Zákon č. 63/1950 Zb.Zákon o úprave hospodárenia s tabakom, soľou a liehom a o zrušení štátnych finančných monopolov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1950-63
Čiastka 29/1950
Platnosť od 09.06.1950 do19.05.2016
Účinnosť od 01.06.2010 do19.05.2016
Zrušený 335/2011 Z. z.
Redakčná poznámka

Zákon č. 89/2016 Z. z. vložil do zákona č. 355/2011 Z. z. nový § 17a, ktorý je zrušovacím ustanovením pre zákon č. 63/1950 Zb.

Znenie 01.06.2010

63.

Zákon

zo dňa 17. mája 1950

o úprave hospodárenia s tabakom, soľou a liehom a o zrušení štátnych finančných monopolov

Národné shromaždenie Československej republiky usnieslo sa na tomto zákone:


Diel I.

Hospodárenie s tabakom.

§ 2

Pestovanie tabaku a tabakového semena upraví osobitný predpis.

Diel IV.

Spoločné ustanovenia.

§ 8

(1) Fyzická osoba, ktorá podniká vo výrobe tabakových výrobkov alebo v dobývaní, úprave a zušľachťovaní soli, je povinná zapísať sa do živnostenského registra.2)

(2) Právnická osoba a fyzická osoba, ktoré už podnikajú so soľou, sú povinné ohlásiť živnosť2) na túto činnosť do troch mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona.

(3) Podmienkou zápisu fyzickej osoby a právnickej osoby podnikajúcich vo výrobe tabakových výrobkov do živnostenského registra je preukázanie sa osvedčením Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky. Podmienky vydania osvedčenia upraví Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky osobitným predpisom.

(4) Právnická osoba, ktorá už podniká vo výrobe tabakových výrobkov a je ku dňu účinnosti tohto zákona zapísaná v obchodnom registri, sa považuje za osobu, ktorá podniká podľa tohto zákona.


Diel V.

Zrušenie štátnych finančných monopolov a zavedenie všeobecnej dane.

§ 11.

(1) S výhradou ustanovení odseku 3 sa zrušujú predpisy o štátnych finančných monopoloch a to tabakovom, soľnom, liehovom, výbušných látok a umelých sladidiel, ako i ostatné predpisy odporujúce tomuto zákonu.

(2) Zrušujú sa najmä:

a) colný a monopolný poriadok,

b) ustanovenie § 4 všeobecného banského zákona,

c) zák.čl. XI/1868, o soľnom dôchodku, a všetky predpisy o soľnom monopole platné dosiaľ na Slovensku,

d) zák.čl. XIV/1868, o tabakovom dôchodku, a všetky predpisy o tabakovom monopole platné dosiaľ na Slovensku,

e) zákon č. 95/1888 r.z., o cle z pálených liehovín, o dani z pálenky a z výroby lisovaného droždia, ktorá je spojená s pálením pálenky,

f) časť II nariadenia č. 120/1899 r.z., o zmene zákona o dani z liehu,

g) zák.čl. XX/1899, o dani z liehu,

h) zákon č. 414/1919 Sb., ktorým sa zavádza monopol výbušných látok,

ch) zákon č. 643/1919 Sb., ktorým sa rušia alebo menia niektoré ustanovenia zákona o dani z liehu,

i) zákon č. 74/1920 Sb., ktorým sa mení licenčný poplatok z dovezeného tabaku a tabakových tovarov,

j) zákon č. 326/1921 Sb., ktorým sa menia niektoré ustanovenia zákonov o soľnom monopole,

k) ustanovenie § 1 vládneho nariadenia č. 206/1924 Sb., ktorým sa vykonáva zákon o úpravách hospodárenia v štátnych závodoch, ústavoch a zariadeniach, ktoré prevahou nemajú plniť úlohy správne, pokiaľ sa za podnik spravovaný podľa zásad obchodného hospodárenia vyhlasuje „Tabaková režia“,

l) ustanovenia § 87 ods. 1 č. 24 colného zákona č. 114/1927 Sb. a § 171 a časť I prílohy A vládneho nariadenia č. 168/1927 Sb., ktorým sa vykonáva colný zákon,

m) zákon č. 86/1932 Sb., ktorým sa menia niektoré ustanovenia o dani z liehu a upravuje hospodárenie s liehom,

n) zákon č. 270/1937 Sb., ktorým sa upravuje štátny monopol umelých sladidiel,

o) ustanovenia §§ 92 až 104 zákona č. 30/1946 Sb., o novej úprave československého práva v odbore nepriamych daní a štátnych finančných monopolov,

p) ustanovenie § 1 zákona č. 118/1948 Sb., o organizácii veľkoobchodnej činnosti a o znárodnení veľkoobchodných podnikov, pokiaľ z dosahu zákona vylučuje obchodnú činnosť prevádzanú štátnymi finančnými monopolmi,

r) ustanovenie § 2 ods. 3 zákona č. 279/1948 Sb., o Veľkodistribučnom podniku v potravinárskom obchode.

(3) Nedotknuté zostávajú

a) ustanovenia bezpečnostných predpisov týkajúcich sa výbušných látok,

b) časť I č. 1 ods. 10 písm. b) prílohy A vládneho nariadenia č. 168/1927 Sb.,

c) § 2 ods. 1 č. 10 vládneho nariadenia č. 36/1949 Sb., o finančných referátoch okresných národných výborov, pokiaľ ide o výbušné látky.

§ 12.

(1) Tabak a tabakové výrobky, soľ, lieh, výbušné látky a umelé sladidlá podliehajú odo dňa zrušenia predpisov uvedených v § 11 všeobecnej dani podľa zákona č. 283/1948 Sb., o všeobecnej dani, v znení zákona č. 263/1949 Sb.

(2) Minister financií môže nariadením ustanoviť, aby náhradná dávka za monopolnú daň z liehu, vyberaná podľa § 108 ods. 2 colného zákona a podľa § 219 vládneho nariadenia č. 168/1927 Sb., v znení vládneho nariadenia č. 105/1949 Sb., bola odo dňa zrušenia monopolných predpisov týkajúcich sa liehu vyberaná ako náhradná dávka za všeobecnú daň z liehu.

DIEL VI.

Záverečné ustanovenia.

§ 13.

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia s výnimkou ustanovení § 11 ods. 1 a 2, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom 3. júla 1950, kedy a v akom rozsahu nadobúdajú účinnosť; vykonajú ho ministri výživy, vnútorného obchodu a financií po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Kabeš v. r.

Krajčír v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Poznámky pod čiarou

2) § 45 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona Národnej rady Slovenskej  republiky č. 132/1994 Z. z.