Nariadenie vlády č. 73/1949 Zb.Nariadenie o sociálnom poistení príslušníkov vojenských oddielov, pridelených na banské alebo iné práce

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1949-73
Čiastka 23/1949
Platnosť od 19.03.1949 do02.09.1953
Účinnosť od 01.03.1949 do02.09.1953
Zrušený 74/1953 Zb.
Znenie 01.03.1949

73.

Vládne nariadenie

zo dňa 8. marca 1949

o sociálnom poistení príslušníkov vojenských oddielov, pridelených na banské alebo iné práce.

Vláda Československej republiky nariaďuje so súhlasom prezidenta republiky podľa § 42, ods. 1 zákona zo dňa 27. októbra 1948, č. 241 Sb., o prvom päťročnom hospodárskom pláne rozvoja Československej republiky (zákona o päťročnom pláne):


§ 1

Na vojenské osoby z počtu mužstva a poddôstojníkov, ktorí sú príslušníkmi vojenských oddielov, pridelených na banské práce (ďalej len „príslušníci vojenských oddielov“), sa vzťahujú ustanovenia zákona zo dňa 15. apríla 1948, č. 99 Sb., o národnom poistení, pričom sa na právny pomer medzi nimi a banským národným podnikom, v ktorom konajú práce (ďalej len „podnik“), hľadí pre účely uvedeného zákona ako na pracovný pomer, a to s týmito odchýlkami:

1. Príslušníci vojenských oddielov sú účastníkmi vojenskej nemocenskej starostlivosti podľa zákona zo dňa 7. októbra 1948, č. 236 Sb., o vojenskej nemocenskej starostlivosti, a nepodliehajú nemocenskému poisteniu podľa zákona o národnom poistení.

2. Poistenie vzniká v deň, v ktorý vojenská osoba ako príslušník vojenského oddielu nastúpi prácu v podniku, a zaniká v deň, ktorým prestane byť príslušníkom takého oddielu.

3. Podnik odvádza vojenskej správe za poskytovanie vojenskej nemocenskej starostlivosti z vymeriavacieho základu [§ 3, písm. a)] sumu, rovnajúcu sa poistnému nemocenského poistenia podľa zákona o národnom poistení (6,8 %), pričom si sráža časť poistného, pripadajúcu na zamestnanca.

4. Podnik odvádza Ústrednej národnej poisťovni (príslušnej okresnej národnej poisťovni) z vymeriavacieho základu [§ 3, písm. a)] poistné dôchodkového poistenia včítane úrazový príspevok, pričom si sráža časť poistného dôchodkového poistenia, pripadajúcu na zamestnanca.

§ 2

(1) Ak utrpí vojenská osoba z povolania ako príslušník vojenského oddielu úraz, ktorý má za následok jej neschopnosť k vojenskej službe alebo jej smrť a ktorý treba považovať za pracovný úraz podľa zákona o národnom poistení, kladú sa odpočivné (zaopatrovacie) požitky, prislúchajúce jej z verejného penzijného zaopatrenia, na roveň dôchodku invalidnému, po prípade dôchodku starobnému (dôchodku vdovskému, družky alebo sirotskému podľa zákona o národnom poistení) a Ústredná národná poisťovňa k nim poskytuje zvýšenie podľa § 86 alebo podľa § 87, ods. 3 zákona o národnom poistení.

(2) Podnik platí za osoby, uvedené v odseku 1, Ústrednej národnej poisťovni (príslušnej okresnej národnej poisťovni) jednopercentný úrazový príspevok.

§ 3

Vymeriavacím základom pre výmeru dávok, poistného a úrazového príspevku podľa tohto nariadenia sú

a) u príslušníkov vojenských oddielov, ktorí sú vojenskými osobami z počtu mužstva alebo poddôstojníkmi, všetky požitky, ktoré by im podľa príslušnej mzdovej vyhlášky náležaly, keby konali banské práce na podklade pracovného pomeru;

b) u príslušníkov vojenských oddielov, ktorí sú vojenskými osobami z povolania, ich hrubé služobné platy, po prípade služobné náležitosti (§ 39 zákona č. 236/1948 Sb.).

§ 4

Ustanovenia §§ 1 až 3 platia obdobne pre vojenské osoby v nich uvedené, ktoré sú príslušníkmi vojenských oddielov, pridelených na konanie iných než banských prác na čas dlhší ako jeden mesiac.


§ 5

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. marca 1949; vykoná ho minister sociálnej starostlivosti po dohode s ministrom národnej obrany.


Gottwald v. r.

Zápotocký v. r.

Erban v. r.