosti na vedenie lekárne.

Minister zdravotníctva nariaďuje po dohode s ministrami národnej obrany a školstva, vied a umení podľa § 7, § 8 ods. 4 a § 13 ods. 1 druhej vety zákona č. 271/1949 Sb., o výrobe a distribúcii liečiv:


Časť I.

§ 1.

Lekáreň prevádzanú v rámci národného podniku musí viesť zodpovedný správca vymenovaný národným podnikom a schválený okresným národným výborom.

§ 2.

Za zodpovedného správcu môže byť vymenovaná len osoba, ktorá

1. je bezúhonným a svojprávnym československým občanom,

2.

a) hodnosť magistra farmácie získanú na niektorej československej vysokej škole alebo najneskoršie do 31. júla 1919 na niektorej vysokej škole bývalého Rakúska-Uhorska alebo

b) hodnosť uznanú podľa § 3 za rovnocennú hodnosti magistra farmácie získanej na niektorej československej vysokej škole,

3. konala po nadobudnutí niektorej z hodností uvedených pod č. 2 najmenej 3 roky odbornú činnosť

a) vo verejnej alebo ústavnej (na Slovensku domácej) lekárni alebo v lekárni prevádzanej podľa zákona č. 271/1949 Sb. alebo

b) vo vojenskej lekárni, vo vojenskom zdravotníckom sklade alebo v iných zariadeniach vojenskej správy alebo

c) v zariadeniach, v ktorých Ústredná národná poisťovňa vydáva liečivá podľa § 210 ods. 2 zákona o národnom poistení alebo

d) v podniku vykonávajúcom distribúciu liečiv vo veľkom a

4. je telesne a duševne spôsobilá na výkon všetkých odborných a administratívnych prác potrebných na vedenie lekárne.

§ 3.

O uznaní hodnosti, nadobudnutej v cudzine, za rovnocennú hodnosti magistra farmácie získanej na niektorej československej vysokej škole rozhoduje Ministerstvo školstva, vied a umení po dohode s Ministerstvom zdravotníctva a po vypočutí odborového sboru lekárnického štúdia.

§ 4.

Do času odbornej činnosti uvedenej v § 2 č. 3 sa započítava čas,

a) po ktorý farmaceut po vykonanej aspirantskej skúške konal odbornú činnosť vo verejnej alebo ústavnej lekárni, pretože pre uzavretie vysokých škôl alebo v dôsledku národnej, politickej alebo rasovej perzekúcie nemohol začať univerzitné štúdium, potrebné na dosiahnutie diplomu magistra farmácie, alebo v ňom pokračovať,

b) po ktorý magister farmácie alebo farmaceut po vykonanej aspirantskej skúške bol za doby neslobody prikázaný na odbornú činnosť v cudzozemských lekárňach.

§ 5.

Zodpovedného správcu schvaľuje okresný národný výbor, v obvode ktorého je lekáreň, ktorú má zodpovedný správca viesť, a to na žiadosť národného podniku a po vypočutí jednotnej odborovej organizácie.

Časť II.

§ 6.

(1) Krajský národný výbor neodníme podľa § 8 ods. 3 písm. c) zákona č. 271/1949 Sb. oprávnenie na prevádzku lekárne, aj keď oprávnený je trvale nespôsobilý na jej riadne osobné vedenie, ak sa prevádza lekáreň na účet pozostalosti, vdovy alebo potomkov po účastníkovi národného boja za oslobodenie alebo po osobe, ktorá zomrela v dôsledku národnej, politickej alebo rasovej perzekúcie. Oprávnenie na prevádzku takej lekárne neodníme krajský národný výbor

a) po čas prejednávania pozostalosti, ak sa prevádza lekáreň na účet pozostalosti,

b) po čas 5 rokov odo dňa začiatku účinnosti tohto nariadenia, ak sa prevádza lekáreň na účet vdovy alebo potomkov.

(2) Osoba, na účet ktorej je lekáreň prevádzaná (jej zákonný zástupca), je povinná bezodkladne zažiadať na krajskom národnom výbore o vydanie osvedčenia, že môže lekáreň ďalej prevádzať, a predložiť potrebné osobné doklady a doklady o tom, že je splnená podmienka uvedená v odseku 1.

§ 7.

(1) Ak vydá krajský národný výbor osvedčenie podľa § 6 ods. 2, môže byť lekáreň ďalej prevádzaná doterajším spôsobom zodpovedným správcom alebo árendátorom.

(2) Zodpovedný správca a árendátor musia splňovať podmienky

§ 2.


Časť III.

§ 8.

Konania a opomenutia, ktoré odporujú ustanoveniam tohto nariadenia, sa trescú podľa § 16 zákona č. 271/1949 Sb.

§ 9

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Zápotocký v. r.

Plojhar v .r.