Vyhláška č. 9/1949 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore medzi Československou republikou a Poľskou republikou o zaistení hospodárskej spolupráce, podpísanom v Prahe dňa 4. júla 1947

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1949-9
Čiastka 4/1949
Platnosť od 27.01.1949
Účinnosť od 11.02.1949
Aktuálne znenie 11.02.1949

9

Vyhláška ministra zahraničných vecí

zo dňa 17. decembra 1948

o Dohovore medzi Československou republikou a Poľskou republikou o zaistení hospodárskej spolupráce, podpísanom v Prahe dňa 4. júla 1947.


Dohovor medzi Československou republikou a Poľskou republikou o zaistení hospodárskej spolupráce, s prílohami, dojednaný v Prahe dňa 4. júla 1947, a uvedený podľa § 1 zákona zo dňa 4. júla 1923, č. 158 Sb. a podľa čl. VII zákona zo dňa 22. júna 1926, č. 109 Sb. so súhlasom prezidenta republiky, do dočasnej platnosti vládnou vyhláškou zo dňa 16. decembra 1947, č. 10 Sb. z r. 1948, bol dňa 18. marca 1948 schválený Národným shromaždením a dňa 27. októbra 1948 bol ratifikovaný prezidentom republiky.


Ratifikačné listiny boly vymenené vo Varšave dňa 7. decembra 1948, a týmto dňom nadobudol Dohovor podľa ustanovenia svojho čl. V medzinárodnú účinnosť.


Dr. Clementis v. r.