Zákon č. 18/1950 Zb.Zákon o zrušení osídľovacích úradov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1950-18
Čiastka 9/1950
Platnosť od 15.03.1950
Účinnosť od 15.03.1950
Aktuálne znenie 15.03.1950

18.

Zákon

zo dňa 9. marca 1950

o zrušení osídľovacích úradov.

Národné zhromaždenie Československej republiky uznieslo sa na tomto zákone:


§ 1.

(1) Osídľovacie úrady v Prahe a v Bratislave a ich orgány (oblastné osídľovacie úradovne a poradné zbory), ako aj ústredné komisie pre vnútorné osídlenie sa zrušujú. Ich pôsobnosť pokiaľ podľa § 4 nezaniká, prechádza na príslušný Fond národnej obnovy, ak neustanoví vládne nariadenie inak.

(2) Ministerstvo financií môže po dohode s Ministerstvom vnútra preniesť vyhláškou v príslušnom úradnom liste na národné výbory niektoré úlohy Fondov národnej obnovy, súvisiace najmä so správou a rozdelením konfiškovaného majetku. Výnimočne môže takto preniesť tieto úlohy, pokiaľ by nemohli byť vhodne obstarávané na národných výboroch, na iné orgány, najmä na ústredné úrady.

§ 2.

(1) Fondy národnej obnovy vykonávajú svoju pôsobnosť v odbore Ministerstva financií, ktorému podliehajú.

(2) Fondy národnej obnovy vydávajú smernice pre vykonávanie úloh prenesených z ich pôsobnosti na národné výbory alebo na iné orgány a dohliadajú na vykonávanie týchto úloh. Pokiaľ úlohy Fondov národnej obnovy budú prenesené na ústredné úrady, budú vykonávané v súlade s týmito smernicami.

(3) Stále poradné zbory Fondov národnej obnovy sa zrušujú.

§ 3.

Podrobnosti, najmä aj pokiaľ ide o zmeny v organizácii Fondov národnej obnovy vyplývajúce z tohto zákona a pokiaľ ide o zamestnancov osídľovacích úradov, upraví vláda nariadením.

§ 4.

Platnosť strácajú dekrét prezidenta republiky č. 27/1945 Sb., o jednotnom vedení vnútorného osídlenia, a štatúty osídľovacích úradov vyhlásené vyhláškami ministra vnútra č. 72/1945 Sb. a č. 241/1946 Sb.


§ 5.

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom 15. marca 1950; vykonajú ho ministri vnútra a financií po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Gottwald v. r.

Dr.John v. r.

Zápotocký v. r.

Nosek v. r.

Kabeš v. r.