Nariadenie vlády č. 77/1950 Zb.Nariadenie o úprave všeobecných colných sadzieb na dovoz tovaru

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1950-77
Čiastka 33/1950
Platnosť od 23.06.1950 do30.06.1980
Účinnosť od 01.07.1950 do30.06.1980
Zrušený 74/1980 Zb.
Znenie 01.07.1950

77.

Vládne nariadenie

zo dňa 13. júna 1950

o úprave všeobecných colných sadzieb na dovoz tovaru.

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 1 zákona č. 292/1948 Sb., o úprave colného sadzobníka v čase prechodnom:


§ 1.

Colný sadzobník sa mení a doplňuje takto:

1. Poznámka za sadz. čís. 9 nahradzuje sa týmito poznámkami:

„Poznámky.

1. Sušené figy vo vencoch alebo inak balené, dovážané na výrobu kávových náhradkov, na povoľovací list, pod dozorom a za podmienok určených nariadením 50.-

2. Sušené figy vo vencoch alebo inak balené, dovážané na výrobu cukroviniek, na povoľovací list, pod dozorom a za podmienok určených nariadením 50.-“.

2. Poznámka za sadz. čís. 10 zneje:

„Poznámka.

Tovar sadz. čís. 10 dovážaný na výrobu cukroviniek, na povoľovací list, pod dozorom a za podmienok určených nariadením 50.-“.

3. Poznámka za sadz. čís. 14 zneje:

„Poznámka.

Datle dovážané na výrobu cukroviniek, na povoľovací list, pod dozorom a za podmienok určených nariadením, od 1. júla 1950 do 31. decembra 1950 50.-“.

4. Poznámka 3 za sadz. čís. 284 nahradzuje sa týmito poznámkami:

3. Tovar sadz. pol. 284b)1 od 1. júla 1950 do 31. decembra 1950 bez cla

4. Tovar sadz. pol. 284b)2:

a) Nátronová celulóza dovážaná na výrobu nátronového papiera, cigaretového papiera alebo karbonového papiera, ako i sulfitová celulóza dovážaná na výrobu vulkánfibru, na nitráciu alebo na výrobu viskózy, na povoľovací list, pod dozorom a za podmienok určených nariadením, od 1. januára 1950 do 31. decembra 1950 bez cla

b) ostatný tovar sadz. pol. 284b)2 od 1. júla 1950 do 31. decembra 1950 10.-“.

5. Za sadz. pol. 423b) sa vkladá táto poznámka:

„Poznámka k sadz. pol. 423b).

Tovar tejto sadzobnej položky, ak váži kus najmenej 5 kg, od 1. júla 1950 do 31. decembra 1950 100.-“.

6. Za sadz. pol. 540a) vkladá sa táto poznámka:

„Poznámka k sadz. pol. 540a). Bleskoistky od 1. júla 1950 do 31. decembra 1950 100.-“.

7. Za sadz. pol. 597a)1 vkladá sa táto poznámka:

„Poznámka k sadz. pol. 597a)1. Tovar tejto sadzobnej položky od 1. júla 1950 do 31. decembra 1950 20.-“.

8. Poznámka za sadz. pol. 597e) nahradzuje sa týmito poznámkami:

„Poznámky.

1. Tovar tejto sadzobnej položky od 1. júla 1950 do 31. decembra 1950 24.-

2. Kysličník hlinitý, dovážaný na výrobu umelého korundu, na osobitné povolenie, za podmienok určených nariadením 10.-“.

9. Za sadz. pol. 598d)2 vkladá sa táto poznámka:

„Poznámka. Kyselina boritá, prečistená, od 1. júla 1950 do 31. decembra 1950 24.-“.

10. V poznámke za sadz. pol. 599c)1 sa slová „ústrednej záujmovej organizácie roľníckej“ nahradzujú slovami „Ministerstva pôdohospodárstva“.

11. Za sadz. pol. 599o)2 vkladá sa táto poznámka:

„Poznámka. Dusičnan amónny (aj liadok vápenato-amónny) na hnojenie, na osvedčenie Ministerstva pôdohospodárstva, od 1. júla 1950 do 31. decembra 1950 bez cla“.

12. V 2. poznámke za sadz. čís. 616 sa slová „ústrednej záujmovej organizácie roľníckej“ nahradzujú slovami „Ministerstva výživy“.

13. Za sadz. pol. 622a) vkladá sa táto poznámka:

„Poznámka. Peroxyd sodíka od 1. júla 1950 do 31. decembra 1950 35.-“.

14. Slová „do 30. júna 1950“ nahradzujú sa slovami „do 31. decembra 1950“ pri poznámke za sadz. čís. 44 a pri poznámke za sadz. čís. 318.

§ 2.

Na čas od 1. júla do 31. decembra 1950 zrušujú sa clá na dovoz tovaru patriaceho do týchto sadzobných čísel (položiek):

1. Kakaové boby a šupky.

Poznámka 1 za sadz. čís. 9. Sušené figy vo vencoch alebo inak balené, na výrobu kávových náhradkov, na povoľovací list.

13. Citróny, cedráty a pomaranče, naložené v slanej vode; nezrelé drobné pomaranče; kôra pomarančová, cedrátová a citrónová, aj mletá alebo naložená v slanej vode.

21. Melasa.

23-34. Obilie; slad; strukoviny; múka a mlynské výrobky; ryža.

35-39. Ovocie.

