Nariadenie vlády č. 161/1950 Zb.Vládne nariadenie o niektorých presunoch pôsobnosti v odbore vojenskej správy

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1950-161
Čiastka 67/1950
Platnosť od 23.12.1950
Účinnosť od 23.12.1950
Aktuálne znenie 23.12.1950

161.

Vládne nariadenie

zo dňa 12. decembra 1950

o niektorých presunoch pôsobnosti v odbore vojenskej správy.

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 1 ods. 1 zákona č. 143/1949 Sb., o zmenách v organizácii verejnej správy a v pôsobnosti jej orgánov:


Diel 1.

Presun pôsobnosti v odbore náhrad za osobné úkony a pri vecných plneniach podľa zákona o obrane štátu.

§ 1.

(1) Komisie uvedené v § 155 zákona č. 131/1936 Sb., o obrane štátu (ďalej len „komisie“), sa zrušujú.

(2) O náhradách za osobné úkony a o náhradách pri vecných plneniach, o ktorých dosiaľ rozhodovaly komisie, rozhodujú v prvej stolici okresné národné výbory.

(3) Hlavný dohľad vo veciach uvedených v odseku 2 prechádza s Ministerstva národnej obrany na Ministerstvo vnútra.

§ 2.

O dosiaľ nevybavených odvolaniach proti rozhodnutiam komisií zriadených pri okresných národných výboroch rozhoduje krajský národný výbor a o dosiaľ nevybavených odvolaniach proti rozhodnutiam komisií zriadených pri krajských národných výboroch Ministerstvo vnútra.

§ 3.

Senáty uvedené v §§ 19 až 21 zák.č. 131/1936 Sb. sa zrušujú.

Diel 2.

Zmena právomoci na vydanie výpisov z vojenských matrík.

§ 4.

Výpisy z vojenských matrík (§ 26 ods. 3 zákona č. 268/1949 Sb., o matrikách) vydáva od 11. augusta 1950 Ústredný národný výbor hlavného mesta Prahy.


Diel 3.

Spoločné a záverečné ustanovenia.

§ 5.

Zrušujú sa ustanovenia odporujúce tomuto nariadeniu, najmä ustanovenia časti II vládneho nariadenia č. 175/1947 Sb., o náhradách za osobné úkony a vecné plnenia, ako aj položka č. 10 prílohy A a položka č. 19 prílohy C k vládnemu nariadeniu č. 305/1948 Sb., o niektorých presunoch pôsobnosti vo verejnej správe.

§ 6.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister vnútra po dohode s ministrom národnej obrany a ostatnými zúčastnenými členmi vlády.


Zápotocký v. r.

Nosek v. r.