Zákon č. 170/1950 Zb.Zákon o zdravotníckych povolaniach

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1950-170
Čiastka 69/1950
Platnosť od 27.12.1950 do30.06.1966
Účinnosť od 01.01.1951 do30.06.1966
Zrušený 20/1966 Zb.
Znenie 01.01.1951

170.

Zákon

zo dňa 21. decembra 1950

o zdravotníckych povolaniach.

Národné shromaždenie Československej republiky usnieslo sa na tomto zákone:


§ 1.

Výkon zdravotníckych povolaní musí smerovať k tomu, aby zdravotná starostlivosť bola vykonávaná podľa súčasného stavu vedy, plánovite a hospodárne, aby sa tak účelne zabezpečilo právo ľudu na ochranu zdravia a plné uplatnenie zdravotníckych pracovníkov pri výstavbe socializmu.

§ 2.

(1) Na dosiahnutie cieľa uvedeného v § 1 organizuje, vedie a kontroluje výkon zdravotníckych povolaní štát. Pritom najmä

a) určuje pôsobiská zdravotníckych pracovníkov,

b) ukladá im pracovné záväzky v odbore zdravotnej starostlivosti,

c) ukladá im osobitné úlohy, ak to vyžaduje dôležitý všeobecný zdravotný záujem,

d) stará sa o ich odborné školenie, pričom môže výkon ich povolaní viazať na výsledok tohto školenia.

(2) Pri výkone pôsobnosti podľa odseku 1 štát dbá najmä o to, aby bola zabezpečená zdravotná starostlivosť v rámci národného poistenia, zvlášte však zdravotná starostlivosť o pracujúcich v závodoch.

§ 3.

Každý, kto vykonáva zdravotnícke povolanie, je povinný svedomite poskytovať účelnú a hodnotnú zdravotnú starostlivosť a dbať o zvyšovanie zdravotnej úrovne ľudu. Pritom je najmä povinný

a) sledovať sústavne nové poznatky vo svojom odbore,

b) vykonávať svoje povolanie v určenom pôsobisku,

c) prevziať a riadne plniť pracovné záväzky uložené mu v odbore zdravotnej starostlivosti,

d) prevziať a riadne plniť osobitné úlohy uložené mu v dôležitom všeobecnom zdravotnom záujme,

e) zúčastniť sa na vyzvanie kompetentného orgánu štátnej správy na školení vo svojom odbore,

f) poskytovať v medziach svojej odbornej spôsobilosti bez meškania prvú pomoc každému, ak by bez tejto pomoci bol ohrozený jeho život alebo zdravie, a zabezpečiť mu podľa potreby ďalšiu odbornú starostlivosť,

g) oznamovať kompetentným orgánom vážne zdravotné závady, o ktorých sa dozvedel pri výkone svojho povolania,

h) zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone svojho povolania; povinnosť oznamovať tieto skutočnosti, uložená zdravotníckemu pracovníkovi príslušnými predpismi, nie je týmto ustanovením dotknutá.

§ 4.

(1) Vláda upraví nariadením výkon jednotlivých zdravotníckych povolaní, najmä spôsobilosť a ostatné podmienky pre výkon týchto povolaní; rovnakým spôsobom upraví aj podmienky a rozsah náhrady výdavkov vzniknutých zdravotníckym pracovníkom z plnenia povinností podľa § 3.

(2) Vládne nariadenia vydané podľa odseku 1 môžu sveriť bližšiu úpravu všeobecným právnym predpisom Ministerstva zdravotníctva, a pokiaľ pôjde o zdravotníckych pracovníkov brannej moci, Sboru národnej bezpečnosti alebo Sboru väzenskej stráže, všeobecným právnym predpisom ministerstiev národnej obrany, národnej bezpečnosti, poprípade spravodlivosti, vydaným po dohode s Ministerstvom zdravotníctva.

§ 5.

Záujmové korporácie zdravotníckych pracovníkov s povinným členstvom sa zrušujú. Ministerstvo zdravotníctva vykoná po dohode so zúčastnenými ministerstvami likvidáciu týchto korporácií a rozhodne o použití likvidačného zvyšku a o prevode zamestnancov.

§ 6.

Na výkon zdravotníckych povolaní sa nevzťahujú predpisy živnostenského poriadku (živnostenského zákona).


§ 7.

Zrušujú sa všetky ustanovenia, ktoré upravujú veci, na ktoré sa vzťahuje tento zákon.

§ 8.

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1951; vykonajú ho ministri zdravotníctva, národnej obrany, národnej bezpečnosti a spravodlivosti po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

arm. gen. Dr. Čepička v. r.

Kopřiva v. r.

Dr. Rais v. r.

Plojhar v. r.