40. Zemiaky, repa.

43. Zelenina výslovne nevymenovaná, čerstvá.

45-52. Semená.

63-70. Dobytok jatočný a ťažný.

73-74, 75b). Iné zvieratá.

78. Mlieko a smotana.

79. Vajcia hydiny, aj žĺtok a bielok, tekutý.

88-97, 99-101. Tuky, vyššie mastné kyseliny a pod.

102-106. Mastné oleje.

113-114, 117-119, 122, 125-128, 130-132. Potraviny.

134. Drevo stavebné a úžitkové; korok.

141b). Umelé suroviny rezbárske a tokárske výslovne nevymenované, ďalej neopracované.

145b). Sadra pálená.

146b). Biela krieda, baryt, mleté, plavené.

147b). Šmirgel zrnený, mletý, plavený.

148b), c) i poznámka. Farebné hlinky.

162. Orseille, persio; indigo; košenila (červec nopálový); výťažok z dreva gaštanového; výťažok z dreva kvebrachového; výťažky trieslové výslovne nevymenované.

163. Výťažky farbiarske výslovne nevymenované.

183-187. Bavlnená priadza.

204a), b), c). Priadza ľanová (z ľanového vlákna alebo z ľanovej kúdele); priadza ramiová (z čínskej žihľavy).

Poznámka k sadz. čís. 204, 205 a 206. Priadza na viazanie snopov, v klbku alebo na vijáku.

242-244. Hodváb.

306. Kaučukové cesto.

312. Tovar z mäkkého kaučuku výslovne nevymenovaný, aj spojený s obyčajnými alebo jemnými hmotami.

313. Tvrdá guma (tvrdosti rohu alebo kože) v platniach, tyčiach a rúrkach, aj leštená, avšak ďalej neopracovaná.

320. Technické potreby.

328-337 i poznámka 1 za sadz. čís. 337. Koža.

351a) 1. Dýhy i dosky zo sglejených dýh, nevykladané, surové.

381. Optické sklo surové, na šošovky nevybrúsené, v kusoch, tabuliach alebo ako šošovky, liate, lisované alebo rezané, aj pribrúsené, biele alebo farebné.

423a). Izolačné a montovacie predmety pre elektrotechnické účely, nespojené s inými hmotami, biele.

428a), 429-435. Železo a železné polotovary.

470. Pružinová oceľ (oceľ sploštená na pásy vo sväzkoch alebo v kotúčoch, kalená), aj leštená.

488: a) olovo, aj sliatiny olova s antimónom, arzénom, cínom alebo zinkom

c) zinok, aj sliatiny zinku s olovom alebo cínom.

489. Rezané platne (planches), t. j. platne rezané z balvanov surových kovov alebo kovových sliatin, na priame spracovanie valcovaním alebo ťahaním.

546. Elektrické uhlíky.

597: Poznámka 2 k e). Kysličník hlinitý dovážaný na výrobu umelého korundu, na osobitné povolenie, za podmienok určených nariadením

g) zinková bieloba (kysličník zinočnatý biely); zinková šeď (nečistý kysličník zinočnatý, šedý)

h) kysličník ciničitý, umelý (cínový popol)

i) popol olovený

q) peroxyd vodíka.

598c) 1. Kyselina sírová nedýmavá.

599: a) 1. liadok sodný (prírodný [čílsky] i umelý), nečistený

b) síran sodný

ex e) vodné sklo, pevné

f) 1. sóda kalcínovaná (žíhaná)

g) 2. síran amónny

m) 1. chroman draselný i sodný (žltý) a dvojchroman draselný i sodný (červený)

ex o) 2. chlorečnan draselný a sodný.

600: d) spódium (kostné uhlie)

g) i poznámka: bieloba na lesk, bieloba barytová (umelý síran barnatý); síran horečnatý (horká soľ)

m) dusíkaté vápno

n) liadok vápenatý.

601 d) 2. síran nikelnatý a nikelnato-amónny.

604: a) glycerín surový

b) glycerín čistený, t. j. vodojasný alebo sfarbený, bez popola

f) 1. formaldehyd.

610. Želatina (čistená, sušená glejovatina pôvodu živočíšneho i rastlinného), aj na prach utlčená a želatinový tovar.

611. Glej každého druhu, aj vyzina (vyzí glej).

612 i poznámka 2. Albumín a ostatné bielkoviny výslovne nevymenované; kazein.

613. Škrob (aj škrobová múčka). 614a). Lepek.

617. Fosfáty rozložené kyselinami (superfosfáty).

619 i poznámka 1 až 3. Kolódium; chloroform; alkohol metylnatý (metanol, drevný lieh); alkoholy propylnaté, butylnaté, amylnaté; pripálenina; aceton; koncentrovaná kyselina octová.

620b) i poznámka: étery (okrem éteru etylnatého), estery.

622d) i poznámky 1 až 3. Pomocné látky a výrobky chemické, výslovne nevymenované, ostatné.

625a) sírne černe; farby antrachinónové, okrem kypových; farby azové.

626a) a 626b) 2. Farby výslovne nevymenované, iné než ultramarín modrý.

630 II). prostriedky proti škodlivým činiteľom výroby rastlinnej.

652a). múčka kostná.

653a). tuhé zvyšky po výrobe mastných olejov, aj mleté.


§ 3.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. júla 1950; vykoná ho minister financií po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Zápotocký v. r.

Kabeš v. r.