Nariadenie vlády č. 7/1950 Zb.Nariadenie, ktorým sa vydávajú podrobné predpisy o pôsobnosti finančných prokuratúr

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1950-7
Čiastka 3/1950
Platnosť od 31.01.1950 do31.12.1952
Účinnosť od 01.02.1950 do31.12.1952
Zrušený 65/1952 Zb.
Znenie 01.02.1950

7

Vládne nariadenie

zo dňa 24. januára 1950,

ktorým sa vydávajú podrobné predpisy o pôsobnosti finančných prokuratúr.

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 5 ods. 3 zákona č. 270/1949 Sb., o finančných prokuratúrach:


Pôsobnosť finančných prokuratúr.

§ 1.

(1) Štát a sväzky ľudovej správy, ústavy, podniky, fondy a zariadenia nimi zriadené alebo spravované zastupuje v konaní súdnom finančná prokuratúra výlučne; Ústrednú národnú poisťovňu, národné podniky, komunálne podniky a ľudové družstvá len vtedy, ak bola nimi o to požiadaná.

(2) Ministerstvo spravodlivosti môže vysloviť, že aj ďalšie strany sú zastúpené finančnou prokuratúrou, a to buď výlučne alebo len na požiadanie, ak je toho názoru, že je také zastupovanie v záujme verejnom; aj bez takého opatrenia môže finančná prokuratúra zastúpiť verejný záujem v prípadoch, v ktorých nie je o jeho zastupovanie postarané inak.

§ 2.

V konaní správnom zastupuje finančná prokuratúra strany uvedené v § 1 len, ak je nimi o to požiadaná.

§ 3.

Na žiadosť strán, na zastupovanie ktorých je povolaná, udiela im finančná prokuratúra právne posudky a spolupôsobí pri ich právnych úkonoch a iných právnych činoch.

§ 4.

Finančná prokuratúra je povinná si opatriť splnomocnenie zastupovanej strany; osobitné jej splnomocnenie potrebuje na dojednanie pokonávky a na to, či má nárok uznať alebo sa ho vzdať, okrem prípadu, že sú také úkony pre zastupovanú stranu zrejme výhodné alebo ak ide o vec menšieho významu.

§ 5.

(1) Ak sa stretnú záujmy strán, ktoré by mala finančná prokuratúra v konaní súdnom zastúpiť, náleží prednosť štátu, potom sväzkom ľudovej správy a z nich vyššiemu pred nižším; to isté platí o ústavoch, podnikoch, fondoch a zariadeniach štátom alebo sväzkom ľudovej správy zriadených alebo spravovaných. Vo všetkých ostatných prípadoch rozhoduje predstihnutie.

(2) Ministerstvo spravodlivosti môže odchýlkou od ustanovenia odseku 1 určiť, ktorú stranu finančná prokuratúra zastúpi.

(3) Ak sa stretnú záujmy strán v konaní správnom, užijú sa ustanovenia predchádzajúcich odsekov primerane.

§ 6.

(1) Strana, ktorá je finančnou prokuratúrou zastupovaná výlučne, môže konať sama len v konaní nesporovom, knihovnom, exekučnom, konkurznom a vyrovnávacom; dokiaľ to však nedá na javo, platí aj v týchto konaniach, že je zastupovaná finančnou prokuratúrou.

(2) Ak nemôže strana, ktorá je finančnou prokuratúrou zastupovaná výlučne, byť ňou v jednotlivých prípadoch zastúpená z dôvodov uvedených v § 5, môže aj v súdnom konaní konať sama alebo spôsobilým splnomocnencom.

§ 7.

Príslušnosť finančnej prokuratúry.

(1) Zastupovať štát v súdnom konaní, v ktorom pre príslušnosť súdu je smerodajný všeobecný súd štátu, je povolaná finančná prokuratúra, v obvode ktorej je vec, na ktorú sa konanie vzťahuje, a ak nie je taký znak, finančná prokuratúra, v obvode ktorej sa stala udalosť, z ktorej sa vyvodzuje uplatňovaný nárok. Ak nemožno ani takto príslušnosť finančnej prokuratúry určiť, je príslušnou finančná prokuratúra v Prahe alebo v Bratislave. Zastupovať štát v ostatných súdnych konaniach náleží finančnej prokuratúre, v obvode ktorej je súd príslušný v prvej stolici.

(2) Zastupovať iné strany v súdnom konaní je povolaná finančná prokuratúra, v obvode ktorej je súd príslušný v prvej stolici; skutočnosť, že v týchto konaniach je strana zastúpená finančnou prokuratúrou, nemení nič na všeobecných predpisoch o všeobecnom súde.

(3) V konaní správnom je príslušnou finančná prokuratúra, v obvode ktorej je verejný orgán príslušný v prvej stolici.

§ 8.

Náhrada trov.

(1) Finančná prokuratúra účtuje stranám, ktoré zastupuje, trovy podľa predpisov platných pre advokátov, nie však sumou vyššou než by príslúchala advokátom v sídle zastupovanej strany.

(2) Proti stranám zastupovaným podľa § 1 ods. 1 len na požiadanie prislúcha finančnej prokuratúre nárok na náhradu trov. Ak bolo to vyslovené v opatrení Ministerstva spravodlivosti urobenom podľa § 1 ods. 2, má finančná prokuratúra nárok na náhradu trov aj v tomto prípade. Podľa okolností prípadu môže finančná prokuratúra poskytnúť zastupovanej strane primeranú sľavu, nie však nad polovicu celkového nároku.

(3) Trovy priznané strane zastúpenej finančnou prokuratúrou proti odporcovi náležia vždy celé finančnej prokuratúre.


§ 9.

Účinnosť a vykonanie.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. februára 1950; vykoná ho minister spravodlivosti po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Zápotocký v. r.

Dr. Čepička v. r.