Zákon č. 59/1949 Zb.Zákon o odňatí vojenskej hodnosti niektorým dôstojníkom, rotmajstrom a poddôstojníkom vojska mimo činnej služby

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1949-59
Čiastka 21/1949
Platnosť od 12.03.1949 do30.04.1960
Účinnosť od 12.03.1949 do30.04.1960
Zrušený 76/1959 Zb.
Znenie 12.03.1949

59.

Zákon

zo dňa 22. februára 1949

o odňatí vojenskej hodnosti niektorým dôstojníkom, rotmajstrom a poddôstojníkom vojska mimo činnej služby.

Národné shromaždenie Československej republiky usnieslo sa na tomto zákone:


§ 1

(1) Dôstojníkom, rotmajstrom a poddôstojníkom vojska mimo činnej služby, ktorí pre svoj postoj, konanie alebo z iných dôvodov nedávajú záruku, že budú spoľahliví a celkom oddaní ľudovodemokratickému zriadeniu, odníme sa vojenská hodnosť podľa ďalších ustanovení.

(2) Vojenská hodnosť sa odníme najmä osobám:

1. ktoré boly činiteľmi politických strán, organizácií alebo složiek, ktorých obnovenie nebolo po 5. máji 1945 povolené, pokiaľ nenašly kladný pomer k ľudovodemokratickému zriadeniu republiky;

2. ktoré boly právoplatne odsúdené pre trestné činy podľa zákona zo dňa 19. marca 1923, č. 50 Sb., na ochranu republiky v znení predpisov ho meniacich a doplňujúcich, pokiaľ nejde o odsúdenie pred 5. májom 1945 pre činnosť v záujme práv pracujúceho ľudu, alebo ktoré boly právoplatne odsúdené pre trestné činy podľa zákona zo dňa 6. októbra 1948, č. 231 Sb., na ochranu ľudovodemokratickej republiky;

3. ktoré boly právoplatne odsúdené podľa dekrétu prezidenta republiky zo dňa 19. júna 1945, č. 16 Sb., o potrestaní nacistických zločincov, zradcov a ich pomáhačov a o mimoriadnych ľudových súdoch, podľa dekrétu prezidenta republiky zo dňa 19. júna 1945, č. 17 Sb., o Národnom súde, podľa dekrétu prezidenta republiky zo dňa 27. októbra 1945, č. 138 Sb., o trestaní niektorých previnení proti národnej cti, podľa nariadenia Slovenskej národnej rady zo dňa 15. mája 1945, č. 33 Sb. n. SNR, o potrestaní fašistických zločincov, okupantov, zradcov a kolaborantov a o zriadení ľudového súdnictva, v znení predpisov ho meniacich a doplňujúcich;

4. ktoré boly právoplatne odsúdené pre trestné činy podľa zákona zo dňa 13. februára 1947, č. 15 Sb., o stíhaní čierneho obchodu a podobných machinácií;

5. ktoré boly právoplatne zaradené do táborov nútenej práce, zriadených zákonom zo dňa 25. októbra 1948, č. 247 Sb., o táboroch nútenej práce;

6. ktoré sa pokúsily po 5. máji 1945 obnoviť hoci aj pod iným označením strany, organizácie alebo složky, ktorým nebolo povolené obnovenie činnosti po tomto dni;

7. ktoré pre svoj reakčný postoj alebo činnosť boly po 25. februári 1948 akčnými výbormi alebo opatreniami, urobenými na ich návrh alebo ich mieste vylúčené z verejného života, najmä z politických strán, všenárodných organizácií, spolkov, pozbavené verejných funkcií, prepustené zo štátnych alebo iných verejných služieb, zo služieb štátnych, národných alebo iných podnikov, alebo vylúčené zo štúdia;

8. ktoré sa po 5. máji 1945 z Československej republiky z politických dôvodov vysťahovaly, ako aj osobám, ktoré po uvedenom dni z Československej republiky utiekly, aj keď sa neskoršie vrátily.

(3) V prípadoch, hodných mimoriadneho zreteľa, možno povoliť úchylku od ustanovenia odseku 1 a 2.

§ 2

Dôstojníkmi a rotmajstrami vojska mimo činnej služby sa rozumejú v tomto zákone dôstojníci a rotmajstri vo výslužbe a v zálohe; poddôstojníkmi mimo činnej služby sa v ňom rozumejú poddôstojníci na trvalej dovolenej, v zálohe a náhradnej zálohe.

§ 3

(1) O odňatí vojenskej hodnosti dôstojníkom a rotmajstrom mimo činnej služby rozhoduje minister národnej obrany na podklade preverovacieho konania; u majorov a podplukovníkov so súhlasom vlády, u plukovníkov a generálov so súhlasom prezidenta republiky. O odňatí vojenskej hodnosti poddôstojníkom mimo činnej služby rozhoduje na podklade preverovacieho konania veliteľ ich kmeňového telesa.

(2) O rozhodnutí, urobenom podľa odseku 1, treba dotyčnú vojenskú osobu upovedomiť.

(3) Preverovacie konanie vykoná sa u všetkých dôstojníkov, rotmajstrov a poddôstojníkov aspirantov mimo činnej služby; u ostatných poddôstojníkov len vtedy, ak to ustanoví Ministerstvo národnej obrany.

(4) Preverovacie konanie vykoná Ministerstvo národnej obrany za spolupôsobenia Ministerstva vnútra a Ústredného akčného výboru Národného frontu.

(5) Ministerstvo národnej obrany po dohode s Ministerstvom vnútra ustanoví, akým spôsobom sa preverovacie konanie vykoná.

§ 4

(1) Vojenské osoby, ktorým bola vojenská hodnosť podľa tohto zákona odňatá, sa preložia do počtu mužstva ako vojaci bez hodnosti v zálohe.

(2) Prípadné odpočivné (zaopatrovacie) platy osôb, uvedených v odseku 1, prislúchajúce z predošlého služobného pomeru, zostávajú opatreniami podľa § 3, ods. 1 nedotknuté, pokiaľ podľa iných predpisov neboly odňaté.

§ 5

Zákon zo dňa 11. júna 1947, č. 116 Sb., o úprave niektorých právnych pomerov dôstojníkov, rotmajstrov a poddôstojníkov aspirantov v zálohe, a zákon zo dňa 4. júla 1923, č. 154 Sb., o vojenskom poriadkovom a kárnom práve, ako aj o odňatí vojenskej hodnosti a preložení do výslužby správnym konaním, v znení predpisov ich meniacich a doplňujúcich, zostávajú nedotknuté.


§ 6

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykonajú ho ministri národnej obrany a vnútra.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

arm. gen. Svoboda v. r.

Nosek v. r.