Vyhláška č. 55/1949 Zb.Vyhláška o koordinácii koncertných a artistických produkcií

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1949-55
Čiastka 20/1949
Platnosť od 11.03.1949 do30.12.1957
Účinnosť od 11.03.1949 do30.12.1957
Zrušený 82/1957 Zb.
Znenie 11.03.1949

55.

Vyhláška

Ministerstva informácií a osvety

zo dňa 28. februára 1949

o koordinácii koncertných a artistických produkcií.


Podľa § 16, ods. 3 zákona zo dňa 25. marca 1948, č. 69 Sb., o Hudobnej a artistickej ústredni, priznáva sa do odvolania Hudobnej a artistickej ústredni výhradné právo udieľať v medziach § 2 tohto zákona na podklade spoločného plánovania usporiadateľom hudobných a artistických produkcií podrobnejšie smernice a pokyny o miestnom, časovom i vecnom prispôsobení celkového usporiadateľského plánu i jednotlivých produkcií umeleckým a hospodárskym potrebám hudobného a artistického podnikania.


Za ministra:

Ing. Kouřil v. r.