Zákon č. 66/1949 Zb.Zákon o predbežnom vykonávaní medzinárodných hospodárskych smlúv všeobecnej povahy

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1949-66
Čiastka 22/1949
Platnosť od 15.03.1949
Účinnosť od 15.03.1949
Aktuálne znenie 15.03.1949

66

Zákon

zo dňa 22. februára 1949

o predbežnom vykonávaní medzinárodných hospodárskych smlúv všeobecnej povahy.

Národné shromaždenie Československej republiky usnieslo sa na tomto zákone:


§ 1

Ak to vyžaduje záujem štátu, možno medzinárodné hospodárske smluvy všeobecnej povahy vykonávať pred tým, než s nimi vysloví súhlas Národné shromaždenie, ak sa usnesie na tom v jednotlivom prípade vláda a ak prejaví s tým súhlas prezident republiky.

§ 2

(1) Vláda predloží ihneď smluvu, predbežne vykonávanú podľa tohto zákona, Národnému shromaždeniu, aby s ňou vyslovilo súhlas.

(2) Ak odoprie Národné shromaždenie súhlas, zastaví vláda bezodkladne ďalšie vykonávanie smluvy.


§ 3

Zrušuje sa zákon zo dňa 4. júla 1923, č. 158 Sb., o dočasnej úprave obchodných stykov s cudzinou, a ustanovenie čl. VII zákona zo dňa 22. júna 1926, č. 109 Sb., ktorým sa dočasne mení zákon o colnom sadzobníku pre československé colné územie a colný sadzobník a vydávajú ustanovenia o úprave obchodných stykov s cudzinou.

§ 4

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykonajú ho všetci členovia vlády.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Široký v. r.

Kopecký v. r.

Fierlinger v. r.

Kliment v. r.

Dr. Ševčík v. r.

Ďuriš v. r.

Dr. Clementis v. r.

Krajčír v. r.

arm.gen. Svoboda v. r.

Petr v. r.

Dr. Gregor v. r.

Dr.Ing. Šlechta v. r.

Nosek v. r.

Dr. Neuman v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Erban v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Plojhar v. r.

Dr. Čepička v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Dr. Šrobár v. r.